Menu

Pokyny k vyplňování HAP na PřF, únor 2016

Pokyny k vyplňování Hodnocení akademických pracovníků (HAP) na PřF


Vážené akademické pracovnice a pracovníci,

v únoru 2016 probíhá na 4 fakultách JU Hodnocení akademických pracovníků.
Prosím o vyplnění vašich údajů do 29. 2. 2016.

Týká se všech akademických pracovníků, kteří mají úvazek na fakultě alespoň 20% (součet fakultních úvazků včetně grantů).

 

Dear faculty members with at least 20% affiliation at the Faculty of Science USB, please fill out the form summarizing your research and teaching at the link below till February 29, 2016. The form can be displayed in English, but since not all instructions are given in English, you might need assistance of your Czech colleagues :-(

 

Postup:

Nalogujte se na adrese http://hap.jcu.cz se stejným jménem a heslem jako do STAGu (IDM), seznamte se s formulářem.
Pokud se nemůžete přihlásit a přitom máte akademický úvazek >= 20% na PřF, kontaktujte správce portálu E. Krlína, hap@rt.jcu.cz.

Přečtěte si přiložený "Stručný návod k webovému rozhraní pro hodnocení akademických pracovníků".

 

Poznámky k hodnocení na PřF:

 1. Pedagogika se hodnotí ve dvou různých obdobích. Počet hodin výuky za kalendářní rok 2015, počty zkoušených studentů a vedených prací za akademický rok 2014/2015. To z důvodu nemožnosti načíst počty také za kalendářní rok ze STAGu. V příštím roce by to již mělo být možné.
  Věda se bude hodnotit za kalendářní rok 2015.
  U všech bloků či otázek je vždy uvedeno období, za které se mají data vyplňovat.
 2. Údaje o výuce jsou předvyplněny s použítím informací ze STAGu - ale je třeba zkontrolovat a opravit. Uvádějte prosím pouze výuku, zkoušení, zápočty odvedené vámi, tj. např. neuvádějte práci doktorandů, kteří se na výuce podíleli. Výuka je evidována po jednotlivých předmětech (každá přednáška a cvičenína samostatném řádku).
 3. Byla přidána položka na vstup hodnoty ze Studentského hodnocení výuky u každého předmětu. Protože v současnosti nefunguje automatický import této položky a položka v současnosti nevstupuje do hodnocení (HAP nezohledňuje kvalitu pedagogického výkonu, ale jen kvantitu), položku nevyplňujte.
 4. Zkoušení studenti - každý zkoušený studující na předmětu se uvádí pouze jednou (viz nápověda na řádce). Počty jsou předvyplněny dle STAGu.
 5. Počet hodin týdenní výuky může být desetinné číslo (s desetinnou čárkou nebo tečkou).
 6. Velikost grantového projektu se posuzuje podle celkové dotace za celou dobu řešení projektu.
 7. V položce vedení doktorandi v akademickém roce 2014/2015, která je načítána ze STAGu, uvádějte pouze studenty ve standardní době studia.
 8. Položky, které se vás netýkají, nechte klidně prázdné.
 9. Vyplňujte pouze činnosti, které jste vykonali v rámci vašeho úvazku na PřF JU. Pokud jste v rámci úvazku na PřF vykonávali činnost, která není v evidenci JU (např. oponentní posudky na disertační práce na jiných univerzitách), specifikujte v popisu.
 10. V letošním roce se nepodařilo zrealizovat import vědeckých výstupů (hlavně článků) do HAP, vyplňte prosím publikace z roku 2015 ručně (plné citace). IF a medián IF kategorie nevyplňujte, doplní po odevzdání formulářů hromadně referentka pro vědu. Teprve po doplnění těchto údajů bude řádně zohledněna publikační aktivita. Do té doby zobrazené hodnocení vědecké činnosti ignorujte.
