Menu

Pokyny k vyplňování HAP na PřF, říjen 2014


Vážené akademické pracovnice a pracovníci,

v letošním roce se PřF společně se ZSF zapojila do pilotního Hodnocení akademických pracovníků, který se v příštích letech zřejmě rozšíří na celou JU a proto Vás prosím o vyplnění vašich údajů do 26. 10. 2014.

Týká se všech akademických pracovníků, kteří mají úvazek na fakultě alespoň 20% (součet fakultních úvazků včetně grantů).

 

Dear faculty members with at least 20% affiliation at the Faculty of Science USB, please fill out the form summarizing your research and teaching at the link below till Oct 26. The form can be displayed in English, but since not all instructions are given in English, you might need assistance of your Czech colleagues :-(

 

Postup:

Nalogujte se na adrese http://hap.jcu.cz se stejným jménem a heslem jako do STAGu (IDM), seznamte se s formulářem.

Přečtěte si přiložený "Stručný návod k webovému rozhraní pro hodnocení akademických pracovníků".

 

Poznámky k hodnocení na PřF:

 1. Hodnocení vědy dle HAP nahradí evidenci vědeckých výsledků a stanovení měsíčních příplatků prováděné doc. Šmilauerem.
 2. HAP v současnosti eviduje pouze množství pedagogického výkonu, nikoliv kvalitu. Stanovení měsíčních příplatků bude zohledňovat výsledky SHP.
 3. Údaje o výuce jsou předvyplněny s použítím informací ze STAGu - ale je třeba zkontrolovat a opravit. Uvádějte prosím pouze výuku, zkoušení, zápočty odvedené vámi, tj. např. neuvádějte práci doktorandů, kteří se na výuce podíleli.
 4. Zkoušení studenti - každý zkoušený studující na předmětu se uvádí pouze jednou (viz nápověda na řádce). Pro kvalifikovaný odhad vám pomůže počet zapsaných studentů na předmětu ve STAGu. Pokud výrazný počet zapsaných studujících ke zkoušce/zápočtu vůbec nedorazil, je třeba zohlednit.
 5. Počet hodin týdenní výuky musí být celé číslo, zaokrouhlete.
 6. Velikost grantového projektu se posuzuje podle celkové dotace za celou dobu řešení projektu.
 7. V položce vedení doktorandi v akademickém roce 2013/2014, která je načítána ze STAGu, uvádějte pouze studenty ve standardní době studia.
 8. Položky, které se vás netýkají, nechte klidně prázdné.
 9. Vyplňujte pouze činnosti, které jste vykonali v rámci vašeho úvazku na PřF JU. Pokud jste v rámci úvazku na PřF vykonávali činnost, která není v evidenci JU (např. oponentní posudky na disertační práce na jiných univerzitách), specifikujte v popisu.
 10. V letošním roce se nepodařilo zrealizovat import vědeckých výstupů (hlavně článků) do HAP, vyplňte prosím publikace z roku 2013 ručně (plné citace) a doplňte normovaný IF dle http://www.prf.jcu.cz/veda/publikace/impactfactor.html. Uvádějte pouze publikace s afiliací na PřF. Seznam vašich článků se vygeneruje na http://www.webofknowledge.com/ po zadání autora a roku 2013.
 11. U publikací uvádějte "Jsem první autor" a/nebo "Jsem korespondenční autor", pokud nastává. "Jsem první autor" uvádějte i v případě, že tomu váš podíl na publikaci odpovídá, ale autoři jsou řazeni abecedně.
 12. Nezapomeňte na konci sekce 2a) zadat "Počet citací za daný rok (bez autocitací 1. řádu)", tj. kolikrát byly v roce 2013 vaše celoživotní publikace (bez ohledu na afiliaci) citovány jinými autory. Návody na nalezení počtu citací v databázích Scopus a Web of Science naleznete na http://www.prf.jcu.cz/veda/publikace/citace.html
  Vzhledem k tomu, že letos v březnu jste počet citací v roce 2013 hlásili doc. Šmilauerovi, můžete letos tento údaj dohledat (i) ve vaší odeslané poště nebo (ii) u vedoucího vašeho pracoviště, který má hodnoty k dispozici.
 13. Údaje v části "2b) Vědeckovýzkumná činnost – další výsledky (za rok 2013)" budou mít na PřF malý či nulový dopad na hodnocení - fakultně se bude hodnotit zřejmě jen vydání učebnice a zvané přednášky na zahraničních univerzitách/konferencích, výsledek aplikovaného výzkumu. Můžete ovšem vyplnit i další položky, váš vedoucí je uvidí :-).
 14. V průběhu listopadu a prosince budou výsledky vyhodnocovány ve spolupráci s místními správci HAP i autory HAP z olomoucké univerzity a nastaveny váhy jednotlivých kritérií dle specifik PřF.
 15. Pokud pracovník nastoupil na PřF po začátku sledovaného období (r. 2013 pro publikace, akademický rok 2013/2014 pro výuku), může uvést i výkon z jiných pracovišť z doby před nástupem na PřF (včetně doběhu výuky) a uvést tuto skutečnost v záložce "Ostatní".
 16. U vědeckých pracovníků aplikace v hodnocení v oblasti pedagogických aktivit hlásí "Pro výzkumné pracovníky je toto pole zašedlé, což znamená, že se nepoužívá pro výpočet celkového hodnocení". Ignorujte tuto zprávu, budeme požadovat, aby u vědeckých proacovníků byla zohledněna i případná pedagogická činnost.
 17. V záložce Organizační činnost mohou položku "Zástupce vedoucího katedry, popř. jiného útvaru fakulty" označit vedoucí oddělení kateder či jiné osoby, jejichž organizační zatížení odpovídá této roli.

 

Dodatek - dosud shromážděné vylepšovací podněty pro příští rok:

 1. Automatický import publikací, vylepšení zadávání IF časopisu a IF mediánu kategorie.
  Pozn.: Nutné zajistit automatickým importem + administrativou.
 2. Automatický import výuky tak, aby každý předmět byl zobrazen samostatně (obdobně jako seznam publikací) a importovaly se počty zapsaných studentů a výsledky SHP.
  Pozn.: Vyžaduje úpravu IS HAP.
 3. Hodnotit po všech stránkách celý AR (2013/2014). Speciálně dny exkurzí nebo praxí realizovaných v ZS 2014/2015 nelze s jistotou předpovídat.
  Pozn.: Vyžaduje minimální úpravu IS HAP.
 4. Umožnit zadávání desetinných čísel u objemu výuky.
  Pozn.: Vyžaduje úpravu IS HAP, předjednáno.
 5. Hodnotit pedagogickou složku i u zaměstnanců zařazených (primárně) jako vědecký pracovník.
  Pozn.: Vyřešeno existencí kategorií "Vědecký pracovník" a "Vědecký pracovník s povinností učit".
 6. Obohatit zohledňované funkce (vedoucí oddělení, editoři, ...).
 7. Přiřazovat body i za běžící bak. a mak. DP + body navíc za ukončené.