D36


Opatření děkana přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č. D 36
ze dne 7. září 2010, (ve znění z 15. června 2015), kterým se vydává statut Fakultní školy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 1. Záměr
  Příprava budoucích učitelů přírodovědných předmětů na středních školách zahrnuje na PřF JU pedagogickou praxi jako nedílnou součást výuky. Záměrem PřF JU je, aby tato praxe probíhala na vybraných, tzv. fakultních, školách u vybraných učitelů tak, aby byla zaručena kvalitní úroveň pedagogické praxe budoucích učitelů.

 2. Kritéria pro přiznání označení Fakultní škola (dále FŠ)
  1. Ve škole je realizována kvalitní výuka alespoň dvou přírodovědných předmětů kvalifikovanými a kreativními učiteli různých aprobací a zároveň je tu velmi dobré pomůckové, materiální a technické vybavení pro výuku těchto předmětů. Kvalita výuky se projevuje např. v angažování studentů v mimoškolních studentských pracích na pracovištích AV ČR či v účasti a dobrém umisťování v přírodovědně zaměřených soutěžích středoškolských studentů.
  2. Ve škole jsou do výuky přírodovědných předmětů pravidelně zařazovány praktická cvičení či práce studentů v terénu, jsou výrazně uplatňovány inovační trendy ve vyučovacích metodách v přírodovědných předmětech i v rámci mezipředmětových vztahů. Výuka praktických cvičení probíhá ve specializovaných učebnách a laboratořích (podle typu předmětu).
  3. Vedení školy a jednotliví učitelé zapojení do praxe studentů z PřF JU mají zájem aktivně se podílet na přípravě budoucích učitelů, umožňují realizaci pedagogických praxí jak ve formě hospitací tak ve formě vedení vlastních vyučovacích hodin. Vedení školy i učitelé spolupracují se zodpovědnými pracovníky PřF JU při přípravě a realizaci  seminářů pro posluchače učitelství PřF JU, event. při tvorbě výukových materiálů. Vedení školy a učitelé si spolu s odpovědnými pracovníky PřF JU sdělují zkušenosti z pedagogické praxe a konzultují společně záležitosti týkající se pedagogické praxe studentů PřF JU a její náplně, ale též záležitosti týkající se výuky studentů – budoucích učitelů na PřF JU.

 3. Okruhy spolupráce s PřF JU a fakultní školy a její význam
  1. Na FŠ je možné uskutečňovat bezproblémově pedagogické praxe budoucích učitelů v aprobacích s biologií, chemií, fyzikou, matematikou a informatikou a na základě smluvních vztahů mezi PřF JU, vedením školy a jednotlivými učiteli, a to v takovém rozsahu, aby nenarušoval výuku na FŠ (počet studentů na náslechových hodinách není zpravidla větší než 3).
  2. Spolupracující učitelé jsou pravidelně informováni o akcích pořádaných PřF JU pro studenty a učitele škol, včetně seminářů, kde se mohou seznamovat s novými poznatky v přírodovědných oborech.
  3. Učitelé FŠ se podílejí na realizaci a na recenzích bakalářských a diplomových prací a projektů týkajících se vzdělávání v oborech, v nichž PřF JU zajišťuje vzdělávání budoucích učitelů středních škol.

 4. Formální postup k získání označení „Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ (ve zkratce „FŠ PřF JU“)
  1. Vedení PřF JU a vedení školy schválí záměr fakulty označit školu jako fakultní školu a vyjádří ochotu spolupracovat v duchu tohoto statutu.
  2. Při slavnostní příležitosti bude na základě souhlasu obou stran škole udělen titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podle statutu FŠ PřF JU. PřF JU vystaví osvědčení o udělení titulu a toto osvědčení bude škole při výše zmíněné slavnostní příležitosti předáno. Titul FŠ PřF JU se uděluje na dobu neurčitou, s tím, že PřF JU může titul v odůvodněném případě škole odejmout (a škola se může bez udání důvodu titulu vzdát). Školy, které mají udělen titul FŠ PřF JU k datu vydání tohoto znění na dobu určitou, jej dnem vydání tohoto opatření získávají automaticky na dobu neurčitou.
  3. Každoročně v období červen až září konkretizují obě instituce předpokládané oblasti a formy spolupráce (např. ústní dohoda o náslechových hodinách bude učiněna do konce června, aby tyto mohly být zohledněny v rozvrhu pro další školní rok, počty studentů na praxi budou upřesněny v září po zápisech na PřF JU do zimního semestru).
  4. V případě, že některá z institucí neplní podmínky statutu, je možné od dohody o spolupráci odstoupit: v případě, že neplní podmínky PřF JU, může FŠ titul vrátit, v případě, že neplní podmínky FŠ, může PřF JU titul odejmout, v obou případech k datu začátku školního, resp. akademického roku.

 5. Finanční otázky
  1. Pro zajištění spolupráce v oblasti pedagogických praxí uzavírá PřF JU s FŠ smlouvu o vedení pedagogických praxí, na jejímž základě jsou tito tzv. fakultní učitelé za realizované rozborové hodiny jednorázově odměňováni.
  2. Akce vztahující se ke vzdělávání učitelů jsou spolupracujícím fakultním učitelům nabízeny přednostně.
  3. Časově omezené krátkodobé poskytování pomůcek pro zkvalitnění výuky je vesměs bezúplatné.

 6. Všeobecná ustanovení
  Toto opatření je platné ode dne vyhlášení a je účinné od 15.6.2015.
  K tomuto opatření budou vydávány aktualizované dodatky pro každou jednotlivou školu, jíž bude titul FŠ PřF JU udělen. Dodatek bude podepsaný jak děkanem PřF JU tak ředitelem (zástupcem statutárního orgánu) příslušné školy a bude obsahovat seznam oborů akreditovaných na PřF JU, pro něž byla s danou školou spolupráce ohledně pedagogických praxí studentů PřF JU mezi FŠ PřF JU dohodnuta.

V Českých Budějovicích 15. června 2015

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty JU

PDF