Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech Botanika, Parazitologie a Zoologie pro ak. rok 2022/2023

 1. Na základě § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb. a bodu 32 zákona č. 552/2005 Sb., kterým se mění § 50 zákona č. 111/1998 Sb., vyhlašuji podmínky pro přijetí ke studiu oborů v navazujících dvouletých magisterských studijních programech Botanika, Parazitologie a Zoologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen PřF JU) pro akademický rok 2022/2023.

Pro jednotlivé studijní programy jsou maximální počty přijímaných uchazečů uvedeny v následující tabulce. 

 

Program

Počet přijímaných

Botanika

10

Parazitologie

7

Zoologie

15

 

V případě, že nebude v hlavním (letním) termínu přijímacích zkoušek naplněna kvóta limitu financovaných studentů, může být otevřeno přijímání i v následujícím doplňkovém (zimním) termínu.

 

 1. Termíny přijímacího řízení
 2. hlavní termín

V termínu jsou přijímáni studenti do všech programů uvedených v odstavci 1 tohoto Rozhodnutí. Přihlášky lze podávat do 18. května 2022. Úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném absolvování bakalářského studia uchazeči doručí nejpozději do 13. června 2022, 11:00 hodin1. Přijímací zkoušky se konají 7. června 2022

 

 1. doplňkový termín

V termínu jsou přijímáni studenti do všech programů uvedených v odstavci 1 tohoto Rozhodnutí k doplnění volných kapacit. Přihlášky lze podávat od 1. července do 31. října 2022. Úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném absolvování bakalářského studia uchazeči doručí nejpozději do 6. února 2023, 11:00 hodin[1].

 

U dokladů vydaných zahraniční vysokou školou si fakulta vyhrazuje právo vyžádat si vyšší formy ověření nebo nostrifikaci.

 

 

 1. Podávání přihlášek

Přihlášky se podávají elektronicky https://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska.

Poplatek za přihlášku ve výši 500 Kč je možné uhradit platební kartou prostřednictvím platební brány JU nebo bankovním převodem na účet číslo 104725778/0300; variabilní symbol – 6020106, specifický symbol – číslo elektronické přihlášky vygenerované systémem elektronické přihlášky.  

Doklady o předchozím vzdělání uchazeč doručí osobně nebo poštou na studijní oddělení PřF na adresu:

Přírodovědecká fakulta JU

Studijní oddělení

Branišovská 1760

České Budějovice, 370 05

 

 1. Ke studiu může být přijat:
 2. a) občan ČR, který splní podmínky uvedené v bodech 5 až 10 tohoto Rozhodnutí
 3. b) cizí státní příslušník, který musí vedle splnění těchto podmínek vyhovět zvláštním předpisům pro studium cizích státních příslušníků na vysokých školách v České republice.

 

 1. Ke studiu v navazujícím magisterském stupni mohou být přijati absolventi bakalářského stupně studia, pokud úspěšně splní podmínky přijímací zkoušky. Do magisterského stupně studia bude přijat bez odborné přijímací zkoušky absolvent bakalářského studia na PřF JU, který se hlásí do magisterského stupně v přímé návaznosti na bakalářské studium a měl v tomto studiu vážený průměr za celé studium nejvýše 1,90.

 

 1. Přijímací zkouška je písemná nebo ústní a skládá se ze dvou částí: zkoušky z odborného předmětového okruhu (dle oboru studia – viz odst. 8) a zkoušky, v níž se posuzuje rozpravou před komisí bakalářská práce nebo jí odpovídající písemná práce uchazeče, pokud taková práce byla součástí jeho předchozího studia, popřípadě se posuzuje připravenost uchazeče vypracovat zamýšlenou diplomovou práci.

 

 1. Pokud je přijímací zkouška ústní, může být na písemnou žádost uchazeče realizována distančním způsobem. Žádosti o konání přijímací zkoušky distančním způsobem schvaluje proděkan pro studium na základě stanoviska garanta studijního programu.

 

 1. Obsah přijímací zkoušky se řídí podle uchazečem zvoleného studijního programu[2].

 

Uchazeč o studium v programu

 

 • Botanika skládá zkoušku z Biologie rostlin,
 • Parazitologie skládá zkoušku z Biologie živočichů,
 • Zoologie skládá zkoušku z Biologie živočichů.

 

 1. Výsledek zkoušky ze zvoleného předmětového okruhu / zvolených předmětových okruhů a výsledek rozpravy se klasifikuje celkovou známkou a bodovým ziskem. Bodové hodnocení odpovídající jednotlivým známkám udává následující tabulka:

 

známka

bodové hodnocení zkoušky a rozpravy

výborně

200 - 151

velmi dobře

150 - 101

dobře

100 - 51

nevyhověl

50 a méně

 

Zkouška a rozprava se konají před komisí na katedře, kam se uchazeč do magisterského studia hlásí.

