• Úvod
 • UAI - Přírodovědecká fakulta JU

Artificial intelligence and Data Science

Přírodovědecká fakulta JU získala akreditaci, v podmínkách jihočeského regionu unikátního studijního programu, “Artificial intelligence and Data Science” (MAID).

Jedná se o magisterský navazující přeshraniční studijní program typu joint degree, vyučovaný v anglickém jazyce, jehož absolventi získají dva tituly (Mgr. (CZ) a M.Sc. (DE)). Tento program vznikl v úzké spolupráci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (University of South Bohemia - USB) a Univerzity aplikovaných věd v Deggendorfu (Deggendorf Institute of Technology - DIT).

 Studijní program se zaměřuje na fenomén umělé inteligence ve spojení s analýzou dat. Unikátní je především orientace na aplikovaný sektor, a to nejen absolvováním povinné praxe, ale také semestrálním kurzem AI.Lab, kde si studenti ověří aplikace metod AI v praxi.

 První zimní semestr je vyučován vždy od října v Českých Budějovích, druhý letní od března v Deggendorfu a další dva semestry si student vybírá podle svých priorit. Studium je možné zahájit také v letním semestru v Německu.

 MAID je profesně orientovaný studjní program, který vznikl ve spolupráci s nejvýznamějšími firmami v regionu, ale především také za značné podpory Jihočeské hospodářské komory (JHK). Vznik studijního programu byl podpořen z programu přeshraniční spolupráce mezi svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, CÍL EUS 2014-2020.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách programu: https://maid.education

ETZ___Text_CZ_667x163EU_Hinweis_CZ_607X175

Artificial intelligence and Data Science

The Faculty of Science of the University of South Bohemia has received accreditation for a unique study program in the South Bohemian region, "Artificial intelligence and Data Science" (MAID).

It is a cross-border joint degree program taught in English, whose graduates receive two degrees (Mgr. (CZ) and M.Sc. (DE)). This program was developed in close cooperation between the University of South Bohemia (USB) and the Deggendorf Institute of Technology (DIT).

 The study program focuses on the phenomenon of artificial intelligence in conjunction with data analysis. What makes it unique is its orientation towards the applied sector, not only by completing a compulsory internship, but also by taking a semester-long AI.Lab course, where students verify the application of AI methods in practice.

 The first winter semester is always taught from October in České Budějovice, the second summer semester from March in Deggendorf and the other two semesters are chosen by the student according to his/her priorities. It is also possible to start studies in the summer semester in Germany.

 The MAID is a professionally oriented study program that was created in cooperation with the most important companies in the region, but also with the support of the South Bohemian Chamber of Commerce (JHK). The creation of the study program was supported by the cross-border cooperation program between the Free State of Bavaria and the Czech Republic, the EUS OBJECTIVE 2014-2020.

More information can be found on the official website of the program:https://maid.education

BarkBeeDet

Katedra informatiky

Na celé severní polokouli představují škody způsobené lýkožroutem smrkovým rozsáhlý ekonomický problém. Dříve než se viditelně projeví napadení lýkožroutem smrkovým, dochází již k vytvoření nové generace a vysokému riziku gradace šíření. Následky takové gradace šíření jsou snadno pochopitelné z aktuální situace ve vyšších nadmořských výškách národních parků Bavorský les a Šumava. Včasná detekce napadení lýkožroutem smrkovým je v současnosti možná jen za pomoci nákladných a náročných pozemních pozorování. Různá šetření potvrzují naléhavou potřebu pro nalezení efektivní metody pro včasnou detekci přemnožení lýkožrouta smrkového.

Nejvíce předchozích řešení dané problematiky za pomoci metod dálkové snímání Země bylo neúspěšných díky:

 • Nedostatečnému množství pozemních referenčních dat
 • Nedostatku dat s vysokým rozlišením v daném čase
 • Malým měřítkům dat a problému smíšených pixelů.

V tomto projektu bude vyvinuta metodologie pro včasnou detekci stromů napadených lýkožroutem za pomoci bezpilotních leteckých systémů (UAS = drony). Díky tomu budou použity současné sensory z oblasti dálkového průzkumu Země. Testováním dat různých měřítek (metoda „upscalingu“) bude analyzováno měřítko dat, ve kterém je ještě možné detekovat dopady šíření lýkožrouta smrkového. To bude základem praktického použití vyvinutých metod na co největším možném území za pomoci leteckých prostředků.

Pro vývoj metodiky jsou vybrány různé studijní plochy ve dvou národních parcích tak, aby bylo možné uvažovat maximální možnou variabilitu podmínek výskytu lýkožrouta smrkového. Výzkumem problematiky na území národních parků je možné zahrnout důsledně celý vývoj napadení lýkožroutem smrkovým bez lidského zásahu. Vývoj napadení lýkožroutem smrkovým a jeho jednotlivé fáze budou zachyceny pomocí dat velkého měřítka (vysoké prostorové rozlišení) s širokým rozsahem elektromagnetického spektra (vysoké spektrální rozlišení) a velmi často (vysoké časové rozlišení).

