Menu

Biological Chemistry

Garanti: prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU); prof. Mag. Dr. Norbert Müller (JKU) Přeshraniční obor - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Univerzita Johanna Keplera v Linzi. Studium v angličtině.


Přeshraniční studijní obor Biologická chemie (ve studijním programu Biochemie) je provozován ve spolupráci s Univerzitou Johanna Keplera v Linci.

Elitní studijní obor vyučovaný v anglickém jazyce a realizovaný v rámci přeshraniční spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Johannes Kepler University v rakouském Linci. Tento studijní obor představuje studium chemie rozšířené do hraničních oborů molekulární, buněčné a strukturní biologie, bioorganické chemie a biofyziky.

V prvním roce projdou studenti výukou chemických disciplín na univerzitě v Linci rozšířené o základy fyziky a matematiky. Ve druhém roce probíhá výuka biologických a molekulárně biologických předmětů na univerzitě v Českých Budějovicích. Třetí ročník je věnován speciálnějším předmětům a diplomové práci a je rozdělen mezi obě univerzity.

Popis oboru

Biological Chemistry je interdisciplinárním oborem z oblasti věd o živé přírodě (Life Sciences), který nabízí široké vzdělání v chemii, biochemii, biologii, biofyzice a příbuzných moderních vědních oborech. Je unikátní svým důrazem na multidisciplinaritu, komplexní myšlení, spolupráci v mezinárodním týmu a komunikační dovednosti. Studijní obor zajišťují v rámci přeshraniční spolupráce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) a Univerzita Johannese Keplera v Linci (JKU). Absolventi bakalářského studia Biological Chemistry mohou dále pokračovat v navazujícím magisterském oboru Biological Chemistry nebo v dalších magisterských chemicky či biochemicky zaměřených oborech.

Průběh studia

Standardní doba studia bakalářského stupně jsou tři roky. Jedná se o studium s dvojím diplomem, které je zakončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářských prací na obou univerzitách. Po úspěšném ukončení studia obdrží absolvent studijního oboru akademický titul bakalář (Bc.) na JU a Bachelor of Science (BSc.) na JKU. Vyučovacím jazykem je angličtina. V prvním roce projdou studenti výukou základů chemických disciplín,
fyziky a matematiky na univerzitě v Linci. Ve druhém roce probíhá výuka biochemie, molekulárně biologických a biologických předmětů na univerzitě v Českých Budějovicích. Třetí ročník, který je věnován výběrovým předmětům a práci na bakalářských projektech, probíhá v Linci a v Českých Budějovicích. Při výuce je důraz kladen na moderní formy studia se zaměřením na praktickou stránku výuky, praktická cvičení tvoří podstatnou součást studia. Přednášky a interaktivní semináře jsou doplněny prací ve výzkumných laboratořích.

Přijímací zkoušky

Ke studiu jsou studenti přijímáni na základě výsledků znalostních testů z chemie a biologie v rozsahu středoškolského učiva. Prověřuje se rovněž znalost angličtiny, kterou je možno prokázat certifikátem o vykonání jazykové zkoušky nebo složením interní přijímací zkoušky na PřF JU. Bližší informace u studijní referentky Bc. Petry Korcové (pkorcova (at) prf.jcu.cz, 38 777 2262).

Uplatnění

Absolventi oboru získávají profesní kvalifikaci pro práci v institucích výzkumu a vývoje (veřejných/akademických a soukromých), biotechnologických firmách, chemických či biologických laboratořích. Díky výuce v anglickém jazyce jsou absolventi výborně připraveni k dalšímu studiu na zahraničních univerzitách či pracovnímu uplatnění v zahraničí.

Odkazy:

ENTER BOOK
velmi užitečná p
omůcka jak překonat první rok v Linci sepsaná prvními studenty oboru.

Zápis studentů v Linci, 23. září 2009

Naše první bakalářské státní zkoušky 29. června 2010

První promoce studentů Biologické chemie 9. července 2010

Kontakty

University of South Bohemia
Faculty of Science

Branišovská 31
CZ - 370 05 České Budějovice
Czech republic

Johannes Kepler University Linz
Faculty of Engineering and Natural Sciences

Altenbergerstr. 69
A - 4040 Linz
Austria

Student Services Departments:

 

Tel.: +420 387 772 268
e-mail: studijni (at) prf.jcu.cz

Tel.: +43 732 2468 1312
e-mail: lss (at) jku.at

Guarantees:

 

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
e-mail: vacha (at) jcu.cz
Tel.: +420 387 776 201

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
e-mail: liborex (at) prf.jcu.cz
Tel.: +420 387 775 456

Univ.-Prof. Mag. Dr. Norbert Müller
e-mail: biologicalchemistry (at) jku.at
Tel.: +43 732 2468 8746
http://uch.prf.jcu.cz www.biologicalchemistry.jku.at