D84


Opatření děkana č. D 84
upravující vedení kvalifikačních prací
a
stanovující podmínky pro maximální počet kvalifikačních prací na jednoho školitele
ze dne 4. prosince 2017

  1. Školitelem bakalářské kvalifikační práce (bakalářské práce) může být vyučující PřF JU s vědeckou hodností Ph.D.  (ve výjimečných případech i student v Ph.D. programu)  případně odborník z praxe s vysokoškolským magisterským nebo inženýrským vzděláním.
  2. Školitelem magisterské kvalifikační práce (diplomové práce) může být vyučující PřF JU minimálně s vědeckou hodností Ph.D.,  případně významný odborníci z praxe s vysokoškolským magisterským nebo inženýrským vzděláním.
  3. Školitele bakalářských a diplomových prací schvaluje vedoucí katedry.
    Témata bakalářských a diplomových prací schvaluje vedoucí katedry a garant oboru studia.
  4. Školitelem disertační práce může být profesor, docent, doktor věd nebo jiný významný odborník navržený oborovou radou po schválení děkanem fakulty. Pokud navržený školitel nebyl habilitován nebo nemá titul doktor věd, musí jeho zařazení mezi školitele schválit vědecká rada fakulty. Požadavky na jeho odbornou kvalitu jsou obdobné jako fakultní požadavky na uchazeče o habilitaci. Pokud byl navrhovaný školitel již schválen vědeckou radou pro školení doktorandů v jiném programu, schvaluje jeho zařazení mezi školitele daného programu děkan na základě písemného návrhu předsedy oborové rady (garanta programu). Školitele na návrh oborové rady jmenuje děkan. Témata disertačních prací schvaluje oborová rada vedená garantem programu. Pravidla pro disertační práce jsou stanovena Opatřením děkana č. 62.
  5. Pokud školitel není zaměstnancem PřF JU, přebírá částečně povinnosti školitele (zejména úkony administrativní povahy) fakultní garant.
  6. Jeden vědecko-pedagogický pracovník PřF JU může být školitelem maximálně osmi kvalifikačních prací (v součtu všech bakalářských, diplomových a disertačních). Výjimku z tohoto pravidla může v odůvodněném případě povolit děkan fakulty.

České Budějovice 1. prosince 2017

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty JU

PDF