• Úvod
 • Bakalářské - Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářský studijní program Chemie

Chemie

Bakalářský studijní program Chemie

Katedra chemie nabízí uchazečům několik studijních programů zaměřených na chemii korespondujících s výzkumným zaměřením katedry, čímž je zajištěná jednak vysoká kvalita výuky a současně i rozsáhlé možnosti pro práci studentů v rámci kvalifikačních prací. Ve všech studijních programech včetně bakalářských jsou vyžadovány praktické kvalifikační práce, díky čemu získávají studenti praktické zkušenosti přímo v laboratořích při řešení vědeckých problémů, kterými se zabývají jednotlivé vědecké skupiny. Bakalářské práce jsou primárně zaměřené na to, aby se studenti naučili a do hloubky procvičili různé laboratorní metody, které využijí k získání vědeckých dat. Absolventi mají díky tomu větší šance najít si odpovídající zaměstnání, popř. pokračovat v navazujícím magisterském studiu, kde můžou stavět na svých zkušenostech a rozvíjet zvolené téma diplomové práce; v této souvislosti je dobré zmínit, že magisterské práce studentů jsou mnohokrát součástí vědeckých publikací, kde jsou studenti spoluautory.

Garant: doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D.

bakalářském studijním programu Chemie získá student přehled v různých chemických oblastech (obecná, anorganická, organická, fyzikální, analytická chemie a biochemie), které může dále rozvíjet ve specializovanějších navazujících magisterských programech.

Neustále se snažíme vylepšovat studijní programy tak, aby reflektovaly vývoj v oboru i požadavky společnosti. I proto do bakalářského programu Chemie postupně doplňujeme další volitelné předměty zaměřené například na molekulární biologii, biostatistiku, imunologii a jiné medicínské obory.

Studium chemie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity nabízí studentům jedinečnou možnost kombinace dynamicky se rozvíjející chemie, vynikající biologické výzkumné a vzdělávací základny a příjemného a přátelského studijního a pracovního prostředí. Katedra disponuje nejmodernějšími přístroji, s kterými můžete pracovat již od bakalářského studia, což je jedna výhod studia na naší katedře a fakultě. Výzkumné zaměření katedry zahrnuje obory biochemie, strukturní biologie, environmentální a analytické chemie, počítačového modelování v chemii a biochemii, aplikované biochemie v biomedicíně, hmotnostní spektrometrie, biologického výzkumu na úrovni jednotlivých molekul a studiu fotosyntetických procesů a struktur.

Kromě bakalářského odborně zaměřeného studijního programu Chemie nabízí katedra i bakalářský studijní program Chemie pro vzdělávání a ve spolupráci s Johannes Kepler University v rakouském Linzi také přeshraniční double-degree program Biological Chemistry (v angličtině). Absolventi bakalářského studia mohou dále studovat v navazujících programech Biochemie, Chemie životního prostředí a přeshraničním joint-degree programu Biological Chemistry (v angličtině) a posléze v doktorském studijním programu Biochemie.

Informace o studiu

Povinné předměty

 • 1. ročník

  V 1. ročníku vám nejdříve řekneme něco o tom, jak to na vysoké škole funguje, jaká jsou různá pravidla a termíny, které musíte sledovat a také vás naučíme pracovat s informacemi tak, abyste je mohli rychle a jednoduše vyhledávat.

  Předměty: Úvod do studia a života na VŠ, Práce s informačními zdroji

  Získáte dále první informace z odborné chemie – anorganické a obecné chemie.

  Předměty: Anorganická chemie I+II, Obecná chemie

   

  Jelikož práce v laboratoři je důležitou součástí studia a v praxi i práce chemika, při různých praktických cvičeních si procvičíte základy práce v laboratoři a následně i aplikujete vědomosti z přednášek při specificky zaměřených praktických cvičeních.

  Předměty: Chemická laboratorní technika, Chemické výpočty a názvosloví anorganické chemie, Laboratorní cvičení z anorganické chemie, Obecná chemie pro chemiky – praktikum

   

  Pro pochopení chemie jsou nezbytné základy i dalších vědních oborů, ze začátku především matematiky.