Pořízená data budou intenzivně zkoumána pomocí metod dálkového průzkumu Země. Výsledně bude demonstrován pracovní postup pro včasnou detekci napadení lýkožroutem smrkovým pomocí bezpilotních leteckých prostředků. To vyžaduje také brát v úvahu informace o požadovaném čase a měřítku snímků, spektrálním rozsahu (senzorech), spektrálním rozlišení a způsobu vyhodnocení dat. V rámci projektu budou v národních parcích pořízena příslušná data vázaná na jednotlivé fáze napadení lýkožroutem smrkovým. Data jsou primárně použita pro vývoj metodiky pro včasnou detekci napadení lýkožroutem smrkovým a budou volně přístupná veřejnosti. Mohou být použitá pro následný výzkum a vývoj. Vyvinutá metodika bude zveřejněna formou publikace a veřejného workshopu.BarkBeeDet

Katedra informatiky

Throughout the Northern Hemisphere, damage caused by the spruce borer represents a large-scale economic problem. Before the attack by the spruce borer becomes visible, a new generation is already formed and there is a high risk of gradation of spread. The consequences of such gradation of spread are easy to understand from the current situation in the higher altitudes of the Bavarian Forest and Šumava National Parks. Early detection of infestation by the spruce weevil is currently only possible with the help of expensive and demanding ground observations. Various investigations confirm the urgent need to find an effective method for the early detection of the overpopulation of the spruce weevil.

Most of the previous solutions to the given problem using Earth remote sensing methods were unsuccessful due to:

 • Insufficient amount of ground reference data
 • Lack of high-resolution data at a given time
 • Small data scales and the mixed pixel problem.

In this project, a methodology will be developed for the early detection of trees attacked by the lycophagus with the help of unmanned aerial systems (UAS = drones). Thanks to this, current sensors from the field of remote sensing will be used. By testing the data of different scales (the "upscaling" method), the scale of the data will be analyzed at which it is still possible to detect the impacts of the spread of the spruce budworm. This will be the basis for the practical use of the developed methods on the largest possible territory with the help of aerial vehicles.

For the development of the methodology, different study areas in two national parks are selected in such a way that the maximum possible variability of the conditions of occurrence of the spruce hornbill can be considered. By researching the issue in the territory of national parks, it is possible to consistently include the entire development of the attack by the spruce weevil without human intervention. The development of the spruce borer infestation and its individual phases will be captured using large-scale data (high spatial resolution) with a wide range of the electromagnetic spectrum (high spectral resolution) and very frequently (high temporal resolution).

The acquired data will be intensively investigated using remote sensing methods. As a result, a workflow will be demonstrated for the early detection of spruce bark beetle infestation using unmanned aerial vehicles. This also requires taking into account information about the required time and scale of the images, spectral range (sensors), spectral resolution and the way the data is evaluated. As part of the project, relevant data will be collected in the national parks related to the individual stages of attack by the spruce weevil. The data is primarily used for the development of a methodology for the early detection of infestations by the spruce weevil and will be freely accessible to the public. They can be used for subsequent research and development. The developed methodology will be published in the form of a publication and a public workshop.

Cislo Networking Academy

Katedra informatiky

Cisco Networking Academy Program (Netacad) je revoluční - inovativní - modelové partnerství mezi privátní a státní sférou. Jde o společnost Cisco Systems, vzdělávací instituce, instituce státní správy a podnikatelskou sféru. Cílem programu je prispět k profesní přípravě specialistů pro potřeby budování informační společnosti.

CNA Logo

Součástí Netacad je systém podporující e-learningově orientované vzdělávání. To umožňuje vysoce efektivně získávat znalosti o síťových a ICT technologiích, v současné době stále více potřebných pro budování globální ekonomiky. 


Netacad díky kombinaci několika složek, které jako celek tvoří systém podpory studia, efektivně nahrazují klasickou formu vzdělávání:

 • online studium a přístup k multimediálnímu studijnímu materiálu (kurikulu) přes portál na internetu (24x7)
 • systém průběžného testování znalostí pro podporu procesu vyhodnocení úspěšnosti osvojování obsahu, režim zpřístupnění testů je řízen lektorem a studentům je umožněn přístup v daném čase prostřednictvím internetu
 • praktické cvičení v laboratoři na reálných zařízeních simulujících provoz v sítích s cílem získat praktické zkušenosti s konfigurací, instalací, údržbou síťových prvků a také návrhem designu pro síťová řešení
 • individuální nebo skupinové konzultace v průběhu studia s cílem vytvořit prostor pro vyhodnocování úspěšnosti studia
 • závěrečný test, který představuje souhrnné ověření znalostí problematiky, úspěšně ukončené studium je možné rozšířit o celosvětově akceptované certifikační zkoušky společnosti Cisco Systems

Celek umožňuje individuální přístup studenta k osvojování znalostí, praktických zkušeností a podporuje jeho všestrannou přípravu pro využití znalostí v praxi. 

