Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2022/2023

Na základě § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách vyhlašuji podmínky pro přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále PřF JU) v dále uvedených bakalářských programech a jejich oborech.

Článek 1. Otevírané programy a obory
A. Jednooborové studium

program

obor

počet přijímaných

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika

60

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika

20

Biofyzika

Biofyzika

10

Biologie

Biologie

160

Ekologie a ochrana přírody

Péče o životní prostředí

60

Fyzika

Fyzika

15

Chemie

Chemie

25

Laboratorní a medicínská biologie

Laboratorní a medicínská biologie

35

Měřicí a výpočetní technika

Měřicí a výpočetní technika

25

B. Dvouoborové studium v bakalářských programech

Uchazeč podává přihlášku na kombinaci maior – minor, tj. hlavní a vedlejší program. To, který z kombinace programů bude maior a který minor si uchazeč volí sám.

Volně kombinovatelné programy:

 •  Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
 •  Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Pevně dané kombinace:

 • Aplikovaná matematika (maior) + Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Aplikovaná matematika (minor)
 • Aplikovaná matematika (maior) + Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Aplikovaná matematika (minor)

Programy realizované ve spolupráci s Filozofickou fakultou JU:

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)

Programy realizované ve spolupráci s Teologickou fakultou JU:

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Aplikovaná matematika (neučitelský program; maior) + Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)

Celkový počet uchazečů přijímaných na všechny kombinace je stanoven na 150, z toho na kombinace s Chemií se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior i minor) nejvýše 25.

Článek 2. Termíny přijímacího řízení

 1. hlavní termín

V termínu jsou přijímáni studenti do všech programů uvedených v odstavci 1 tohoto Rozhodnutí. Přihlášky lze podávat do 31. března 2022. Doklady o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeči doručí uchazeč do 17. června 2022, 11:00. Přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nesplní kritéria uvedená v článku 4 tohoto opatření, se koná 8. června 2022 a v náhradním termínu 15. června 2022.

 1. doplňkový termín

V termínu jsou přijímáni studenti pouze do programů uskutečňovaných výhradně Přírodovědeckou fakultou k doplnění volných kapacit. Přihlášky lze podávat od 1. července do 17. srpna 2022. Doklady o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeč doručí do 15. září, 11:00. Přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nesplní kritéria uvedená v článku 4 tohoto opatření, se koná 9. září 2022.

Článek 3. Podávání přihlášek

Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na adrese https://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska. Povinnou přílohou e-přihlášky jsou ročníková vysvědčení ze střední školy nebo výpis z třídního katalogu/výpis ze školní matriky (výpis musí být opatřen razítkem školy a podpisem odpovědné osoby) ve formátu PDF a kopie dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení, pokud tento uchazeč neuhradí platební kartou přímo z prostředí přihlášky. Uvedené dokumenty lze do e-přihlášky dodat i po jejím podání, nebudou-li však dodány do termínů uvedených v článku 2, bude přihláška z přijímacího řízení vyřazena. Pokyny pro úhradu poplatku bankovním převodem jsou uvedeny v článku 7 tohoto Rozhodnutí.

Článek 4. Kritéria přijímání

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání – doklad o dosažení tohoto vzdělání (úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, u uchazečů ze zahraničí ověřené doklady o dosaženém vzdělání a absolvovaných předmětech; fakulta si vyhrazuje právo vyžádat si vyšší formy ověření nebo nostrifikaci) je nutné dodat na studijní oddělení PřF JU nejpozději v termínech uvedených v článku 2 tohoto Rozhodnutí (předat osobně na studijním oddělení PřF JU nebo zaslat poštou na adresu studijního oddělení PřF JU, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice tak, aby do určeného termínu mohlo být doručeno - rozhodující je termín doručení).

Uchazeč hlásící se do bakalářského programu/oboru studia, ve kterém již na PřF JU studuje, nemůže být do tohoto programu/oboru přijat.

