Menu

Jak druhové složení společenstev rostlin ovlivňuje potravní sítě?


Hmyzí herbivoři, tedy hmyz, který se živí různými částmi rostlin, mají tendenci žít na příbuzných druzích rostlin. Proto se na vzniku potravních sítí, složitého přediva vztahů mezi rostlinami, herbivory a dalšími organismy, významně podílí fylogenetické složení společenstva rostlin, v němž herbivoři žijí. Takové složení je přitom určeno tím, jak jsou si jednotlivé druhy rostlin ve společenstvu příbuzné.

Na odhalování souvislostí mezi fylogenetickým složením společenstva a strukturou potravních sítí se podílel i Martin Volf z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s mezinárodním týmem spolupracovníků. S kolegy prostudovali herbivorní hmyz ve třech lesích v Japonsku a v České republice. Data o výskytu hmyzu sbírali pomocí speciálního jeřábu pro výzkum korun stromů, mobilní vysokozdvižné plošiny a také průzkumem padlých stromů. Soustředěným úsilím dali dohromady kompletní přehled jedinců a společenstvech okusujích larev, hmyzu minujícího v listech, a hmyzu tvořícího hálky na třech plochách o rozloze 0,1 hektaru. Poté analyzovali vztah mezi fylogenetickým složením společenstva rostlin v daném místě a zjištěnou skladbou herbivorů a strukturou potravních sítí.

 

Výsledky studie ukázaly, že larvy okusující listy se na všech místech vyskytovaly na větším počtu druhů rostlin, zatímco minující hmyz a hmyz tvořící hálky byl prakticky vždy vázán na jediný druh rostliny. Pokud jde o okusující hmyz, ve většině případů se živil na různých druzích stejné čeledi a jen vzácně se zároveň vyskytoval na evolučně vzdálenějších rostlinách. Volf s kolegy zjistili, že se vliv fylogenetického složení společenstva na strukturu potravních sítí u jednotlivých typů herbivorů liší. U hmyzu okusujícího listy ovlivňuje potravní sítě spíše hlubší fylogeneze na úrovni čeledí, kdežto u minujícího hmyzu a hmyzu tvořícího hálky hraje rozhodující roli nedávná fylogeneze, která vedla ke vzniku jednotlivých druhů.

Volf, M., Pyzsko, P., Abe, T., Libra, M., Kotásková, N., Šigut, M., Kumar, R., Kaman, O.Butterill, P. T., Šipoš, J., Abe, H., Fukushima, H., Drozd, P., Kamata, N., Murakami, M., Novotný V. 2017. Phylogenetic composition of host plant communities drives plant-herbivore food web structure. Journal of Animal Ecology online 1. 2. 2017.

Kontak: RNDr. Martin Volf, Ph.D. Kontakt: (volf at entu.cas.cz)