  Uvádějte pouze publikace s afiliací na PřF. Seznam vašich článků se vygeneruje na http://www.webofknowledge.com/ po zadání autora a roku 2015.
 11. U publikací uvádějte "Jsem první autor" a/nebo "Jsem korespondenční autor", pokud nastává. "Jsem první autor" uvádějte i v případě, že tomu váš podíl na publikaci odpovídá, ale autoři jsou řazeni abecedně.
  Uveďte počet autorů publikace (nevstupuje do hodnocení) a hlavně počet afiliací vás (autora publikace) uvedený v publikaci - vstupuje do hodnocení. Jedná se tedy o počet institucí u vašeho jména.  Nerozhoduje počet symbolů u vašeho jména, ale počet institucí, které zastupují (pokud máte u jména dva symboly, ale jeden z nich označuje současně dvě instituce, uveďte číslo 3, apod. Více kateder nebo fakult JU je jedna instituce (HAP eviduje výsledky a úvazky na celé JU, zaměstnanec v něm má jen jednu identitu), Biologické centrum AV je jedna instituce, samostatné ústavy AV, jiné univerzity jsou také samostatné instituce.
  Počet afiliací se vyplňuje v poli vlevo od pole "Hlavní autor" - předvyplněna hodnota 1.
 12. Nezapomeňte na konci sekce 2a) zadat "Počet citací za daný rok (bez autocitací 1. řádu)", tj. kolikrát byly v roce 2015 vaše celoživotní publikace (bez ohledu na afiliaci) citovány jinými autory. Návody na nalezení počtu citací v databázích Scopus a Web of Science naleznete na http://www.prf.jcu.cz/veda/publikace/citace.html
  Pozn: Tento úkol má z důvodu určení příplatků za vědu termín 6. 2. 2016, 12:00.
 13. Údaje v části "2b) Vědeckovýzkumná činnost – další výsledky (za rok 2015)" budou mít na PřF malý či nulový dopad na hodnocení - fakultně se bude hodnotit zřejmě jen vydání učebnice a zvané přednášky na zahraničních univerzitách/konferencích, výsledek aplikovaného výzkumu. Můžete ovšem vyplnit i další položky, váš vedoucí je uvidí :-).
 14. Pokud pracovník nastoupil na PřF po začátku sledovaného období (r. 2015 pro publikace, akademický rok 2014/2015 pro výuku), může uvést i výkon z jiných pracovišť z doby před nástupem na PřF (včetně doběhu výuky) a uvést tuto skutečnost v záložce "Ostatní".
 15. V záložce Organizační činnost mohou položku "Zástupce vedoucího katedry, popř. jiného útvaru fakulty" označit vedoucí oddělení kateder či jiné osoby, jejichž organizační zatížení odpovídá této roli.
 16. Odeslání formuláře provedete tlačítkem "Uložit a odeslat" na konci webové stránky. Generování pdf je funkce pouze pro vaši potřebu, neřeší odeslání.
 17. Pokud jste již formulář odeslali a potřebujete něco doplnit/opravit, kontaktujte správce hap@rt.jcu.cz - formulář vám vrátí (odemkne pro úpravy) - a pak odešlete znova.

 Dodatek - dosud shromážděné vylepšovací podněty pro příští hodnocení:

 1. Automatický import publikací.
 2. Posunutí termínu vyhodnocování na pozdější měsíc (doběh publikací a citací za minulý rok, možnost automatického exportu publikací).
 3. Uvádět zvlášť počet vedených a obhájených doktorandů.
 4. Uvádět i vedeni bak. a mag. praci, ne jen počet obhájených (již bylo diskutováno na kolegiu děkana - u studentů, kteří poctivě pracují např. dva roky na DP je uvádění opodstatněné; u těch, kteří mají práci zadanou a nepracují, není).
 5. Nepředvyplňovat počet afiliací - řada autorů nemění přednastavenou hodnotu 1. Vyžaduje úpravu softwaru, aby doplnění hodnoty vyžadoval - jinak budou autoři nechávat prázdné pole. Řeší automatický import.