  Předměty: Lineární algebra, Matematická analýza I-II

   

  Jelikož jsou bakalářské práce prakticky zaměřené, budete na jejich vypracování dostatečný čas. Proto vám již v letním semestru 1. ročníku představíme možná témata bakalářských prací i zaměření jednotlivých vědeckých skupin – z kterých si budete moci vybrat a případně již v 1. ročníku začít pracovat v laboratoři.

  Předměty: Chemický seminář pro 1. ročník

 • 2. ročník

  V 2. ročníku si budete prohlubovat znalosti v jednotlivých oblastech chemie

  Předměty: Analytická chemie I+II, Organická chemie I+II, Biochemie I, Fyzikální chemie I+II

   

  Současně budete nabyté znalosti aplikovat při práci v laboratořích

  Předměty: Praktikum z biochemie, Laboratorní cvičení z analytické chemie, Laboratorní cvičení z fyzikální chemie a fyziky, Pokročilé praktikum z biochemie, Laboratorní cvičení z organické chemie, Instrumentální metody biochemie a biofyziky

   

  Protože práce v chemické laboratoři znamená práce s chemikáliemi, u kterých je jasné, že mohou být toxické, získáte i vědomosti o různých toxických sloučeninách a jejich vlastnostech … a samozřejmě i o tom, jak předcházet otravě

  Předměty: Úvod do toxikologie

   

  I nadále si budete rozšiřovat vědomosti také v jiných vědách – po matematice to bude v 2. ročníku fyzika

  Předměty: Obecná fyzika I+II

   

  V 1. ročníku jsme vám představili možná témata bakalářských prací i vědecké skupiny katedry; v druhém a třetím ročníku pak při seminářích budete mít možnost vidět, na čem pracují vaši kolegové studenti, jaké mají pokroky v práci a současně představíte ostatním svou práci. Prezentace výsledků je dobrou příležitostí k tomu, aby si člověk udělal přehled toho co dělá a jak pokročil, současně je to příprava na obhajobu vaší práce na konci studia – čím vícekrát si vyzkoušíte prezentování „nanečisto“ při semináři, tím jednodušší to bude „naostro“ při obhajobě.

  Předměty: Chemický seminář pro 2. ročník, Katedra chemie – seminář

 • 3. ročník

  V 3. ročníku vás již moc povinných předmětů nečeká – budete pracovat na svých bakalářských pracích a budete si zapisovat některé z povinně volitelných předmětů podle toho, co vás zajímá a co budete chtít studovat v budoucnu, popř. jestli budete chtít jít do praxe již po bakalářském studiu. Tomu odpovídají pouze dva odborné předměty.

  Předměty: Biochemie II - pro chemiky, Chemická struktura a spektroskopie

   

  I nadále budete moci při seminářích katedry sledovat postup práce vašich kolegů a ještě jednou si „nanečisto“ vyzkoušíte prezentování svých vlastních výsledků.

  Předměty: Katedra chemie – seminář

   

  V 3. ročníku se předpokládá, že prací v laboratoři trávíte hodně času, proto za tu práci získáte i nějaké kredity, díky čemuž si budete moci zapsat méně předmětů a na bakalářskou práci vám zbude víc času.

  Předměty: Bakal. diplomová praxe I+II

   

  Součástí studia na PřF JU je také angličtina, která je nezbytná především pokud se budete věnovat v budoucnu vědě. Budete si moci vybrat, zda budete chtít skládat zkoušku na úrovni A2 anebo B2; po složení zkoušky můžete získat i oficiální certifikát TOEIC.

  Předměty: Bakalářská zkouška z angličtiny A2 anebo B2

Další informace

 • Povinně volitelné předměty

  V současnosti nabízíme tři skupiny povinně volitelných předmětů zaměřených obecně na chemii, na bioinformatiku a modelování a na biologické vědy. Od akademického roku 2025/2026 plánujeme u těchto předmětu změnu tak, aby jedna skupina nabízela předměty pro studenty, kteří chtějí po bakalářském studiu nastoupit do praxe, druhá skupina bude nabízet předměty připravující studenty na navazující studium v programu Chemie životního prostředí a třetí skupina bude připravovat na navazující studium v programu Biochemie. Důležité! Pokud budete mít zájem, budete moci využít tyto změny i vy – na naší fakultě je možné změnit studijní plán na novější.