Program a jeho úspěch jsou důkazem toho jak může být implementována fungující e-learningová strategie do současně existujících forem vzdělávání s cílem poskytnout vysoce atraktivní obsah a formu studia vzdělávacím institucím v ČR.
 

Více informací a novinky týkající se programu v ČR a SR:https://www.netacad.com/

 

 Volba kurzů a průmyslová certifikace

CNA na PřF JU

Síťová laboratoř byla slavnostně otevřena dne 26.3.2009 za účasti významných osobností.

O akci referovalo rovněž Tiskové centrum CISCO.

ÚAI zajišťuje výuku ve 4 základních semestrech CCNA. Ty jsou zařazeny do výuky jako volitelné kurzy, v IS STAG pod kodovým označením UAI/756 - 758 a UAI/681 (viz. výuka, případně STAG).

K podpoře výuky je k dispozici speciální sítová laboratoř (viz. fotogalerie) s vybavením 3x CCNA bundle obsahujícím celkem:

 • 9x Router CISCO 2801.
 • 9x Switch Cisco Catalyst 2960 (24-port).
 • 6x Wireless Router & AP Linksys WRT160N.
 • 1x 3COM 10-mbit HUB (24-port) pro sniffing.
 • 1x CCNA Eagle Server.
 • Celkem 16 PC stanic obsahující 2 síťové karty a 2 seriové porty na testování a konfigurací aktivních prvků.

CCNP Logo

ÚAI dále zajišťuje navazující přípravu na komerční certifikaci CCNP (Cisco Certified Network Professional) a to na všech úrovních (Route, Switch, T-Shoot). Tento pokročilý stupeň je realizován jako doplňková činnost PřF a jedná se tudíž pro školení pro širokou odbornou veřejnost. Ceník je k dispozici na vyžádání u garanta programu (Rudolf Vohnout).

Pro CCNP je k dispozici dedikovaná síťová laboratoř s následujícím vybavením:

 • 6x Router CISCO 2901.
 • 6x Switch Cisco Catalyst 2960.
 • 4x Multi Layer (L3) Switch Cisco Catalyst 3560 v2.
 • 6x Cisco ASA 5505.
 • Remote Lab setup pro vzdálený přístup.
 • Remote ePDU pro ovládání napájení.
 • Celkem 10 PC stanic obsahující 3 síťové karty atestování a konfigurací aktivních prvků.Cislo Networking Academy

Katedra informatiky

The Cisco Networking Academy Program (Netacad) is a revolutionary - innovative - model partnership between the private and public spheres. These include Cisco Systems, educational institutions, state administration institutions and the business world. The goal of the program is to contribute to the professional training of specialists for the needs of building an information society.

CNA Logo

Part of Netacad is a system supporting e-learning oriented education. This makes it possible to acquire knowledge about network and ICT technologies, currently more and more needed for building a global economy, in a highly efficient manner.


Thanks to the combination of several components, which as a whole form a study support system, Netacad effectively replaces the classical form of education:

 • online study and access to multimedia study material (curriculum) via a portal on the Internet (24x7)
 • a continuous knowledge testing system to support the process of evaluating the success of learning the content, the mode of making the tests available is controlled by the lecturer and students are allowed access at a given time via the Internet
 • practical exercises in the laboratory on real devices simulating traffic in networks in order to gain practical experience in the configuration, installation, maintenance of network elements, as well as the design proposal for network solutions
 • individual or group consultations during the course of study with the aim of creating space for evaluating the success of the study
 • the final test, which represents a comprehensive verification of knowledge of the subject, successfully completed studies can be extended by the globally accepted certification exams of Cisco

Systems

The whole enables a student's individual approach to the acquisition of knowledge, practical experience and supports his all-round preparation for the use of knowledge in practice.

The program and its success are proof of how a functioning e-learning strategy can be implemented into currently existing forms of education with the aim of providing highly attractive content and form of study to educational institutions in the Czech Republic.

More information and news regarding the program in the Czech Republic and Slovakia: https://www.netacad.com/

Volba kurzů a průmyslová certifikace

Choice of courses and industry certification

CNA at PřF JU

The network laboratory was officially opened on March 26, 2009 in the presence of important personalities.

The CISCO Press Center also reported on the event.

ÚAI provides teaching in 4 basic CCNA semesters. These are included in the teaching as optional courses, in IS STAG under the code designations UAI/756 - 758 and UAI/681 (see teaching, possibly STAG).

To support teaching, a special network laboratory is available (see photo gallery) equipped with 3x CCNA bundles containing a total of:

 • 9x Router CISCO 2801.
 • 9x Switch Cisco Catalyst 2960 (24-port).
 • 6x Wireless Router & AP Linksys WRT160N.
 • 1x 3COM 10-mbit HUB (24-port) for sniffing.
 • 1x CCNA Eagle Server.
 • A total of 16 PC stations containing 2 network cards and 2 serial ports for testing and configuring active elements.