4.1. Do programů a oborů Aplikovaná informatika, Aplikovaná matematika, Biofyzika, Fyzika, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ vzdělávání, Chemie, Chemie se zaměřením na vzdělávání pro SŠ, Geografie se zaměřením na vzdělávání pro SŠ, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ, Matematika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a Měřicí a výpočetní technika mohou být přijati uchazeči, kteří podají přihlášku a zaplatí poplatek podle článku 7 tohoto Rozhodnutí, pokud splní následující podmínky:

 • Uchazeči o studium v oborech Biofyzika a Fyzika a v programech Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a Měřicí a výpočetní technika absolvovali na střední škole minimálně 3 roky výuky matematiky a minimálně 2 roky výuky fyziky. V případě nesplnění některého z uvedených kritérií musí uchazeč projít testem z daného předmětu/předmětů a prokázat znalosti odpovídající rozsahu osnov střední školy poskytující všeobecné střední vzdělání.
 • Uchazeči o studium v programech Aplikovaná matematika a Matematika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ absolvovali minimálně 3 roky výuky matematiky na střední škole. V případě nesplnění uvedeného kritéria musí uchazeč projít testem z daného předmětu a prokázat znalosti odpovídající rozsahu osnov střední školy poskytující všeobecné střední vzdělání.
 • Uchazeči o studium v programu Aplikovaná informatika a Informatika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ absolvovali minimálně 2 roky výuky informatiky a 2 roky výuky matematiky na střední škole. V případě nesplnění uvedeného kritéria musí uchazeč projít testem z daného předmětu/předmětů a prokázat znalosti odpovídající rozsahu osnov střední školy poskytující všeobecné střední vzdělání.
 • Uchazeči o studium v oboru Chemie a programu Chemie se zaměřením na vzdělávání pro SŠ absolvovali na střední škole minimálně 3 roky výuky chemie a 3 roky výuky matematiky. V případě nesplnění některého z uvedených kritérií musí uchazeč projít testem z daného předmětu/předmětů a prokázat znalosti odpovídající rozsahu osnov střední školy poskytující všeobecné střední vzdělání.
 • Uchazeči o studium v programu Geografie se zaměřením na vzdělávání pro SŠ absolvovali na střední škole minimálně 2 roky výuky geografie nebo příbuzného předmětu. V případě nesplnění některého z uvedených kritérií musí uchazeč projít testem z daného předmětu/předmětů a prokázat znalosti odpovídající rozsahu osnov střední školy poskytující všeobecné střední vzdělání.

Body z testu z daného předmětu budou přepočteny na známku (100-88 % bodového zisku – 1, 87‑75 % – 2, 74-62 % – 3, 61-50 % – 4, 49 % a méně – 5). Uchazeči, kteří získají známku 5 (slovy: pět) v testu nebo méně než 25 % bodů v pohovoru, nebudou ke studiu přijati.

Uchazeči o studium kombinace programů obsahujících angličtinu musí mimo požadavků uvedených v tomto rozhodnutí splnit i kritéria stanovená v Rozhodnutí děkana o podmínkách přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2022/2023 vydaného Filozofickou fakultou JU. Uchazeči o studium kombinace programů vyučované ve spolupráci s Teologickou fakultou JU musí mimo požadavků uvedených v tomto rozhodnutí splnit i kritéria stanovená v Podmínky pro přijímací řízení na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2022/2023.

Pokud bude přihlášeno uchazečů více, než je v článku 1 stanovený počet pro jednotlivé obory a kombinace oborů, budou kritéria pro přijetí následující:

 1. Na první místa pořadí budou zařazeni účastníci celostátního kola kterékoli přírodovědně zaměřené olympiády pro SŠ. K přihlášce je nutno přiložit úředně ověřené kopie příslušných osvědčení o umístění.
 2. Úspěšní absolventi (hodnocení 5-3) Mezinárodních oborových AP (Advanced Placement) zkoušek pořádaných organizací College Board.
 3. Na další místa za uchazeči dle odstavce a) a b) budou zařazeni řešitelé kterékoli přírodovědně zaměřené olympiády v kategoriích odpovídajících 1. až 4. ročníku SŠ, kteří se v krajských kolech opakovaně (tedy nejméně dvakrát) umístili na prvních pěti místech. K přihlášce je nutno přiložit úředně ověřené kopie příslušných osvědčení o umístění.
 4. Účastníci srovnávacích testů MATEMATIKA+ pořádaných Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) s výsledkem 1 až 2.
 5. Zbylá místa do počtů stanovených v článku 1 budou zaplněna uchazeči dle jejich prospěchu z profilového předmětu/profilových předmětů (viz dále) za 2. – 4. ročník SŠ; u oborů pro vzdělávání společně s prospěchem z 2. oboru,