   

  Skupina 1: Chemie přírodních látek , Historie chemie, Makromolekulární chemie, Základy chemických technologií   

   

  Skupina 2: Úvod do Pythonu pro AI, Objektové programování I, Statistické vyhodnocení experimentálních dat, Molekulové modelování v biologických a chemických vědách, Fyzika pevných látek, Úvod do diferenciálních rovnic

   

  Skupina 3: Ekologie, Základy buněčné biologie, Evoluční biologie, Biostatistika, Genetika, Imunologie

 • Kredity

  Za absolvování každého předmětu získáte určitý počet kreditů, odpovídající náročnosti. Za pouze informativní předměty, například Práce s informačními zdroji to je nula kreditů, takových předmětů je ale jen málo; v bakalářské Chemii jsou takové předměty pouze 2. Za všechny ostatní předměty to bude 1 až 5 – 6 kreditů. V každém semestru byste měli získat 30 kreditů (pokud v některém semestru získáte méně kreditů, vaše studium ještě nekončí, jen to budete muset dohnat) a celkově za studium alespoň 180 kreditů, klidně ale i více například pokud si zapíšete více povinně volitelných a volitelných předmětů, které vás budou zajímat. Povinně volitelné předměty a volitelné předměty slouží pak především k tomu, abyste se připravili na další navazující magisterské studium.

 • Bakalářská práce

  Bakalářská práce je nezbytnou součástí vašeho studia, na naší katedře vyžadujeme pouze praktické práce – ať již v laboratoři anebo bioinformatické práce (tj práce na počítači). Takový požadavek se někdy studentům zdá být příliš přísný, má to ale své důvody – díky tomu se již v bakalářském studiu dostane do praktického kontaktu s vědou, vyzkoušíte si různé metody, což bude pro vás v budoucnu velká výhoda. Současně jsou bakalářské práce vypracovávané v některé z vědeckých skupin a jsou zaměřené na konkrétní vědecký problém, na který v této skupině pracují – nebude to tedy pouze osahání si nějaké metody, ale naučíte se současně jak postupovat při řešení vědeckého problému, jak si vyhledávat (relevantní) informace, jak napsat odborný text – a to byste se divili, kde všude schopnost napsat text, který má hlavu a patu využijete . Bakalářská práce představuje práci v laboratoři (anebo s počítačem v případě bioinformatických prací) a následně sepsání práce ve formě textu obsahujícího popis tématu, metody, které jste použili, výsledky a také porovnání vašich výsledků s tím, co již zjistil někdo jiný.

  Svou bakalářskou práci byste měli představit na semináři katedry minimálně dvakrát v průběhu studia – obvykle v 2. ročníku, kde svým kolegům představíte téma a plán práce a poté ve 3. ročníku, kdy již budete sepisovat bakalářskou práci a připravovat se na její obhajobu, to bude spíše zkouška před samotnou obhajobou.

 • Státní závěrečná zkouška a obhajoba

  Státní závěrečná zkouška má čtyři části – tři zkoušky z tematických okruhů (například biochemie, anorganická chemie …) a z obhajoby. Pro každý tematický okruh jsou k dispozici sady otázek, z kterých si budete jednu až dvě tahat a které musíte zodpovědět.

 • Kam po bakaláři

  Po absolvování bakalářské Chemie můžete dál pokračovat ve studiu v navazujících magisterských oborech:

  Chemie životního prostředí

  Biochemie

  Biological Chemistry (přeshraniční joint-degree program ve spolupráci s rakouskou Johannes Kepler University, výuka v angličtině)

  Připravujeme program Biochemistry (výuka v angličtině)

Defenses of Bachelor Theses at the Department of Parasitology: May 21, 2024

Defenses of BSc. Theses will take place on Tuesday 21.5. 2024 in the meeting room of the dean´s office (room no. C009).

