D32


Opatření děkana PřF JU č. D 32
ze dne 16.10.2008

k rozvržení pracovní doby pedagogických a vědeckých pracovníků

Nařizuji vedoucím kateder a ústavů, aby stanovili rozvržení pracovní doby svých podřízených pedagogických a vědeckých pracovníků s ohledem na výši jejich pracovního úvazku tak, aby byla pracovní doba optimálně využita.
V souladu s pracovním řádem JU může být pracovní doba : „rovnoměrně rozvržená“, „nerovnoměrně rozvržená“ a „pružná“.

Pracovní doba, práce přesčas, pracovní pohotovost a noční práce musí být u jednotlivých zaměstnanců evidována.

Opatření nabývá účinnosti dnem 16.10.2008 

V Českých Budějovicích dne 16.10.2008

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
děkan PřF JU

PDF