Menu

Studenti


V tabulce jsou uvedeni studenti katedry a jimi řešené práce (v LS 2016/2017):

Příjmení Jméno Název práce Školitel Typ práce
CIBULKOVÁ Lucie Molekulární a morfologická charakterizace larválních stadií motolic (Digenea) v plicnatých plžích Kanady Georgieva Simona diplomová
HEINCLOVÁ Pavla diplomová
HOBLÍKOVÁ Aneta Populačně-genetická struktura kokcidií parazitujících u hrabošovitých hlodavců a jejich koevoluce s hostiteli; objasnění původu isosporových infekcí Kvičerová Jana diplomová
CHARVÁTOVÁ Klára Variabilita TLR2 receptoru u hrabošovitých hlodavců (Arvicolinae) napříč Evropou, v závislosti na parazitovanosti hostitele Mácová Anna bakalářská
CHRUDIMSKÁ  (MATĚJOVSKÁ) Tereza Defensiny a další antimikrobiální proteiny klíšťat Grubhoffer Libor disertační
JEDLIČKOVÁ Martina Lokalizace a kvantifikace rybomorky Sphaerospora molnari (Myxozoa) u kapra obecného Fiala Ivan diplomová
JIRSOVÁ Dagmar Population genetics of the fish tapeworm Wenyonia virilis Jirků Miloslav disertační
JUHAŇÁKOVÁ Eliška Mikrobiomy komářích hostitelů: metodologická revize dosavadní praxe s využitím amplikonového sekvenování na Illumina platformách. Nováková Eva bakalářská
KOČOVÁ Pavlína Populačně-genomická analýza generalistického parazita - tasemnice Ligula intestinalis Štefka Jan diplomová
KORDÍKOVÁ Lucie Kokcidie ptáků Galapág: prevalence, morfologie a fylogenetické vztahy Kvičerová Jana bakalářská
KRAUSOVÁ Marie Molekulární fylogeneze a evoluce skupiny Mesozoa Štefka Jan disertační
KYSLÍK Jiří Bioinformatická a funkční charakterizace taxonomicky omezených genů Fiala Ivan disertační
LEVÁ Jana Sledování genové exprese interleukinu IL-10 v imunitní odpovědi potkaního modelu v průběhu infekce Hymenolepis diminuta Jirků-Pomajbíková Kateřina bakalářská
LHOTSKÁ Zuzana Axenizace buněk střevního prvoka rodu Blastocystis Jirků-Pomajbíková Kateřina bakalářská
MÁCOVÁ Anna Apodemus vs. Eimeria: Evoluční faktory speciace a diverzifikace v systému hostitel-parazit Kvičerová Jana disertační
MARŠÍKOVÁ Aneta Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců
Kvičerová Jana disertační
MARTINŮ Jana Hostitelská specificita, genealogie a koevoluce v modelových systémech parazit - hostitel Štefka Jan disertační
MAZANEC Hynek Molekulární a morfologická charakterizace motolic ptáků z Islandu Faltýnková Anna diplomová
MORÁVKOVÁ Veronika Metamorfózy spirochét Borrelia burgdorferi sensu lato: od dormantních forem zpět k životu Rudenko Nataliia diplomová
MYŠKOVÁ Eva Molekulární epidemiologie střevních parazitů lišky polární a medvěda ledního v Arktidě Ditrich Oleg disertační
PATRA Sneha Biology, life cycle and special molecular characteristics of myxozoans belonging to Sphaerospora sensu strictu clade Holzer Astrid S. disertační
ROHÁČOVÁ (ZIKMUNDOVÁ) Jana Comparative molecular and ecological approaches to trematode diversity in freshwater lake ecosystems in the sub-Arctic Kostadinova Aneta disertační
RŮŽKOVÁ (přerušeno) Jiřina Zavedení experimentálního in vivo modelu pro studium střevního prvoka rodu Blastocystis Jirků-Pomajbíková Kateřina bakalářská
ŘEŽÁBKOVÁ Lucie Molekulárně-fylogenetická charakteristika izolátu Hymenolepis diminuta udržovaného v laboratorních podmínkách Jirků-Pomajbíková Kateřina bakalářská
ŘÍHOVÁ Jana Evoluce genomu bakteriálních symbiontů vší rodu Polyplax Hypša Václav diplomová
SMOLENOVÁ Štěpánka Analýza invazivní schopnosti a infekčního potenciálu klonu "evropského" druhu B. garinii izolovaného ze severoamerických hlodavců s využitím laboratorních modelů infikovaných savců Rudenko Nataliia diplomová
ŠEDIVÝ Michal Střevní mikrobiomy krevsajících ploštic podčeledi Triatominae Nováková Eva bakalářská
ŠKOLKOVÁ Simona diplomová
ŠOCHOVÁ Eva Dynamika a diverzita symbiotických vztahů krevsajících parazitů Hypša Václav disertační
ŤÁPAL Jiří Hypša Václav disertační
TOMANCOVÁ Veronika Diverzita kryptosporidií parazitujících u vrubozubých Kváč Martin bakalářská
TYKALOVÁ  (ŠŤASTNÁ) Hana Imunologické aspekty infekce neutrálních buněk virem klíšťové encefalitidy Grubhoffer Libor disertační
UHROVÁ Lucie Evoluční historie a molekulární fylogeneze nearktických zástupců tasemnic skupiny Onchoproteocephalidea Brabec Jan diplomová
VEJSADA Lukáš MHC diverzita a parazitace v populacích myšic Apodemus flavicollis Štefka Jan diplomová
VYHLÍDALOVÁ Tereza Soldánová Miroslava diplomová