dodatek 2


Dodatek č. 2 k Opatření děkana č. D52 – Spisový řád
ze dne 9.1.2012
ve znění ze dne 1.9.2015

Tento dodatek upravuje Opatření děkana č. D 52 ze dne 9.1.2012, kterým se řídí Spisový řád na Přírodovědecké fakultě JU.

I.

Předmět úpravy

Tento dodatek ruší znění bodu č. II. Činnost a organizace podatelny PřF JU a nahrazuje ho v jiném znění a zároveň ruší a nahrazuje tabulku v odstavci č. III. bod 1. spisovny.

II. Činnost a organizace podatelny PřF JU

 

1.    Provozní doba :   6:30 –   9:00 hod
                                   13:30  – 15:00 hod       

 

2.    Předání zásilek na podatelnu

  • Zásilky určené k odeslání ve dni shodném s datem předání na podatelnu přijímá podatelna do 8:45 hod.
  • Požadavek na odeslání jednotlivé nebo hromadné zásilky ve dni shodném s datem předání na podatelnu, který vznikne po 8:45 hod., si zajistí pracovníci sami. Doklad o zaplacení poštovného předkládá zaměstnanec k vyúčtování na pokladnu PřF JU.
  • Požadavek na odeslání zásilky ve dni shodném s datem předání na podatelnu, který vznikne po 8:45 hod, bude řešen individuálně dle provozních možností.

3.    Informace: 

  • Požadavek na odeslání hromadné korespondence je povinen projednat odesilatel den předem se zaměstnancem podatelny.
  • Každý útvar PřF má přidělenou samostatnou přihrádku pro příjem.

4.    Interní zásilky JU

  • Zásilky z PřF JU adresované na jednotlivé součásti JU a na jednotlivé ústavy BC AV ČR, v. v. i. (PAÚ, ENTÚ, ÚMBR) předává odesilatel nebo jím pověřený pracovník osobně zaměstnanci podatelny v provozní době podatelny.
  • Zaměstnanec podatelny PřF JU tyto zásilky předá do podatelny Rektorátu, kde má každá součást JU vlastní přihrádku a též na podatelnu BC AV ČR.
III. Činnost a organizace spisoven PřF JU

                              1. Spisovny

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je závazný pro všechny zaměstnance JU a nabývá účinnosti dnem vydání.

Tento Dodatek nahrazuje Dodatek č. 1 ze dne 7.1.2015.

 

České Budějovice 1. září 2015

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

……………………………………….

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty JU

PDF