Menu

Jaká je genetika populací ohroženého žluťáska borůvkového?


Žluťásek borůvkový (Colias palaeno) je elegantní motýl chladnějších oblastí Eurasie a severní Ameriky. Jeho život je velmi těsně spjatý s vlochyněmi, blízkými příbuznými borůvek z bažin a rašelinišť. V jižněji položených oblastech svého evropského výskytu žluťásek borůvkový čelí ztrátám vhodného prostředí pro housenky i dospělce, a je proto vážně ohroženým druhem. Aby byla ochrana těchto žluťásků smysluplná, je důležité detailně prozkoumat genetickou strukturu jeho populací.

Martin Konvička a Ondřej Čížek z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR společně se zahraničními kolegy analyzovali sekvence vybraných úseků jaderné a mitochondriální DNA, získané od 523 žluťásků. Tito motýli pocházeli z 21 různých populací, které pokrývaly většinu rozšíření žluťásků borůvkových v Evropě, od Alp až po severní Fennoskandinávii.

 

Badatelé přitom zkoumali genetickou strukturu populací žluťásků na dvou úrovních: na úrovni kontinentu, tedy od Alp po Fennoskandinávii, a pak na úrovni regionální, kdy detailněji studovali populace žluťásků v České republice. V naší zemi přitom od konce druhé světové války do počátku devadesátých let zmizelo přes 40 procent populací tohoto pěkného motýla.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že populace žluťásků borůvkových dnes tvoří pět hlavních skupin: populace v Alpách, 2 skupiny populací v České republice, populace v baltských zemích, ve Fennoskandinávii, a pak v Polsku. Žluťásci zřejmě během celé nejmladší doby ledové obývali střední Evropu. Během takzvaného glaciálního maxima, kdy vrcholila doba ledová, a podmínky prostřední byly nejdrsnější, se populace žluťásků rozpadly na několik skupin, které se po konci doby ledové na území České republiky opět navzájem mísily. Badatelé dospěli k závěru, že i kompletní vymření žluťásků borůvkových v České republice by zřejmě závažně neohrozilo genetiku žluťásků z pohledu celého druhu. Pokud ovšem budou i nadále přežívat populace žluťásků v Alpách a v severní Evropě, které jsou z hlediska ochrany druhu klíčové.

Kramp, K., Čížek, O., Madeira, P. M., Ramos, A. A., Konvička, M., Castilho, R., Schmitt, T. 2016. Genetic implications of phylogeographical patterns in the conservation of the boreal wetland butterfly Colias palaeno (Pieridae). Biological Journal of the Linnean Society 119: 1068–1081.

Kontakt: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D., (konva at entu.cas.cz)