CCNP Logo

ÚAI also provides follow-up preparation for the CCNP (Cisco Certified Network Professional) commercial certification at all levels (Route, Switch, T-Shoot). This advanced degree is implemented as an additional activity of the PřF and is therefore for training for the general professional public. The price list is available on request from the program guarantor (Rudolf Vohnout).

A dedicated network lab with the following equipment is available for CCNP:

 • 6x Router CISCO 2901.
 • 6x Cisco Catalyst 2960 switches.
 • 4x Multi Layer (L3) Switch Cisco Catalyst 3560 v2.
 • 6x Cisco ASA 5505.
 • Remote Lab setup for remote access.
 • Remote ePDU for power control.
 • A total of 10 PC stations containing 3 network cards for attestation and configuration of active elements.

Contact

Department of Computer Science

About

The Department of Informatics was established in 2021 by transforming the Institute of Applied Informatics of the Faculty of Science, which was established by the decision of the Academic Senate of the Faculty of Science of JU on 1 January 2009. In the field of scientific activities, our academic staff is mainly engaged in: security, simulations, multimedia, long-term archiving of electronic data, wireless sensor networks, system integration and other areas related to the application of informatics.Secretary

 • Ing. Eliška Píšová

 • +420 387 772 333

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Kolej K3 - PřF JU
  II. patro, místnost: č. 213

News

More news

Doporučený postup při psaní a odkazy

Závěrečná práce

Doporučený postup při psaní a odkazy

Tento článek berte jako malého průvodce pro studenta UAI, který pojednává o tom, jak si zadat závěrečnou práci, jak jí správně napsat a jak se připravit k obhajobě.

Kdy si zadat bakalářskou práci

Pravidla PřF stanovují, že bakalářskou práci si je nutné zadat nejpozději do konce 4. semestru. Doporučujeme, ale zbytečně neotálet a práci si zadat nejlépe na konci druhého nebo před začátkem třetího ročníku. Později mohou být zajímavá témata vyčerpána a vyučující vás rovněž může odmítnout, neboť již má zadáno velké množství prací.

Diplomovou práci je nutné si s ohledem na její časovou náročnost zadat nejpozději do konce 1. semestru navazujícího studia.

Jaké předměty si zapsat pro závěrečný školní rok

Je nutné si zapsat předměty FBI/890 pro zimní a FBI/891 pro letní semestr. Jeho splnění potvrzuje zápočtem vedoucí práce.

Student si dále musí zapsat předměty UAI/776 Diplomový seminář 1 pro zimní a UAI/777 Diplomový seminář 2 pro letní semestr. V těchto předmětech se student dozví další nosné informace o struktuře a náležitostech závěrečných prací a vyzkouší (povinně!) si jejich obhajobu "nanečisto". Zápočty v těchto předmětech udílí jejich vyučující.

Jak psát závěrečnou práci

Při psaní práce je nutné dodržet strukturu závěrečné práce dle pravidel PřF. Student se informace o náležitostech práce dozví od svého vedoucího, z webu fakulty a v předmětech Diplomový seminář 1 a 2.

Doporučený rozsah práce je min. 20 u BP a min 40 u DP stran (bez příloh). Skutečný rozsah konzultujte se svým vedoucímn. Rozsáhlejší výpisy zdrojových kódů, dokumenty apod. vkládejte jako přílohy.

Koho se zeptat, když něco nevíte

Pokud si nejste něčím jistí, zeptejte se svého vedoucího, vyučujícího předmětu Diplomový seminář, tajemnice nebo vedoucího katedry. Na studijním oddělení nebo studijního proděkana se zeptejte až ohledně obecných náležitostí (postupujte nejlépe v tomto pořadí, dokud nedostanete potřebnou odpověď).

Informace rovněž najdete na výukovém serveru Moodle v kurzech Diplomový seminář 1 a diplomový seminář 2.

Omezujte jako primární kanál informace od starších spolužáků a kamarádů. Pravidla se s léty vyvíjí a mění, Rovněž počítejte s tím, že pravidla jsou různá nejen na různých fakultách, ale i na různých katedrách.

Kdy a jak práci odevzdat

Předkládaní kvalifikačních prací na fakultě se řídí opatřením proděkana pro studium P5 - https://www.prf.jcu.cz/cz/fakulta/dokumenty/opatreni-prodekanu/p5

Práci si včas nechte zkontrolovat svým vedoucím. Včas není rozhodně den před svázáním. Mějte na paměti, že vedoucí nemusí mít ke kontrole jen Vaší práci a chcete-li od něj rady a připomínky, musí mít na Vaši práci čas. Navíc vy rovněž budete potřebovat čas, aby jste práci opravili a doplnili, dle případných připomínek.

