Menu

7. ročník Jihočeské ratolesti ocenil 16 projektů a mezi nimi i dvě studentky Přírodovědecké fakulty


Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s. a Jihočeský kraj vyhlásily 1. listopadu výsledky 7. ročníku soutěže projektů a vysokoškolských prací na ochranu životního prostředí „Jihočeská ratolest“. Soutěžilo ve čtyřech zavedených kategoriích pro obce; školy, školky a školská zařízení; neziskové subjekty a vysokoškolské studenty.  V posledně jmenované kategorii uspěly tentokrát také studentky Přírodovědecké fakulty JU.

Na 2. místě se umístila Anna Müllerová se svou diplomovou prací na téma Sukcese vodní a mokřadní vegetace na pískovnách, která se zabývá sukcesí vodní a mokřadní vegetace v těchto oblastech, jejíž procesy byly studovány na základě výsledků fytocenologického snímkování. Výsledky analýz ukazují, že nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími složení rostlinných společenstev a přítomnost vzácných druhů jsou hloubka vody a věk. Nicméně v plochách trvale zaplavených se zdá, že ke směně dominant nedochází. Druhou částí diplomové práce je metodický příspěvek, jehož cílem je určit dostatečnou velikost fytocenologického snímku vhodnou k věrohodnému zachycení složení vegetace.

3. místo pak obsadila Lucie Vebrová, která zkoumala Disperzní a letovou aktivitu pakomárů stojatých vod (Diptera: Chironomidae) a ve své diplomové práci nejprve shrnula význam disperze pro jedince a populace včetně nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících jednotlivé fáze disperze, s důrazem na vodní hmyz obývající malé stojaté vody. Anglicky psaný rukopis vědeckého článku následně shrnuje kvantitativní studii krátkodobé a sezónní letové aktivity pakomárů (Chironomidae: Diptera) v pískovně Cep II v jižních Čechách. Práce přináší jeden z prvních ucelených pohledů na vliv počasí a sezonality na celkovou letovou aktivitu pakomárů, fenologii nejhojnějších druhů a rozdíly mezi suchozemskými a vodními druhy.

Kompletní tiskovou zprávu si můžete přečíst na následujím odkazu.