10:00 Marie Křesťanová
Motilita sporozoitů kryptosporidií
Supervisor: Prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.
Referee: Mgr. Martin Kolísko, Ph.D.
Committee:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (chairman)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

10:30 Martina Zychová
Cirkulace hantavirů u hlodavců na území vojenského újezdu Hradiště a jejich možné riziko pro vojáky konající cvičení na tomto území
Supervisor: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
Referee: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
Committee:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (chairman)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

11:00 Eliška Falářová
Comparative analysis of different extracellular vesicle isolation kits and their effect on the structure of their biomolecular corona
Supervisor: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.
Referee: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Committee:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (chairman)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

11:30 Lenka Kotěborská
Genetická struktura hybridní zóny vší Polyplax serrata
Supervisor: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.
Referee: Mgr. Aleš Horák, Ph.D.
Committee:
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (chairman)
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Mgr. Aleš Horák, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

13:00 Šárka Kreslová
Denní produkce a rytmy ve vyplouvání cerkárií vybraných druhů motolic Opisthioglyphe ranae a Echinoparyphium recurvatum z prvních mezihostitelských plžů
Supervisor: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.
Referee: MSc. Zikmund Bartoníček, Ph.D.
Committee:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (chairman)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

13:30 Kristýna Janovcová
Molekulární charakterizace druhů rodu Plagiorchis parazitující první mezihostitelské plže
Supervisor: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.
Referee: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
Committee:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (chairman)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

14:00 Zuzana Císařová
Příprava rekombinantního proteinu kalcium-dependentní proteinkinázy 5 prvoka Babesia divergens
Supervisor: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Referee: Mgr. Jan Kotál, Ph.D.
Committee:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (chairman)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
Mgr. Jan Kotál, Ph.D.

14:30 Tereza Žirovnická
Značení Babesia divergens kalcium-dependentní proteinkinázy 5 (BdCDPK5) metodou knock-in
Supervisor: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Referee: RNDr. Jiří Kyslík, Ph.D.
Committee:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (chairman)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
RNDr. Jiří Kyslík, Ph.D.

Ekologie a biogeografie motýlů

Refaunace a hmyz. Jak reagují hmyzí populace na návrat velkých býložravců (koně, tuři)?
Bc., Mgr., Ph.D. práce (Martin Konvička)

Volná pastva velkých býložravců je „optimistickou agendou“ ochrany přírody. Náš tým vede dlouhodobé studium dopadů refaunačních projektů na hmyz a další bezobratlé.

Hledá se: Kolega mobilní, schopný přežít mezi stády koní a turů a ochotný se učit.

 

Noční motýli malých izolovaných rašelinišť.
Bc. práce. (Pavel Vrba, Martin Konvička)

Výzkum fauny rašelinišť měl na Entomologickém ústavu dávnou, na nějaký čas přerušenou, tradici, na kterou navazujeme za mnohem vyspělejších technických podmínek.

Hledá se:  Kolega připravený pozdě usínat a brzy vstávat, trpělivý u atlasů a určovacích klíčů.

 

Kolaps smrkových plantáží a zájmové druhy ochrany přírody.
Bc., Mgr. práce. (Pavel Vrba, Martin Konvička)

Co se stalo s tuzemskými hospodářskými smrčinami všichni víte. Možná ale nevíte, že dosud nikdo nesledoval vliv na jiné tvory, než lesní škůdce.

Hledá se: Student samostatný, pokud možno mobilní, schopný nasazení v terénu i u počítače.

 

Distribuční atlasy, geografie a ochrana přírody.
Bc., Mgr., Ph.D. práce (Zdeněk Fric, Martin Konvička)

Tzv. atlasy rozšíření obsahují víc fascinujících dat, než je běžný akademik schopen zpracovat do konce života. Lze z nich čerpat informace prakticky ochranářské, biogeografické i obecně ekologické.

Hledá se: Kolega zapálený pro přírodu v podobě jedniček a nul. Zběhlost ve statistice a GIS metodách vhodná, ale ne nezbytná. Vhodné i pro informatiky a příbuzné obory.

 

Housenky okáčů v zimě.
Bc., Mgr. práce (Pavel Vrba, Martin Konvička)

Možnost naskočit do rozjetého vlaku studia chladové odolnosti housenek, nyní již na populační úrovni.

Hledá se: kolega pečlivý a zručný v laboratoři.

