Menu

Postup studenta při psaní a obhajobě závěrečé práce

Tento článek berte jako malého průvodce pro studenta UAI, který pojednává o tom, jak si zadat závěrečnou práci, jak jí správně napsat a jak se připravit k obhajobě.


Kdy a jak si zadat bakalářskou práci

Pravidla PřF stanovují, že bakalářskou práci si je nutné zadat nejpozději v pátém semestru. Doporučujeme, ale zbytečně neotálet a práci si zadat nejlépe na konci druhého nebo před začátkem třetího ročníku. Později mohou být zajímavá témata vyčerpána a vyučující vás rovněž může odmítnout, neboť již má zadáno velké množství prací.

Většina vyučujících vypíše několik témat bakalářských prací, která považuje za aktuální a zajímavá. Pokud si mezi nimi nevyberete, můžete si zvolit i vlastní téma. Ke každému tématu si musíte zvolit vhodného vyučujícího, kterého navštívíte s žádostí o vypsání vašeho tématu. Musíte však počítat s možností, že vyučující vaše téma nemusí považovat za kvalitní a nosné.

Zadané téma spolu s vaším vedoucím sepíšete "Zadávací protokol BP", který naleznete zde: http://www.prf.jcu.cz/dokumenty/formulare/pro-studenty.html, podpíšete jej a necháte rovněž podepsat vašeho vedoucího a vedoucího katedry. Nejste-li si jistí vyplněním konzultujte vše se sekretářkou katedry. Nyní zadání odneste na studijní oddělení.

Jaké předměty si zapsat pro závěrečný školní rok

Je nutné si zapsat předměty FBI/890 pro zimní a FBI/891 pro letní semestr. Jeho splnění potvrzuje zápočtem vedoucí práce.

Student si dále může volitelně (ale doporučujeme) zapsat předměty UAI/776 Diplomový seminář 1 pro zimní a UAI/777 Diplomový seminář 2 pro letní semestr. V těchto předmětech se student dozví další informace o bakaláškých pracech a vyzkouší si jejich obhajobu "nanečisto". Zápočty v těchto předmětech udílí jejich vyučující.

Jak psát závěrečnou práci

Při psaní práce je nutné dodržet strukturu závěrečné práce dle pravidel PřF. Student se informace o náležitostech práce dozví od svého vedoucího, ze webu fakulty a v předmětech Diplomový seminář 1 a 2.

Náležitosti práce dodržte dle tohoto zdroje.

Rozsah práce by měl být 20 až 30 stran (bez příloh). Rozsáhlejší výpisy zdrojových kódů, dokumenty apod. vkládejte jako přílohy.

Koho se zeptat, když něco nevíte

Pokud si nejste něčím jistí, zeptejte se svého vedoucího, vyučujícího předmětu Diplomový seminář, sekretářky, vedoucího katedry, na studijním oddělení nebo studijního proděkana (postupujte nejlépe v tomto pořadí, dokud nedostanete potřebnou odpověď).

Informace rovněž najdete na výukovém serveru Moodle v kurzech Diplomový seminář 1 a diplomový seminář 2.

V žádném případě nezískávejte informace od starších spolužáků a kamarádů. Pravidla se s léty vyvíjí a mění, Rovněž počítejte s tím, že pravidla jsou různá nejen na různých fakultách, ale i na různých katedrách.

Kdy a jak práci odevzdat

Práci si včas nechte zkontrolovat svým vedoucím. Včas není rozhodně den před svázáním. Mějte na paměti, že vedoucí nemusí mít jen vaší práci a chcete-li od něj rady a připomínky, musí mít na vaši práci čas. Navíc vy rovněž budete potřebovat čas, aby jste práci opravili a doplnili, dle případných připomínek.

Práci si nechte včas svázat. (Minimálně týden před odevzdáním, jinak vám hrozí u vázaného výtisku rozpadání).

Práci musíte odevzdat do stanoveného data na studijní oddělení a současně i elektronickou formu do STAGu. Pozor elektronická forma se od tištěné nesmí lišit.

Do stejného data se zároveň musíte přihlásit k obhajobě své práce a ke státním zkouškám pomocí fakultního formuláře. Naleznete zde:

http://www.prf.jcu.cz/dokumenty/formulare/pro-studenty.html