- prospěch z matematiky a fyziky za 2. až 4. ročník SŠ pro obory Biofyzika a Fyzika a program Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ (u programu pro vzdělávání společně s prospěchem z 2. oboru),

-  prospěch z matematiky a fyziky za celé období středoškolského vzdělání pro program Měřicí a výpočetní technika,

- prospěch z matematiky za 2. až 4. ročník SŠ pro programy Aplikovaná matematika a Matematika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ (společně s prospěchem z 2. oboru),

- prospěch z chemie a matematiky za 2. až 4. ročník SŠ pro obor Chemie a program Chemie se zaměřením na vzdělávání pro SŠ (u programu pro vzdělávání společně s prospěchem z 2. oboru)

- prospěch z geografie nebo příbuzného předmětu za 2. až 4. ročník SŠ program Geografie se zaměřením na vzdělávání pro SŠ (společně s prospěchem z 2. oboru)

- prospěch z informatiky a matematiky za 2. až 4. ročník SŠ pro program Aplikovaná informatika a Informatika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ (u programu pro vzdělávání společně s prospěchem z 2. oboru)

Prospěch se počítá ze známek na konci 2. a 3. ročníku SŠ a z pololetí 4. ročníku u uchazečů, kteří končí SŠ v daném školním roce; u uchazečů, kteří již mají ukončenou SŠ, se započítává také známka z konce 4. ročníku.

Pro uchazeče, kteří se museli podrobit testu, bude do pořadí započtena známka z testu.

4.2. Do programů a oborů Biologie a Biologie se zaměřením na vzdělávání pro SŠ, Péče o životní prostředí a Laboratorní a medicínská biologie mohou být přijati uchazeči, kteří podají přihlášku a zaplatí poplatek (viz článek 7), pokud splní podmínku, že absolvovali na střední škole tři roky výuky biologie a dva roky výuky chemie.

V případě nesplnění uvedeného kritéria musí uchazeč projít testem z daných předmětů a prokázat znalosti odpovídající rozsahu osnov střední školy poskytující všeobecné střední vzdělání.

Body z testu z daného předmětu budou přepočteny na známku (100-88 % bodového zisku – 1, 87‑75 % – 2, 74-62 % – 3, 61-50 % – 4, 49 % a méně – 5). Uchazeči, kteří získají známku 5 (slovy: pět), nebudou ke studiu přijati.

Pokud bude přihlášeno uchazečů více, než je v odst. 1 stanovený počet pro jednotlivé obory a kombinace oborů, budou kritéria pro přijetí následující:

 1. Na první místa pořadí budou zařazeni účastníci celostátního kola kterékoli přírodovědně zaměřené olympiády pro SŠ. K přihlášce je nutno přiložit úředně ověřené kopie příslušných osvědčení o umístění.
 2. Úspěšní absolventi (hodnocení 5-3) Mezinárodních oborových AP (Advanced Placement) zkoušek pořádaných organizací College Board.
 3. Na další místa za uchazeči dle odstavce a) a b) budou zařazeni řešitelé kterékoli přírodovědně zaměřené olympiády v kategoriích odpovídajících 1. až 4. ročníku SŠ, kteří se v krajských kolech opakovaně (tedy nejméně dvakrát) umístili na prvních pěti místech. K přihlášce je nutno přiložit úředně ověřené kopie příslušných osvědčení o umístění.
 4. Účastníci srovnávacích testů MATEMATIKA+ pořádaných Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) s výsledkem 1 až 2, pokud splní kritérium počtu odstudovaných let biologie a chemie.
 5. Na další místa za uchazeči dle odstavců a) až d) budou v pořadí zařazeni uchazeči, kteří osvědčili schopnost samostatné odborné práce v přírodovědných oborech. Tito uchazeči musí zaslat na studijní oddělení PřF e-mailem elektronickou verzi takové práce ve formátu PDF na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. současně s podáním přihlášky ke studiu. Tyto práce budou posouzeny odbornou komisí složenou z odborníků PřF JU a bude navrženo bodové ohodnocení v rozmezí 0–100 bodů. Autoři nejlepších prací (s bodovým hodnocením 70 bodů a více) budou pozváni na obhajobu svých prací. Podle výsledku obhajoby může komise navrhnout děkanovi přijetí za samostatnou odbornou práci a to maximálně 25 uchazečů pro obor Biologie, 5 uchazečů pro obor Biologie se zaměřením na vzdělávání pro SŠ, 6 uchazečů pro obor Biomedicínská laboratorní technika, 7 uchazečů pro obor Péče o životní prostředí. Uvedené zvýhodnění řešitelů odborných prací platí pouze v hlavním termínu přijímacího řízení.