Práci musíte odevzdat do stanoveného data (zdali elektronicky, či kombinací el. + tištěná verze určuje platné opatření P5, viz výše). Upozorňujeme na povinnost odevzdální všech relevantních příloh do kvalifikační práce také do IS STAG.

Do stejného data se zároveň musíte přihlásit k obhajobě své práce a ke státním zkouškám pomocí fakultního formuláře. Naleznete zde:

https://www.prf.jcu.cz/cz/fakulta/dokumenty/formulare

Doporučený průběh studia

Katedra informatiky

BC Aplikovaná informatika

V rámci studia je možné se individuálně profilovat výběrem volitelných a povinně volitelných předmětů. Kromě nich však existuje všeobecný základ studia informatiky definovaný souborem povinných předmětů. Studované předměty jsou uspořádány do několika bloků, ve kterých je v průběhu studia nutné získat určitý počet studijních kreditů. Doporučený průběh studiem je naznačen v přiloženém schématu, kde jsou uvedené všechny skupiny a u každého předmětu je uvedeno jeho kreditové ohodnocení. 

Guidelines for assigning and writing final theses

A qualifying thesis is a student work that a student must produce in order to successfully complete a Bachelor's or (continuing) Master's degree. In the bachelor's thesis, the student demonstrates that he/she is able to independently solve a specific task in the field of computer science and apply the knowledge acquired during the studies.

The topic of the thesis is primarily determined by the student in consultation with the selected teacher. You and your supervisor will write the "Qualifying Thesis Assignment Protocol", which can be found here, sign it and have it signed by your supervisor and the Head of Department.

Recommended procedure:
1. Selection of a potential trainer from the list of UAI employees (in exceptional cases (by agreement) an external UAI collaborator may also be a trainer).
2. Contacting the supervisor and arranging a meeting to determine the topic of the thesis. At this stage, the student should already have an idea of at least the area of interest to which the qualification thesis will be directed
.
Concretization of the topic, with the professional view of the potential supervisor as to whether the issue has the potential of a defensible qualification thesis.
4. Writing the first version of the assignment protocol of the final thesis (by the supervisor) and sending it to the student. This process may have several iterations.
5. Agreeing the final form of the assignment protocol and delivering it to the IAI Secretary to begin the signing process.
6. Collecting the signed assignment protocol and delivering it promptly to the PřF Studies Department.

For more detailed information please visit:

https://www.prf.jcu.cz/cz/fakulta/dokumenty/opatreni-prodekanu/p5

Final thesis template in MS WORD format - download.

Katedra informatiky

O katedře

Katedra informatiky vznikla v roce 2021 transformací Ústavu aplikované informatiky PřF, který byl založen z rozhodnutí akademického senátu PřF JU k 1.1.2009. V oblasti vědecké činnosti se naši akademičtí pracovníci věnují zejména: bezpečnosti, simulacím, multimédiím, dlouhodobé archivaci elektronických dat, bezdrátovým senzorickým sítím, systémové integraci a dalším oblastem souvisejícím s aplikací informatiky.


Sekretariát

 • Ing. Eliška Píšová

 • +420 387 772 333

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak431d143960a7c4446374989ee80df361').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy431d143960a7c4446374989ee80df361 = 'eliska.pisova' + '@'; addy431d143960a7c4446374989ee80df361 = addy431d143960a7c4446374989ee80df361 + 'prf' + '.' + 'jcu' + '.' + 'cz'; var addy_text431d143960a7c4446374989ee80df361 = 'eliska.pisova' + '@' + 'prf' + '.' + 'jcu' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak431d143960a7c4446374989ee80df361').innerHTML += ''+addy_text431d143960a7c4446374989ee80df361+'';

 • Kolej K3 - PřF JU
  II. patro, místnost: č. 213

Zprávy

jQuery(document).ready(function() { jQuery(".el-item").each(function () { datum = jQuery(".el-content", this); jQuery(".el-meta", this).append(datum); }); jQuery(".el-item .el-meta:contains('EF')").addClass("EF"); jQuery(".el-item .el-meta:contains('JU')").addClass("JU"); jQuery(".el-item .el-meta:contains('FF')").addClass("FF"); jQuery(".el-item .el-meta:contains('PF')").addClass("PF"); jQuery(".el-item .el-meta:contains('PRF')").addClass("PRF"); jQuery(".el-item .el-meta:contains('FROV')").addClass("FROV"); jQuery(".el-item .el-meta:contains('TF')").addClass("TF"); jQuery(".el-item .el-meta:contains('ZSF')").addClass("ZSF"); jQuery(".el-item .el-meta:contains('ZF')").addClass("ZF"); jQuery(".el-item .el-meta.JU").parent().addClass("JU"); jQuery(".el-item .el-meta.EF").parent().addClass("EF"); jQuery(".el-item .el-meta.ZF").parent().addClass("ZF"); jQuery(".el-item .el-meta.ZSF").parent().addClass("ZSF"); jQuery(".el-item .el-meta.TF").parent().addClass("TF"); jQuery(".el-item .el-meta.FROV").parent().addClass("FROV"); jQuery(".el-item .el-meta.PRF").parent().addClass("PRF"); jQuery(".el-item .el-meta.PF").parent().addClass("PF"); jQuery(".el-item .el-meta.FF").parent().addClass("FF"); });

Zprávy z katedry

Kostax - brigáda pro studenty

Společnost Kostax s. r. o. působí v oblasti informačních technologií jako komplexní dodavatel informačních systémů. Studentům tato společnost nabízí následující brigády.