 

Patrnosti ve fylogeografii a evoluci motýlů.
Mgr., PhD práce (Alena Sucháčková, Zdeněk Fric)

Nedávná i starší evoluce motýlů je solidně zmapována, což otevírá prostor pro zobecnění. Je například speciace rychlejší v tropech (jak se říká v učebnicích), nebo úplně jinde?

Hledá se: kolega odhodlaný pracovat s evolučními a geografickými programy, i když DNA by se též neměl bát.

 

Evoluce a biogeografie vybraných skupin (stále motýlů).
Bc.,  Mgr., PhD práce (Alena Sucháčková, Zdeněk Fric)

I když o evoluci motýlů mnoho víme, nezodpovězené otázky zůstávají. A to v blízkém západním palearktu, i v Africe, Asii a Tichomoří.

Hledá se: kdokoli se smyslem pro laboratorní dobrodružství.

 

Kontakty:

doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., BC AV ČR, ENTÚ (ekologie, rewilding)
Zdeněk Fric, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. BC AV ČR, ENTÚ, místnost 303 (biogeografie, fylogeneze)
Mgr. Alena Sucháčková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. BC AV ČR, ENTÚ, místnost 304 (bakaláři, biogeografie)

Kvalita kopyt polodivokých koní

Nabídka bakalářské a navazující diplomové práce zaměřené na studium polodivokých koní.

Kontakt: Kateřina Šandlová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nový ročník Péčistů vyrazil na Šumáčku

Galerie:
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230921_131305.jpg,
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230921_133642.jpg,
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230921_162706.jpg,
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230921_174628.jpg,
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230922_101603.jpg,
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230922_104018.jpg,

Tradiční úvodní kurz pro nastupující studenty oboru Péče o životní prostředí - Šumáčka - proběhl jak jinak než na Šumavě, na obvyklém místě v Dobré na konci minulého týdne.

Studenti se dozvěděli nejzákladnější informace o studiu na PřF a následně si vyslechli přehled hlavních témat, jimiž se na katedře biologie ekosystémů zabýváme. Zbytek programu už proběhl v terénu. Po zastávce v Lenoře, kde mohli studenti pozorovat hydrobiology při monitoringu ryb v Teplé Vltavě se výprava přesunula na Třístoličník, odkud vedla cesta k Plešnému jezeru, aby se dozvěděli více o ekosystémovém přístupu ve výzkumu na KBE a vyslechli si naše nejzajímavější poznatky o reakci jednotlivých složek povodí na zotavení z acidifikace a následné kůrovcové disturbance lesa.

Druhý den studenti vyrazili na revitalizované rašelinné louky v okolí Dobré. Zatímco předchozí blok byl věnován spíše teoretickému výzkumu, tato část se věnovala především ochraně přírody v praxi.

Doufáme, že letošní Šumáčka byla poučná i zábavná a přejeme našim novým kolegům mnoho (nejen) studijních úspěchů!

 

Obhajoby bakalářských prací na Katedře parazitologie_úterý 21.5. 2024

Obhajoby bakalářských prací se uskuteční v úterý 21.5. 2024 v zasedací místnosti děkanátu (místnost C009).

10:00 Marie Křesťanová
Motilita sporozoitů kryptosporidií
Školitel: Prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.
Oponent: Mgr. Martin Kolísko, Ph.D.
Komise:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (předseda)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

10:30 Martina Zychová
Cirkulace hantavirů u hlodavců na území vojenského újezdu Hradiště a jejich možné riziko pro vojáky konající cvičení na tomto území
Školitel:MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
Oponent:RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
Komise:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (předseda)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

11:00 Eliška Falářová
Comparative analysis of different extracellular vesicle isolation kits and their effect on the structure of their biomolecular corona
kolitel:doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.
Oponent: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Komise:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (předseda)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

11:30 Lenka Kotěborská
Genetická struktura hybridní zóny vší Polyplax serrata
Školitel: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.
Oponent: Mgr. Aleš Horák, Ph.D.
Komise:
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (předseda)
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Mgr. Aleš Horák, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

13:00 Šárka Kreslová
Denní produkce a rytmy ve vyplouvání cerkárií vybraných druhů motolic Opisthioglyphe ranae a Echinoparyphium recurvatum z prvních mezihostitelských plžů
Školitel: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.
Oponent:MSc. Zikmund Bartoníček, Ph.D.
Komise:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (předseda)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

13:30 Kristýna Janovcová
Molekulární charakterizace druhů rodu Plagiorchis parazitující první mezihostitelské plže
Školitel: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.
Oponent: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
Komise:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (předseda)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

14:00 Zuzana Císařová
Příprava rekombinantního proteinu kalcium-dependentní proteinkinázy 5 prvoka Babesia divergens
Školitel: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Oponent: Mgr. Jan Kotál, Ph.D.
Komise:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (předseda)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
Mgr. Jan Kotál, Ph.D.

