D38


Opatření děkana PřF JU D38
ze dne 13.12.2016

o stanovení výše poplatků za habilitační a profesorské jmenovací řízení

Toto Opatření stanoví výši a způsob úhrady za administrativní úkony spojené se zajištěním habilitačních a profesorských jmenovacích řízení na PřF JU.

  1. Výše poplatku za administrativní zajištění habilitačního řízení je stanovena na 12 000 Kč.
  2. Výše poplatku za administrativní zajištění jmenovacího profesorského řízení je stanovena na 16 000 Kč.
  3. Poplatek je splatný nejpozději do 2 týdnů před stanoveným termínem veřejného projednání habilitačního nebo profesorského jmenovacího řízení před Vědeckou radou PřF JU.
  4. Poplatek je splatný v hotovosti v pokladně PřF JU.
  5. Kopii dokladu o zaplacení předloží uchazeč nejpozději 2 týdny před stanoveným termínem jednání Vědecké rady PřF JU na oddělení vědy děkanátu PřF JU.
  6. Poplatek je nevratný.
  7. Administrativní poplatek má právo prominout děkan na základě žádosti uchazeče o habilitační řízení nebo uchazeče o jmenovací profesorské řízení.
  8. Toto Opatření vstupuje v platnost dnem 1.1.2017.
  9. Tímto Opatřením se ruší poplatky stanovené Opatřením děkana č. 38 ze dne 17.9.2010.

V Českých Budějovicích dne 13.12.2016

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty JU

PDF