Menu

Znaky, fylogeneze a utváření společenstev


Znaky jednotlivých druhů a jejich fylogeneze, čili evoluční historie, souvisejí s tím, jak se druhy liší svou ekologií. Nabízejí nám také vodítko k pochopení mechanismů, které zodpovídají za utváření společenstev druhů v přírodě. Informace, které poskytují znaky druhů a fylogeneze, se přitom doplňují, zároveň jsou ale často znaky druhů těsně spojené s jejich fylogenezí, protože vznikaly v průběhu této fylogeneze. Proto se jejich příspěvek k vysvětlení utváření společenstev mnohdy překrývá a zkresluje výsledky.

Aby odlišili unikátní vliv znaků a fylogeneze, navrhli Francesco de Bello, Petr Šmilauer a Carlos Perez Carmona z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jejich další spolupracovníci nový matematický postup, jak odvodit ekologické rozdíly mezi druhy. Svůj postup ověřili nejprve na simulovaných datech, a pak i na velkém souboru lučních společenstev střední Evropy.

 

Odlišení vlivu znaků a fylogeneze na utváření společenstev tímto novým postupem odhalilo, jak významné je ekologické rozrůznění fylogeneticky blízce příbuzných druhů. Pro tyto druhy je obvykle nevýhodné se navzájem křížit, proto se tomu snaží ekologickým rozrůzněním co nejvíce zabránit. Takové rozrůzňování druhů má pak vliv na vznik společenstev v určitých podmínkách prostředí. Odlišení vlivu znaků druhů a jejich fylogeneze teď podle autorů studie nabízí možnost lépe pochopit soužití druhů ve společenstvech i fungování celých ekosystémů. Autoři rovněž na základě svého výzkumu vytvořili novou funkci „decouple“(anglicky oddělit) pro otevřený, volně dostupný a hojně používaný statistický software R.

de Bello, F.Šmilauer, P., Diniz-Filho, J. A., Carmona, C. P., Lososová, Z., Herben, T., Götzenberger, L. 2017. Decoupling phylogenetic and functional diversity to reveal hidden signals in community assembly. Methods in Ecology and Evolution online 20. 3. 2017.

Kontakt: Francesco de Bello. (fradebello at prf.jcu.cz)