organizace výuky v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19


Opatření děkana
O mimořádných opatřeních v organizaci výuky v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19
ze dne 23. září 2020

V souvislosti epidemií onemocnění COVID-19 vyhlašuji následující opatření k zachování prezenční výuky v maximálním možném rozsahu daném odpovědnými orgány státu, zejména vlády ČR a orgánů ochrany veřejného zdraví.

Obecná ustanovení

 1. Všichni účastníci výuky jsou povinni se řídit planými opatřeními vydanými příslušnými orgány. 
 2. Všichni účastníci výuky dbají zvýšených hygienických opatření.
 3. Výuky se účastní pouze osoby, které nečekají na výsledek testu na COVID-19, ani nepociťují příznaky onemocnění COVID-19 (tj. zejména horečka, suchý kašel, obtížné dýchání, ztráta chuti a čichu) nebo nebyly v přímém kontaktu s covid pozitivní osobou.
 4. Studenti, kteří ze zdravotních důvodů nemohou nosit roušku nebo respirátor v předstihu informují vyučující a požádají sekretářku děkanky o přidělení obličejového štítu.

Organizace výuky

 1. Zachovává se stávající rozvrh na zimní semestr. Mohou být však přidány dodatečné skupiny praktických cvičení, seminářů nebo přednášek pro realizaci výuky v menším počtu studentů.
 2. V případě všech praktických cvičení a seminářů musí jejich vedoucí zajistit dostatečný počet skupin pro výuku všech studentů. Rozdělení jednotlivých studentů do takových skupin je v kompetenci vedoucího cvičení. Výuka dodatečných skupin může proběhnout i mimo výukové období stanovené akademickým kalendářem a ve dnech pracovního klidu mimo státní svátky, nejdéle však do konce zimního semestru akademického roku 2020/2021.
 3. Veškeré změny v organizaci výuky jednotlivých předmětů sdělí vyučující studentům hromadným e-mailem z IS STAG.
 4. Všichni vyučující připraví studijní materiály z přednášek v odpovídajícím rozsahu tak, aby byly k dispozici i studentům, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky, tj. poskytnou například namluvené, nebo dostatečně okomentované prezentace do MS Teams nebo do LMS Moodle.
 5. Přednášky předmětů s více než padesáti zapsanými studenty budou rozděleny do více místností nebo vyučovány distančně nebo on line. Studijní proděkan projedná formu individuálně s jednotlivými garanty těchto předmětů a poskytne součinnost při blokaci vhodných prostor.
 6. Maximální počet účastníků přednášek a praktických cvičení realizovaných v běžných posluchárnách nesmí překročit 1/3 3kapacity místnosti, maximální počet studentů praktických cvičení realizovaných ve specializovaných učebnách nesmí překročit 15. Za dodržení uvedeného počtu studentů odpovídá vyučující. Zároveň upozorní studenty na nutnost dodržování rozestupů a platných opatření. Pokud studenti rozestupy dodržovat nebudou, činí tak na vlastní riziko.
 7. Přednášky s počtem zapsaných vyšším, než je 1/3 kapacity přidělené místnosti budou vyučujícím ve spolupráci s rozvrhářem přesunuty do prostor s vyšší kapacitou, jsou-li tyto ve stejném čase dostupné, nebo jsou organizovány distančně nebo on line. 
 8. V případě, že přednášející patří do rizikové skupiny, může s vědomím vedoucího katedry nahradit přímou výuku výukou distanční nebo on line.
 9. Přednáškám s počtem zapsaných ≤4 je zrušena rezervace posluchárny, vyučující zajistí výuku v prostorách svého pracoviště (katedry, ústavu).
 10. Přednášející musí studentům poskytnout konzultace na vyžádání, a to i nad rámec rozsahu konzultačních hodin, má-li je stanoveny.
 11. Přednášející při výuce nemusí mít chráněna ústa a nos, pokud je od studentů vzdálen alespoň 2 metry.
 12. Vyučující smí z výuky vyloučit studenta bez vhodných ochranných prostředků, nebo pokud opakovaně porušuje platná opatření. Takové vyloučení v případě povinných cvičení zaznamená do prezenční listiny a pro studenta znamená neomluvenou absenci. 

Závěrečná ustanovení 

 • Konzultace ve věci tohoto opatření poskytuje proděkan pro studium.
 • Toto opatření nabývá platnosti dnem vydání.

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

PDF