Menu

Virtuální rekonstrukce zaniklých lokalit Šumavy


Jihočeští a bavorští vědci získali společný grant pro virtuální rekonstrukci zaniklých obcí Šumavy. Budou např. vynášet historické fotografie na interaktivní mapu. Některé objekty se budou rekonstruovat i prostorově ve 3D. Zajímavostí je, že projekt chce zapojit do sběru dat o zaniklých lokalitách i veřejnost. Kromě doplňujících informací od veřejnosti tak projekt očekává i možnost získání fotodokumentace od pamětníků.

Projekt využije bohatý archiv muzea Ateliér Seidel z Českého Krumlova, který obsahuje tisíce snímků již neexistujících sídelních struktur, polních systémů a obyvatel zejména z oblasti Pošumaví tak, jak je viděl Josef Seidl. To je také důvod, proč první společný česko-bavorský workshop proběhl právě v muzeu Ateliér Seidel.

Další workshop, zabývající se strukturou zpracovávaných dat, následně proběhl v bavorském Freyungu. Na duben je pak naplánován česko-bavorský workshop na Ústavu aplikované informatiky PřF JU v Českých Budějovicích, který se bude věnovat virtuálnímu datovému prostoru a jeho otevření zainteresované veřejnosti. Připraví se tak prostor umožňující zainteresované veřejnosti podílet se na sběru dat o zaniklých šumavských lokalitách. Dále bude spolupráce směřovat k vytváření interaktivní mapy.

Kromě zhotovení interaktivní mapy a 3D rekonstrukcí je cílem projektu vyvinout metodologii analýzy historických fotografií a její využití přenositelné i na další lokality a zdroje dat. Ukázkou práce členů týmu je ilustrace, která vznikla propojením digitálního modelu terénu s historickou fotografií zaniklé obce Kapličky. Model byl vytvořen z dat pořízených z leteckého laserového skenování povrchu Země. Po odfiltrování vegetačního pokryvu vidíme reliéfní stopy zaniklých polních systémů a relikty zničených domů. Díky trojrozměrné rekonstrukci vidíme krajinu, jak ji viděl i Josef Seidel, když tuto fotografii pořizoval. Podobným postupem bude zmapováno česko-bavorské a případně v budoucnu snad i česko-rakouské příhraničí.

První měsíce projektu byly věnovány vytvoření česko-bavorského týmu, organizaci pracovních postupů, sestavení metodologie a vytyčení dílčích podcílů, jejichž plněním se bude směřovat k výsledkům projektu.

Nedílnou součástí projektu je dlouhodobá archivace digitalizovaných informací a jejich elektronická výměna mezi českou a bavorskou částí týmu. Na české straně bude Ústav aplikované informatiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity nejenom zodpovědný za sběr dat a jejich historickou analýzu, ale i za dlouhodobou archivaci dat projektu, neboť budou uložena v jeho systémech. Ústav aplikované informatiky Technické univerzity v Deggendorfu (kampus Freyung) bude zase zodpovědný za interaktivní mapu a rozhraní pro komunikaci s veřejností.

Další úsilí projektu bude v této fázi směřováno především na sběr podkladů dostupných nejen v Ateliéru Seidel, informací ukrytých v jihočeských archivech a literární rešerši. S postupem roku a příchodem vhodného počasí bude zahájena terénní fáze spojená s prospekcemi lokalit, zaměřováním archeologických komponent a dokumentací současného stavu dochování opuštěných vesnic. Projektový tým se zároveň připravuje na prezentaci svojí práce na odborných konferencích.

Technická data:

Název projektu:  PhotoStruk - Analýza historických FOTOgrafií pro virtuální rekonSTRUKci kulturního dědictví v česko-bavorském příhraničí.

Program EU: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

Česká strana: Ústav aplikované informatiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, který zajišťuje i spolupráci s archeology, historiky a  odborníky na dějiny umění.

Bavorská strana: Ústav aplikované informatiky Technické univerzity v Deggendorfu (kampus Freyung)

Celkový rozpočet obou partnerů: 806 407,78 EUR.

Průběh:  od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019.