D70


Opatření děkana č. D 70

k  proškolení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochraně (BOZP a PO)

S odvoláním na zákoník práce č. 262/2006 Sb., platná opatření rektora a děkana k BOZP  a PO ukládám technikovi  BOZP a PO průběžně kontrolovat, zda vedoucí kateder, ústavů a ostatních útvarů mají platné záznamy týkající se proškolení BOZP a PO svých podřízených.  V případě, že se platnost těchto záznamů blíží ke konci, je technik BOZP a PO povinen vedoucího útvaru na tuto skutečnost předem včas upozornit a vedoucího vybavit patřičnými materiály pro následující proškolení BOZP a PO svých podřízených.

v Českých Budějovicích dne 8. prosince 2014

 

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty JU

PDF