D26


Opatření děkana PřF JU č.  D 26 ze dne 18. února 2008
k předcházení a mírnění škod, působených pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek

I.
Na základě Opatření rektora JU  R 94 ze dne 6. 11. 2007 a v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami vydává děkan PřF JU toto opatření, týkající se studentů :

II.

 1. Studenti před výkonem ani při výkonu činností, při nichž by mohli ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit cizí majetek, zejména při práci v laboratořích, při sportovní činnosti a při výkonu praxe, nesmí požít alkoholické nápoje ani jiné návykové látky.
 2. V případě podezření na požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek je vyučující akademický pracovník, případně osoba vykonávající dozor, povinna zabránit studentovi vykonávání shora uvedených činností.
 3. V případě podezření na požití alkoholických nápojů je student povinen podrobit se vyšetření na zjištění obsahu alkoholu /dechová zkouška/. V případě odmítnutí vyšetření se na studenta hledí jako by byl pod vlivem alkoholu.
 4. V případě zjištění požití alkoholických nápojů bude záležitost projednána vedením fakulty a po zvážení všech okolností bude rozhodnuto o přestupku podle disciplinárního řádu.

III.

 1. Oprávnění k zabránění studentovi v činnosti při níž by pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek mohl ohrozit život nebo zdraví svoje či dalších osob mají všichni vyučující akademičtí pracovníci, případně osoby vykovávající dozor.
 2. Oprávnění provádět vyšetření studentů na zjištění požití alkoholu pomocí technických prostředků k diagnostikování přítomnosti alkoholu mají vedoucí kateder a oddělení a v odůvodněných případech i jimi pověřené osob.

IV.

 1. Uložení technických prostředků k diagnostikování přítomnosti alkoholu
  1. alkohol tester:
   objekt Vila Na Zlaté stoce 1, sekretariát p. Ludvíková
  2. alkohol tester:
   objekt B(děkanát) Branišovská 31, kancelář děkana p.Kopáčková

  prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
  děkan Přírodovědecké fakulty JU

  Rozdělovník : tajemnice fakulty
                         vedoucí kateder a oddělení 
                         předseda akademického senátu

  České Budějovice dne 18.2.2008

  PDF