 • Instalace LTE modemů a satelitních přijímačů
 • Pomocné montážní práce v oblasti SLP

Více informací naleznete v přiložených souborech.

Kostax - brigáda

Kostax - brigáda/montáže

Laboratoře

Laboratoře

Na naší katedře se nachází celkem 6 laboratoří. Jedná se o pokročilá výzkumná zařízení. Naleznete u nás Laboratoř 3D modelování a aditivní výroby, Laboratoř komunikačních systémů a IoT, Laboratoř embedded systémů a UAV, Laboratoř umělé inteligence (AI Lab), Laboratoř aplikovaného vývoje a výzkumu a Laboratoř bioinformatiky.

 • Laboratoř 3D modelování a aditivní výroby

  Laboratoř 3D modelování a aditivní výroby je úzce propojena s laboratoří vestavných systémů a UAV. Zaměření laboratoře je především podpora aktivit a projektů fakulty, univerzity a Biologického centra AV. Specializujeme se na návrh a výrobu prototypů, technologický a materiálový výzkum. Realizujeme tvorbu komplexních 3D modelů, jejich analýzu a optimalizaci.

  Členové laboratoře:

  Mgr. Geyer Jakub
  PhDr. Milan Novák, Ph.D.

  Technologie

  Primární technologií laboratoře 3D modelování a aditivní výroby je 3D tisk. Jedná se především o tiskárny českého výrobce Prusa Research z oblastí FFF (fused filament fabrication) a SLA (stereolithography). Disponujeme vlastními modifikacemi těchto tiskáren, např. Prusa i3 MK3 s dvojnásobnou tiskovou plochou nebo upravený Prusa MMU2 (multi-material upgrade). Díky tomu jsme schopni tisknout nejen z běžných materiálů (např. PET, PLA, ABS), ale rovnež z filamentů s příměsemi (např. dřevo, karbon. vlákno, apod.) nebo náročnějších materiálů (nylon, polykarbonát, flexibilní TPE/TPU, apod.) a s využitím rozpustných podpor. Často tiskneme například z PET-G s příměsí karbonového vlákna, FRJet (PET-G s retardérem hoření - samozhášivost) a HT-CPE. Na tiskárnách SLA vytváříme velmi detailní součástky, na kterých díky míchání pryskyřic můžeme realizovat specifické vlastnosti (tepelná odolnost, požadovaná pružnost, atd.).
  3D tisk (aditivní proces výroby) lze také vhodně kombinovat se subtraktivními výrobními procesy (CNC, laserové řezení, atd.), díky čemuž lze realizovat komplexní prototypy.

  7443m-2

  Velkoformátový CO2 Laser (XM1490) umožňuje přesné řezání materiálů jako polykarbonát, PET nebo dřevo. Umožňuje také gravírování těchto materiálů a skla; nebo s použitím speciálních laků také permanentní značení/popisování kovů.
  Výkon: 150W, Max. šířka materiálu: 140cm

  7444m-2

  CNC fréza (High-Z S-720/T) slouží k přesnému obrábění plastových, kovových či dřevěných dílů. Vhodná je také k modifikacím již existujících dílů (vrtání děr, frézování kapes, apod.).
  Max. plocha 70x40x15cm.

  7439m 

  Přehled software
  OnShape, Fusion360, SolidWorks, FreeCAD, Blender, SketchUp, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D, Meshmixer, OctoPrint, Meshroom, VXelements, ConstruCAM, WinPC-NC, LightBurn, a další

  Publikace a výstupy

  Publikace

  Novák M., Geyer J., et al. (2021) Construction of a Multisensor UAV System for Early Detection of Forest Pests. In: Shakhovska N., Medykovskyy M.O. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing V. CSIT 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1293. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63270-0_78

  Příručka 3D modelování a tisk pro SŠ a příručka 3D modelování a tisk pro ZŠ, Impuls pro kariéru, 2021

  Patenty, užitné vzory
  Patent: Digital remote control of analog potentiometers for guitar amplifier (EP 19160447.9, 2021), Ptáček L., Novák M.
  Užitný vzor: Systém ke sledování kůrovcových aktivit (U1: 35641, 2021), Novák M., Ptáček L., Doležal P., Geyer J., Davídková M.

