D99


Opatření děkanky č. D 99
Organizační řád Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Ze dne 24.ledna 2020

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. D 88 ze dne 1.března 2018.

I. Úvodní ustanovení 
Článek 1

Organizační řád Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „OŘ PřF JU") je vnitřní normou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „PřF JU“), která v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ") a v souladu se statutem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU) a statutem PřF JU specifikuje vnitřní členění a organizaci PřF JU. 

Il. Orgány fakulty
Článek 2

 1. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou:
  1. akademický senát (dále i AS),
  2. děkan,
  3. vědecká rada,
  4. disciplinární komise.
 2. Dalším orgánem fakulty je tajemník fakulty.
 3. Jejich kompetence a role v systému řízení fakulty je dána zákonem, Statutem PřF JU a ostatními vnitřními předpisy a normami fakulty a univerzity.
 4. Poradními orgány fakulty jsou:
  1. Vedení fakulty, které se skládá z děkana, proděkanů, tajemníka fakulty a předsedy AS.
  2. Kolegium děkana, které se skládá z děkana, proděkanů, vedoucích kateder a ústavů, vedoucích vědecko-pedagogických a pedagogických pracovišť a tajemníka fakulty.

III. Základní členění
Článek 3

Fakulta se vnitřně člení na organizační jednotky, kterými jsou: 

 1. katedry a ústavy,
 2. děkanát, 
 3. další vědecko-pedagogická pracoviště,
 4. pedagogická pracoviště,
 5. Česká polární stanice.

IV. Řídící a organizační struktura
Článek 4

 1. Řídící strukturu fakulty tvoří děkan, proděkani, tajemník, případně další pracovníci podle rozhodnutí děkana fakulty.
 2. Z organizačního hlediska se fakulta člení na katedry, ústavy, děkanát, další vědecko-pedagogická a pedagogická pracoviště a Českou polární stanici.
 3. Organizační struktura kateder, ústavů a vědecko-pedagogických a pedagogických pracovišť je zřizována rozhodnutím AS na návrh děkana po projednání s vedením fakulty.
 4. Organizační struktura děkanátu je zřizována děkanem na návrh tajemníka fakulty.
 5. Organizační struktura pracoviště Česká polární stanice je stanovena jejím vlastním organizačním řádem. Organizační řád České polární stanice vydává děkan po projednání s vedením fakulty.
 6. Organizační struktura PřF JU je znázorněna v příloze 1. 

V. Funkční místa
Článek 5

Děkan fakulty

V čele fakulty je děkan, který jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, není-li zákonem stanoveno jinak. Postavení děkana je upraveno v zákoně o VŠ, ve Statutu JU a Statutu PřF. Děkan deleguje dílčí pravomoci na své podřízené. Děkana jmenuje a odvolává rektor univerzity na základě návrhu akademického senátu fakulty.

Článek 6

Proděkani

Proděkany jmenuje děkan po vyjádření Akademického senátu fakulty. Počet proděkanů a přidělení odborných úseků, které řídí, definuje děkan. Rozsah pravomocí, ve kterém proděkani v rámci přenesené kompetence zastupují děkana, určuje děkan. 

Článek 7

Tajemník fakulty

Tajemník řídí hospodaření fakulty a vnitřní správu fakulty, děkanát fakulty a v rámci své působnosti metodicky řídí pracoviště fakulty. Spolupracuje s proděkany při řízení oddělení, která pod ně metodicky spadají. Působnost tajemníka a rozsah pravomocí stanovuje děkan prostřednictvím Opatření děkana. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.

Článek 8

Vedoucí kateder/ústavů a vědecko-pedagogických pracovišť jsou zaměstnanci fakulty, kteří stojí v čele těchto organizačních jednotek. Řídí svěřená pracoviště v rámci předaných kompetencí. Zajišťují organizaci akademické a tvůrčí činnosti svých pracovišť.   Funkční období vedoucího katedry/ústavu a vědecko-pedagogických pracovišť je 3 roky a zpravidla není obsazováno stejnou osobou více než dvakrát po sobě.

Článek 9

Vedoucí zaměstnanci fakulty jsou všichni zaměstnanci, kteří na základě tohoto předpisu, případně dalších opatření či rozhodnutí děkana jsou oprávněni přidělovat a řídit práci podřízených zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanci mají odpovědnost vůči zaměstnavateli za dodržování a aplikaci všech předpisů vyplývajících z ustanovení zákoníku práce, vnitřních předpisů JU a PřF JU a plnění pracovních povinností v rámci předaných kompetencí, které jsou vymezeny těmito předpisy a individuální náplní práce.

Článek 10

Garanti studijních programů jsou akademičtí pracovníci, kteří koordinují přípravu, zajišťují kvalitu a rozvoj studijního programu. Garantem programu může být akademický pracovník, který splňuje stanovené zákonem a nařízením vlády č. 274/2016 Sb.
Garanta jmenuje a odvolává děkan na základě schválení Radou pro vnitřní hodnocení JU. Garant je podřízen děkanovi nebo na základě rozhodnutí děkana vedoucímu pracovníkovi té organizační jednotky, pod kterou je jeho studijní program začleněn. 

VI. Rozhodování a podepisování
Článek 11

 1. Za fakultu rozhoduje, je oprávněn ke všem právním úkonům v souladu se zákonem a jedná navenek vůči třetím osobám:
  1. Děkan ve všech věcech stanovených zákonem, statutem JU, rozhodnutím rektora a statutem fakulty.
  2. Proděkani v rozsahu dle rozhodnutí děkana.
  3. Tajemník v rozsahu stanoveném zákonem, statutem fakulty a opatřením děkana.
  4. Vedoucí kateder, ústavů, vědecko-pedagogických a pedagogických pracovišť a České polární stanice v rozsahu stanoveném rozhodnutím děkana.
  5. Garanti studijních programů v rozsahu stanoveném Studijním a zkušebním řádem JU a Opatřením děkana o studiu.
 2. Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až e) jsou oprávněny zmocnit další osoby k právním úkonům pouze v rozsahu svých pravomocí.
 3. Podepisování jménem fakulty se realizuje tak, že k psanému nebo tištěnému názvu fakulty připojí oprávněná osoba svůj vlastnoruční nebo elektronický podpis.

Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu děkanem s účinností od 24.ledna 2020.

V Českých Budějovicích 24.ledna 2020

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
Děkanka Přírodovědecké fakulty JU

PDF
 Příloha 1