Uchazeči, kteří zašlou svou odbornou práci, ale nebudou pozváni k obhajobě či nebudou na základě obhajoby navrženi na přijetí za samostatnou odbornou práci, budou dále posuzováni podle odst. 4.2. bod f).

 1. Zbylá místa do počtů stanovených v odst. 1 budou zaplněna uchazeči dle jejich prospěchu z biologie za 2. – 4. ročník SŠ; u oboru pro vzdělávání společně s prospěchem z 2. oboru.

Prospěch se počítá ze známek na konci 2. a 3. ročníku SŠ a z pololetí 4. ročníku u uchazečů, kteří končí SŠ v daném školním roce; u uchazečů, kteří již mají ukončenou SŠ, se započítává také známka z konce 4. ročníku.

Pro uchazeče, kteří se museli podrobit testu, bude do pořadí započtena známka z testu.

4.3. Pořadník uchazečů o studium v programech se zaměřením na vzdělávání pro SŠ bude sestaven jako průměr pořadí uchazeče v žebříčcích jednotlivých studijních programů.

 1. Zahraniční uchazeči

Hlásí-li se zahraniční uchazeč do českého studijního programu, je vyžadováno prokázání základní znalosti češtiny na úrovni B2 v souladu s kritérii specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. Tuto znalost doloží potvrzením úspěšného složení Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE u organizace, která je oprávněna takový certifikát vydávat), tj. certifikátem nebo jeho ověřenou kopií, a to nejpozději do 17. června 2022 do 11:00 hod, respektive do 9. září 2022, 11:00.

Článek 6. Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrná opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (www.centrumssp.jcu.cz), e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Článek 7. Poplatek za přijímací řízení

Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 500 Kč.
Název banky: ČSOB
Účet: 104725778 / 0300
Variabilní symbol: 6020106
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky vygenerované systémem elektronické registrace přihlášky.
Poplatek za přihlášku ke studiu může být uchazečem hrazen složenkou, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány JU.
Student podává na každý obor samostatnou přihlášku a platí poplatek za každou přihlášku.
Uchazeči na kombinace oborů podávají jednu přihlášku, kam uvedou oba obory, a platí jeden poplatek (500 Kč).

Článek 8. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude každému uchazeči zasláno po vyhodnocení celkového pořadí uchazečů (do 30. června pro hlavní termín, respektive do 15. září 2022 pro doplňkový termín).

Nesouhlasí-li uchazeč s rozhodnutím o nepřijetí ke studiu, má právo podat odvolání proti rozhodnutí děkana, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Nevyhoví-li děkan a své rozhodnutí nezmění, postoupí odvolání k rozhodnutí rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rozhodnutí rektora je konečné. Odvolání musí být odůvodněno tím, že nebylo správně posouzeno splnění podmínek uvedených v článcích 4 a 5. V ostatních případech se odvolání považuje za neodůvodněné. Pro potřebnou argumentaci má uchazeč právo nahlédnout do své vlastní dokumentace, která byla podkladem pro rozhodnutí. Nemá právo nahlížet do dokumentace jiných uchazečů ani do protokolů komisí.

Tyto podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU vyučovaných v českém jazyce projednal Akademický senát PřF JU dne 27. listopadu 2021.

V Českých Budějovicích 29. listopadu 2021

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka PřF JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0