 

Uchazečům o studium, kteří se do magisterského stupně hlásí v přímé návaznosti na bakalářské studium na PřF JU a nesplnili požadavky pro přijetí do navazujícího magisterského stupně bez odborné zkoušky (viz odst. 5), se jako přijímací zkouška započítává příslušná část jejich bakalářské státní závěrečné zkoušky (zkouška z předmětu a obhajoba) a její bodové hodnocení dle následující tabulky:

 

 

známka

z bakalářské zkoušky

bodové hodnocení bakalářské zkoušky pro účely přijímání do magisterského studia[3]

bodové hodnocení obhajoby bakalářské práce pro účely přijímáni do magisterského studia

výborně

50 – 34

150 - 101

velmi dobře

33 – 17

100 – 51

dobře

16 – 1

50 – 1

nevyhověl

0

0

               

 1. Uchazeči, kteří vyhověli požadavkům odst. 5, budou přijati přednostně. Z uchazečů, kteří vyhověli požadavkům odst. 9, bude na základě součtu bodového zisku (viz odst. 9) sestaven pořadník.

Přijati budou uchazeči až do počtu stanoveného v odst. 1 (po odečtení míst obsazených uchazeči přijatými na základě odst. 5 bez odborné zkoušky). Přijat bude rovněž každý uchazeč se stejným bodovým ziskem jako poslední uchazeč určený počtem v odst. 1.

 

 1. Zahraniční uchazeči, vyjma uchazečů ze Slovenské republiky, musí prokázat základní znalosti češtiny na úrovni B2 v souladu s kritérii specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. Tuto znalost doloží potvrzením úspěšného složení Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE) u organizace, která je oprávněna takový certifikát vydávat.

 

 1. Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením či chronickým onemocněním) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrných služeb poskytovaných univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce zaškrtnout možnost „Zohlednění specif. potřeb“. Po kompletaci přihlášky bude kontaktován/a pracovníky Centra podpory studentů se specifickými potřebami s informacemi o dalším postupu. Další informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz/, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního oboru ještě před podáním přihlášky ke studiu.

 

 1. Děkan jmenuje přijímací komisi, jejímž předsedou je proděkan pro studium a členy docenti, profesoři a akademičtí pracovníci s vědeckou hodností z jednotlivých kateder/ústavů. Komise na základě výsledku přijímacích zkoušek sestaví pořadí uchazečů a navrhne děkanovi rozhodnutí o jejich přijetí či nepřijetí.

 

 1. Děkan na základě návrhu předsedy komise do jednoho týdne rozhodne o přijetí nebo nepřijetí uchazeče. Uchazeč je o rozhodnutí bezprostředně vyrozuměn.

 

 1. Uchazeči, kteří nejpozději pátý pracovní den po stanoveném dnu přijímací zkoušky předloží potvrzení od lékaře dokládající jejich zdravotní nezpůsobilost účastnit se zkoušky, budou pozváni v náhradním termínu ke zkoušce organizované stejně jako zkouška v původním termínu.

 

 1. Nesouhlasí-li uchazeč s rozhodnutím děkana o nepřijetí ke studiu, má právo podat odvolání děkanovi proti jeho rozhodnutí, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Nevyhoví-li děkan odvolání a své rozhodnutí nezmění, postoupí odvolání k rozhodnutí rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rozhodnutí rektora je konečné. Odvolání musí být odůvodněno tím, že nebylo správně posouzeno splnění podmínek uvedených v odst. 9.

V ostatních případech se odvolání považuje za neodůvodněné. Pro potřebnou argumentaci má uchazeč právo v dohodnuté době (termín je uveden v rozhodnutí o nepřijetí) nahlédnout do své vlastní dokumentace, která byla podkladem pro rozhodnutí děkana. Nemá právo nahlížet do dokumentace jiných uchazečů ani do protokolů komisí.

 

 1. Tyto podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském stupni na PřF JU projednal a schválil Akademický senát Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 15. března 2022.

 

V Českých Budějovicích 15. března 2022

 

 prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.

děkanka Přírodovědecké fakulty JU

[1] Uchazeči, kteří bakalářské studium absolvovali na PřF JU, své vzdělání dokládat nemusí.

[2] U uchazečů, kteří se ke studiu hlásí v přímé návaznosti na bakalářské studium na PřF JU, se jako přijímací zkouška počítá příslušný předmětový okruh bakalářské státní zkoušky.

[3] V případě, že přijímací zkouška do magisterského studia obsahuje více předmětů státní              zkoušky, počítá se výsledný počet bodů jako aritmetický průměr z bodů získaných ve všech požadovaných předmětech.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0