D95


Opatření děkanky D 95 ze dne 1.12.2019
Oznamovací povinnost před podáváním projektových žádostí

V důsledku nárůstu aktivity v podobě příprav a následného podávání projektových žádostí vydávám toto Opatření děkana, které upravuje oznamovací povinnost příprav těchto projektů. Cílem opatření je interní informovanost a spolupráce při přípravě projektových žádostí.
Každý navrhovatel projektu (od poskytovatele zahraničního i tuzemského) je povinen oznámit prostřednictvím referentky pro vědu (veda@prf.jcu.cz) záměr podat konkrétní projektovou žádost, a to nejméně 10 dnů (v případě fakultního spolufinancování nejméně 15 dnů pro projednání akademickým senátem PřF) před termínem odevzdání projektové žádosti stanoveným poskytovatelem. Záměr musí být odsouhlasen vedoucím katedry/ ústavu/ CPE/ LAPE, který tímto deklaruje připravenost projekt zabezpečit. Oznámení se provede prostřednictvím podepsaného formuláře, který je přílohou tohoto opatření a bude dostupný na webu PřF.
Tato oznamovací povinnost se vztahuje i na projekty, jejichž zadávací dokumentace nevyžaduje vyjádření statutárního zástupce fakulty nebo univerzity (děkan, rektor), ale jejichž řešení je plánováno na PřF JU.
Týká se  i spoluřešitelství projektů (včetně GA ČR).
Tato povinnost se nevztahuje na interní univerzitní projekty GA JU, SGA, apod.
V případě, že projekt bude podán, aniž by navrhovatel oznámil záměr potvrzený vedoucím katedry/ ústavu/ CPE/ LAPE, může děkan fakulty odmítnout podepsat smlouvu o řešení projektu s poskytovatelem a nebude umožněno řešení projektu v prostorách PřF JU.

Toto Opatření nabývá účinnosti dne 1.12.2019 a zrušuje Opatření děkana D 77 ze dne 17.10.2016.

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
Děkanka Přírodovědecké fakulty JU

PDF verze opatření

Příloha1 / Appendix1 Formulář Informace o projektovém záměru  PřF JU/ Form Information about project proposal of Faculty of Science, USB