Menu

Učitelství pro střední školy


Studijní obor "Navazující magisterské studium učitelství informatiky pro střední školy" je koncipován jako navazující magisterský stupeň přípravy budoucích učitelů informatiky na středních školách.

Přírodovědecká fakulta volí pro přípravu budoucích středoškolských učitelů strategii spočívající v tom, že bakalářské studium je orientováno ryze odborně a navazující magisterské je pak orientováno zejména na pedagogiku, psychologii a didaktiku informatiky. Na výuce didaktiky informatiky budou participovat učitelé s bohatou zkušeností výuky na středních školách.

Hlavní těžiště magisterského oboru spočívá v oblasti didaktické přípravy. Posluchači získají ucelený přehled o metodách a organizaci výuky informatiky s jejími specifiky. Dále se seznámí s využitím výpočetní techniky ve výuce informatiky a se současnými moderními trendy didaktiky informatiky. Kromě toho získají přehled o jednotlivých učebních materiálech (sady učebnic pro jednotlivé typy škol, vybavení informatického kabinetu, výukový software apod.). Součástí didaktické přípravy je absolvování průběžné a souvislé pedagogické praxe na střední škole, při které posluchači získají základní komunikativní dovednosti a další návyky nutné pro zvládnutí učitelské profese. Obor je koncipován tak, aby student mohl v rámci volitelných předmětů zvládnout i didaktické předměty potřebné pro druhou aprobaci.

Jako partnerská střední škola pro výuku budoucích učitelů informatiky je zvolena SOŠ Velešín. Důvodem proč, na rozdíl od ostatních oborů vyučovaných na Přírodovědecké fakultě, není zvoleno gymnázium, ale SOŠ, je proto, že jsme zjistili, že na budějovických gymnáziích sice existují předměty Informatika, ale to, co se v nich vyučuje, nemá s informatikou pranic společného. Studenti se tam nenaučí nic o tom, jak pracuje počítač (např. jak se provádí instrukce v registrech počítače), nenaučí se tam ani napsat elementární objektový program atd.

Jsou i prestižní budějovická gymnázia, která mají ve svých studijních plánech uvedeno, že  „rozvíjí počítačovou gramotnost“.  Představa, že gymnázia rozvíjí elementární gramotnost např. v rodném jazyce je přímo hrozivá, kam to až dopracovala.