14:30 Tereza Žirovnická
Značení Babesia divergens kalcium-dependentní proteinkinázy 5 (BdCDPK5) metodou knock-in
Školitel: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Oponent: RNDr. Jiří Kyslík, Ph.D.
Komise:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (předseda)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
RNDr. Jiří Kyslík, Ph.D.

 

Ohlédnutí za Soil and Water Summer school 2022

Jedenáctý ročník mezinárodní letní školy Soil and Water proběhl tento rok opět na česko-německém pomezí Šumavy a závěrečná část pak na Dačicku. Letní škola byla organizována naší katedrou (Tomáš Picek a Zuzana Urbanová) ve spolupráci s Univerzitou v Ulmu. Letní školy se kromě pořádajících univerzit účastnili studenti z partnerských univerzit Estonian Univerzity of Life Sciences, Aix-Marseille Univerzité ale i studenti z Rakouska, Itálie či Brazílie.

Letní škola proběhla formou exkurzí vedených místními odborníky, pracovníky správy NP či výzkumnými pracovníky. Letní škola byla zahájena na bavorské straně Šumavy, výstupem na Grosser Arber, dále jsme navštívili oblast Svarohu a Černého jezera a smíšené „pralesovité“ porosty poblíž Bayerisch Eisenstein. Studenti navštívili i infocentrum NP Bayerischer Wald, kde byli v rámci odborné přednášky seznámeni s historií vzniku národního parku na obou stranách Šumavy a vývojem managementu v tomto území. V okolí Železné Rudy byl pro studenty připraven dvoudenní program ve spolupráci s NP Šumava v rámci projektu LIFE for MIRES (https://life.npsumava.cz). První den se studenti aktivně zapojili do revitalizace lokality Kameničná. Druhý den následovala exkurze v oblasti Skelné, kde byly v minulých letech revitalizovány prameniště a drobné potůčky.  

Další dny se kurz přesunul na třeboňsko a dačicko. Navštívili jsme „eddy covariance“ věž pro měření bilance uhlíku na mokrých loukách u Třeboně a vegetační čistírnu odpadních vod ve Slavošovicích, dále pak rybniční a lesní ekosystémy v okolí Dačic, které v současnosti procházejí obrovskou disturbancí a změnou po odumření většiny smrkových monokultur.  

 • Horské smrčiny ve vrcholové části Velkého Javoru

 • Vrchol Velkého Javoru

 • Pohled z vrcholu Velkého Javoru

 • Smíšené lesy v okolí Bavorské Rudy

 • Vyplňování odvodňovacích kanálu materiálem na lokalitě Kameničná

 • Exkurze revitalizovanými prameništi a potůčky v okolí Skelné

 • Revitalizovaný potok

 • Exkurze nenarušenými mokřady v okolí Skelné

 • Nenarušený rašelinný bor v okolí Skelné

Zpět na: Aktuálně z katedry

Přivítali jsme nové péčisty

Ve dnech 22. - 23. září proběhl v Dobré na Šumavě tradiční úvodní kurz pro nové studenty oboru Péče o životní prostředí - Šumáčka. První den si čerství péčisti vyslechli základní informace o studiu na PřF a měli možnost poznat hlavní témata, kterými se na katedře zabýváme. Po přednáškovém bloku jsme vyrazili obhlédnout revitalizovaný potok Hučina.
Druhý den jsme zůstali v těsném okolí Dobré a prohlédli si výsledky nedávné revitalizace přilehlých rašelinných luk.

Přejeme našim novým kolegům, aby se jim na naší katedře líbilo a dařilo!

Více fotografií naleznete NA TOMTO ODKAZU.

Zpět na: Aktuálně z katedry

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0