Menu

Studium učitelství


Pravidla pro organizování souvislých pedagogických praxí na PřF JU

  1. Student si vybere školu podle vlastního uvážení.  Kontaktuje učitele, u kterého by chtěl praxi vykonávat a domluví si ji s ním. Ve výjimečných případech, kdy student nechce vykonávat praxi na škole dle svého uvážení, zkontaktuje proděkana pro učitelské obory (v tuto chvíli je to Jan Kaštovský – hanys@prf.jcu.cz) emailem a bude mu škola vybrána.
  2. Student ohlásí proděkanovi pro učitelské obory  emailem alespoň přibližný termín své praxe, z jakého oboru ji bude vykonávat, plnou adresu vybrané školy a jméno učitele, u kterého ji bude vykonávat (bude-li známo) a to co nejdřív před nástupem na praxi. Proděkan pak zkontaktuje ředitele dané školy a doladí případné nejasnosti.
  3. Student se před nástupem na praxi stáhne z webu fakulty (http://www.prf.jcu.cz/dokumenty/formulare/pro-zamestnance.html) „Dohodu o provedení práce pro občany ČR„ (jeho uvádějící učitel ji vyplní dvakrát)  a „Pracovní výkaz“ (ten vyplní jen jednou). Uvádějící učitel tyto formuláře vyplní a odešle zpět na fakultu proděkanovi pro učitelské obory, aby mu mohla být vyplacena odměna.
  4. Souvislá praxe trvá 4 týdny, každý týden z každého předmětu student odučí 6 vyučovacích hodin a další 3 hodiny bude tvořit náslech.
  5. Student si z fakultního webu stáhne dokument pro hodnocení souvislé praxe (Hodnocení souvislé pedagogické praxe). Po skončení praxe jej uvádějící učitel vyplní a student jej dopraví příslušnému garantovi předmětu. Ten mu při splnění všech náležitostí udělí zápočet.

Pravidla pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských oborech pro vzdělávání a v navazujících magisterských oborech učitelství pro střední školy

  1. Bakalářskou státní závěrečnou zkoušku  koná student dvouborového studia  v termínech daných akademickým kalendářem PřF JU dle rozpisu u jednotlivých oborů v Seznamu přednášek. Tato státní zkouška se koná v prvním termínu jako celek, tj. není ji možno rozložit na dva termíny (semestry).
  1. Magisterskou státní zkoušku  je možno vykonávat jednak jako celek v jednom semestru, jednak postupně. Možnosti rozdělení do více termínů (daných akademickým kalendářem PřF JU) zahrnují i variantu rozložení až do tří semestrů – jeden semestr například pedagogiku a psychologii, druhý semestr první odborný předmět a jeho didaktiku, třetí semestr druhý odborný předmět a jeho didaktiku (v libovolném pořadí). 

V Českých Budějovicích 20. 11. 2013
doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.
proděkan pro učitelské obory