  Závěrečné práce
  Beránek Karel, Modifikace 3D tiskárny Prusa i3 MK3 na uzavřený koncept s dvojnásobnou tiskovou plochou
  Čechová Jana, Tvorba 3D modelů existujících budov
  Scholz Luděk, Systém pro řízení chytré domácnosti
  Švarc Jakub, Konstrukce a řízení kolového robotického prostředku (probíhající)
  Trtílek Ondřej, Konstrukce robotické ruky pro mobilní podvozek (probíhající)

    

 • Laboratoř embedded systémů a UAV

  Laboratoř poskytuje zázemí pro projekty zaměřené na vestavěné systémy, elektroniku, robotiku, bezpilotní systémy. Laboratoř se podílí na vývoji specifických systémů pro dílčí projekty ve spolupráci s ostatními součástmi PřF. Jedná se především o senzorické systémy pro bezpilotní prostředky, systém pro regulaci a automatizaci apod.

  Laboratoř embedded systémů a UAV disponuje několika bezpilotními stroji:

  1. DJI Matrice 600Pro
  2. DJI S1000
  3. DJI Phantom 4 Adv

  Kromě uvedených strojů, které se využívají pro získávání převážně environmentálních dat se zabýváme vývojem vlastních UAV pro speciální aplikace s využitím autopilotů Pixhawk.

  Pro testování algoritmů a výuku využíváme platformu CrazyFlie.

  Bezpilotní prostředky jsou nosiči pro snímače, které se využívají v závislosti na potřebách získávání dat: Nejčastěji se jedná o termokamery WIRIS 2gn, WIRIS PRO, spektrální a hyperspektrální kamery nebo specifické senzory.

  K vývoji specifických zařízeních jako jsou senzorické sítě, elektronické komponenty nebo snímače pro UAV jsou v laboratoři k dispozici:

  1. Oscioloskopy.
  2. Spektrální analyzér.
  3. Generátory.
  4. Pájecí stanice.
  5. CNC fréza LPKF E44 pro výrobu PCB.
  6. A vše potřebné pro práci s procesory při vytváření prototypových zařízeních.

  Laboratoř disponuje také experimentální fotovoltaickou elektrárnou pro testování elektroniky pro aktivní chlazení FVP apod.

  .attache .imgs img{max-height:150px;margin: 10px;}
  IMG_7927.jpegIMG_7926.jpegIMG_4941.jpegIMG_5159.jpegIMG_4943.jpegIMG_6682.jpgIMG_5899.jpgIMG_5151.jpgIMG_2721.jpeg
 • Laboratoř komunikačních systémů

  Tým se zabývá komunikačními technologiemi a to jak drátovými, tak bezdrátovými a to v široké škále aplikací. Od optických komunikačních systémů až po bezdrátové senzorické sítě, či efektivní hospodařením se spotřebou elektrické energie. Tým spolupracuje úzce s týmem Vestavných systému a aditivní výroby a provozuje laboratoř Komunikačnách systému a IoT. Spolupracuje se dalšími partnery v ČR a zahraničí, např. se sdružením CESNET.

   Vedoucí týmu:

  Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D.

   Příklady projektů:

  SmartGrid – Chytré sítě ve venkovských oblastech a MSP, projekt č. 144, přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. Více na: http://smartgrid.science/

  ELIXIR CZ – Česká národní infrastruktura pro biologická data, projekt velké výzkumné infrastruktury, ID  LM2015047 +  LM2018131. Řešení společně s týmem Bioinformatiky. Více na: https://elixir-czech.cz/

Labs

Department of Computer Science

There are a total of 6 laboratories in our department. These are advanced research facilities. Here you will find the 3D Modeling and Additive Manufacturing Laboratory, the Communication Systems and IoT Laboratory, the Embedded Systems and UAV Laboratory, the Artificial Intelligence Laboratory (AI Lab), the Applied Development and Research Laboratory, and the Bioinformatics Laboratory.

 • Laboratory of 3D modeling and additive manufacturing

  The 3D modelling and additive manufacturing laboratory is closely linked to the embedded systems and UAV laboratory. The main focus of the laboratory is to support the activities and projects of the Faculty, the University and the Biological Centre of the Academy of Sciences. We specialize in prototype design and fabrication, technology and materials research. We carry out the creation of complex 3D models, their analysis and optimization.

  Lab members:

  Mgr. Geyer Jakub
  PhDr. Milan Novák, Ph.D.

  Technology

  The primary technology of the 3D modelling and additive manufacturing laboratory is 3D printing. We focus mainly to printers from the Czech manufacturer Prusa Research in the areas of FFF (fused filament fabrication) and SLA (stereolithography). We have our own modifications of these printers, e.g. Prusa i3 MK3 with double printing area or modified Prusa MMU2 (multi-material upgrade). Thanks to this we are able to print not only from common materials (e.g. PET, PLA, ABS) but also from filaments with additives (e.g. wood, carbon fiber, etc.) or more demanding materials (nylon, polycarbonate, flexible TPE/TPU, etc.) and using soluble supports. For example, we often print from PET-G with carbon fibre, FRJet (PET-G with flame retardant - flame retardant) and HT-CPE. On SLA printers, we create highly detailed parts on which we can realize specific properties (heat resistance, desired flexibility, etc.) thanks to mixing resins.
  3D printing (additive manufacturing process) can also be conveniently combined with subtractive manufacturing processes (CNC, laser cutting, etc.) to realize complex prototypes.

