Mimořádné opatření děkanky PřF JU ze dne 9. 3. 2021


Na základě Mimořádného opatření MZd č. j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN umožňuji od 15. 3. 2021 osobní přítomnost zaměstnanců a studentů PřF JU na pracovištích PřF pouze za předpokladu, že zaměstnanec/student podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 a jeho výsledek
je negativní.

Testováni budou zaměstnanci a studenti PřF JU, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná.

Od nutnosti testování jsou osvobozeni ti, kteří:

  1. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Výše uvedené je zaměstnanec/student povinen prokázat.

Zaměstnanci/studenti jsou povinni se řídit Instrukcemi pro testování na COVID-19, které jsou přílohou tohoto opatření.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 9. 3. 2021.

V Českých Budějovicích 9.3.2021

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

Příloha: Instrukce k testování COVID-19

PDF