  7443m-2

  The large-format CO2 Laser(XM1490) enables precise cutting of materials such as polycarbonate, PET or wood. It also enables engraving of these materials and glass; or, with the use of special varnishes, permanent marking/describing of metals.
  Power: 150W, Max. material width: 140cm

  7444m-2

  CNC milling machine(High-Z S-720/T) is used for precision machining of plastic, metal or wooden parts. It is also suitable for modification of already existing parts (drilling holes, milling pockets, etc.).
   Max. area 70x40x15cm.

  7439m 

  Software overview
  OnShape, Fusion360, SolidWorks, FreeCAD, Blender, SketchUp, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D, Meshmixer, OctoPrint, Meshroom, VXelements, ConstruCAM, WinPC-NC, LightBurn, a další

  Publications and outputs

  Publications

  Novák M., Geyer J., et al. (2021) Construction of a Multisensor UAV System for Early Detection of Forest Pests. In: Shakhovska N., Medykovskyy M.O. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing V. CSIT 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1293. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63270-0_78

  Příručka 3D modelování a tisk pro SŠ a příručka 3D modelování a tisk pro ZŠ, Impuls pro kariéru, 2021

  Patents, utility models
  Patent: Digital remote control of analog potentiometers for guitar amplifier (EP 19160447.9, 2021), Ptáček L., Novák M.
  Užitný vzor: Systém ke sledování kůrovcových aktivit (U1: 35641, 2021), Novák M., Ptáček L., Doležal P., Geyer J., Davídková M.

  Final Thesis
  Beránek Karel, Modifikace 3D tiskárny Prusa i3 MK3 na uzavřený koncept s dvojnásobnou tiskovou plochou
  Čechová Jana, Tvorba 3D modelů existujících budov
  Scholz Luděk, Systém pro řízení chytré domácnosti
  Švarc Jakub, Konstrukce a řízení kolového robotického prostředku (probíhající)
  Trtílek Ondřej, Konstrukce robotické ruky pro mobilní podvozek (probíhající)

    

 • Laboratory of embedded systems and UAVs

  The laboratory provides facilities for projects focused on embedded systems, electronics, robotics, and unmanned systems. The laboratory participates in the development of specific systems for sub-projects in cooperation with other parts of the Faculty of Science. These are mainly sensor systems for unmanned vehicles, control and automation systems, etc.

  The Embedded Systems and UAV Laboratory has several unmanned machines:

  1. DJI Matrice 600Pro
  2. DJI S1000
  3. DJI Phantom 4 Adv

  In addition to these machines, which are used to acquire mostly environmental data, we are developing our own UAVs for special applications using Pixhawk autopilots.

  We use the CrazyFlie platform for algorithm testing and teaching.

  Unmanned vehicles are carriers for sensors that are used depending on data acquisition needs: The most common are WIRIS 2gn thermal cameras, WIRIS PRO, spectral and hyperspectral cameras or specific sensors.

  To develop specific devices such as sensor networks, electronic components or sensors for UAVs are available in the laboratory:

  1. Oscilloscopes.
  2. Spectrum analyzer.
  3. Generators.
  4. Soldering stations.
  5. CNC milling machine LPKF E44 for PCB production.
  6. And everything needed to work with processors to create prototype devices.

  The laboratory also has an experimental photovoltaic power plant for testing electronics for active cooling of FVP, etc.

  IMG_7927.jpegIMG_7926.jpegIMG_4941.jpegIMG_5159.jpegIMG_4943.jpegIMG_6682.jpgIMG_5899.jpgIMG_5151.jpgIMG_2721.jpeg
 • Communication Systems Laboratory

  The team deals with the design, simulation, measurement and management of simple as well as complex network infrastructures, including transmission systems. This includes both wired, primarily optical, and wireless transmission technologies. The team also addresses sensor systems and collaborates in data acquisition and analysis with the Information Theory and Learning Systems team and in design and hardware with the Embedded Systems and Additive Manufacturing team. The team operates a laboratory Communication systems and IoT.

  Team Leader:

  Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D.

  Examples of projects:

  SmartGrid – Chytré sítě ve venkovských oblastech a MSP, projekt č. 144, přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. Více na: http://smartgrid.science/

  ELIXIR CZ – Česká národní infrastruktura pro biologická data, projekt velké výzkumné infrastruktury, ID  LM2015047 +  LM2018131. Řešení společně s týmem Bioinformatiky. Více na: https://elixir-czech.cz/

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0