• Home
  • Důležitá sdělení - Přírodovědecká fakulta JU

10 let fungování Centra polární ekologie

Přesně před 10 lety, 3. 12. 2013, byla oficiálně zahájena činnost Centra polární ekologie na Přírodovědecké fakultě JU.

Počátky výzkumu polárních oblastí na PřF JU začaly v roce 2007 expedicí na souostroví Svalbard pod vedením pozdějšího zakladatele a vedoucího CPE prof. Josefa Elstera. V roce 2011 jsme na Svalbard vyslali první studenty v rámci Kurzu polární ekologie. Kurzů již proběhlo 9 a celkem se jich zúčastnilo 168 studentů nejen Jihočeské univerzity, ale také Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně nebo Univerzity Palackého v Olomouci. V pořadí 10. kurz poběží v létě 2024. Zájem studentů o výzkum polárních oblastí potrzuje i zhruba 40 bakalářských, diplomových či disertačních prací s polární tématikou, úspěšně obhájených na PřF JU.

Na Svalbardu jsme vybudovali Českou arktickou výzkumnou stanici, která se zapojila do mezinárodní vědecké infrastruktury a za dobu své existence poskytla zázemí desítkám vědců z celého světa.

Uspořádali jsme 4 ročníky konference Polar Ecology (2012, 2014, 2016 a 2020), v roce 2017 jsme zorganizovali Týdenní summit arktické vědy a od roku 2018 se účastníme vědecko-kulturního Arktického festivalu.

Centrum polární ekologie by nemohlo fungovat bez podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského sociálního fondu a v neposlední řadě bez podpory vedení Jihočeské univerzity a Přírodovědecké fakulty JU.

 

10 years of Centre for Polar Ecology

Exactly 10 years ago, on December 3, 2013, the Centre for Polar Ecology at the Faculty of Science USB was officially launched.

The beginnings of polar research at the Faculty of Science USB are dated back to 2007 when an expedition to the Svalbard archipelago was held under the leadership of the later founder and head of the CPE, Prof. Josef Elster. In 2011, we sent the first students to Svalbard as part of the Polar Ecology Course. There have already been 9 courses and a total of 168 students have participated not only from the University of South Bohemia, but also from Charles University in Prague, Masaryk University in Brno and Palacký University in Olomouc. The 10th course will run in the summer of 2024. The interest of students in the research of polar regions is also confirmed by about 40 bachelor's, master's or dissertation theses on polar topics, successfully defended at the Faculty of Science USB.

We have established the Czech Arctic Research Station in Svalbard, which has joined the international scientific infrastructure and has provided facilities for dozens of scientists from all over the world over the course of its existence.

We have organized 4 Polar Ecology Conferences (in 2012, 2014, 2016 and 2020), in 2017 we organized the Arctic Science Summit Week and since 2018 we have been participating in the scientific and cultural festival, called the Arctic Festival.

The Centre for Polar Ecology could not function without the support of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, the European Social Fund and, last but not least, without the support of the management of the University of South Bohemia and the Faculty of Science of the University of South Bohemia.

Anketa města České Budějovice k adaptační strategii na změny klimatu

Statutární město České Budějovice připravuje strategický dokument "Místní adaptační strategie města České Budějovice na změny klimatu" zaměřující se na hledání opatření ohledně aktuálních i předpokládaných dopadů změn klimatu. Součástí analytické části přípravy tohoto dokumentu je anketa a pocitová mapa, které jsou zaměřeny na hledání míst, které potřebují změnu, protože se přehřívají, nemají dost kvalitní zeleně, jsou nezastíněná nebo zde chybí např. nějaký vodní prvek. Anketu i pocitovou mapu můžete najít zde.

Zpět na: Aktuálně z katedry

Den otevřených dveří 2024 na KME

V laboratořích se 19.ledna seznámíte s tkáňovými kulturami používanými v biomedicínském výzkumu či si zblízka prohlédnete různá vývojová stádia klíšťat. Zájemcům bude přiblížena činnost studentů v laboratořích katedry.

Realitou vědeckého výzkumu na KME vás v 10 hodin v posluchárně C2 provede Mgr. Jan Kotál Ph.D.

Všechny informace naleznete zde.

Imatrikulace 2021 - ZRUŠENA

Vážené studentky, vážení studenti, 

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace je imatrikulace ZRUŠENA.

Děkujeme za pochopení.

Imatrikulace bakalářských studentů 2022

Vážení noví studenti,

 

v pátek dne 14. října 2022 bude slavnostní imatrikulace vás, nových studentů bakalářských programů na Přírodověcké fakultě JU, kteří u nás v tomto akademickém roce začínají poprvé studovat.

Dostavte se prosím v 11:45 – 12:00 do českobudějovické Besedy (budova přímo na zastávce MHD Poliklinika Sever, vstup z průchodu budovou, dále po schodech do prvního patra).

Vlastní obřad začne ve 13 hodin, potřebujeme vás ale usadit v sále a instruovat o průběhu obřadu.

Oděv: společenský (pánové v obleku, dámy ve společenských šatech vhodných na odpoledne).

 

Na imatrikulaci se nepočítá se zvaním hostů

 

Konec obřadu se předpokládá kolem 14:30.

 

  1. 10. 2022

 

Tomáš Hauer

Proděkan pro studium PřF JU

Informace pro uchazeče o bakalářské studium

Vážení uchazeči,

informace o výsledku Vašich přijímacích zkoušek naleznete v prostředí e-přihlášky na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html.
Všichni uchazeči obdrží ještě dopis s výsledkem řízení.

Uchazeči, kteří nedoručili maturitní vysvědčení a současně požádali o odložení této povinnosti budou o výsledku zkoušky informováni pouze elektronickou poštou s tím, že v případě splnění zkoušky budou formálně přijati až po doručení dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání.

Studijní oddělení

Instructions for graduations held on 5 March 2024

Dear recent graduates,

You have successfully completed your Bachelor's, Master's or Doctoral studies at the Faculty of Science, for which I warmly congratulate you. Now you are going to graduate, which will take place on 5 March 2024 at DK Metropol on Senovážné náměstí.

We would like you and your loved ones to have fond memories of the graduation, so I hope that you will do your best to make the graduation smooth and dignified. To do this, among other things, you need to familiarize yourself with the ceremony script and rehearse some parts before the actual ceremony. Therefore, we ask that you arrive on time for the briefing, which begins at 9:45 am.

The graduation ceremony is set to begin at 10:30 am.
Please let the guests you invite to the graduation know that they will be able to take their seats in the auditorium approximately 20 minutes before the ceremony begins (i.e., 10:10 a.m.). There should be plenty of seating.

If any of you know for certain that you will not be attending the graduation ceremony, please let the Office of Student Services know.

Congratulations again on your successful completion of your studies and I look forward to seeing you on graduation day.

 


Tomas Hauer
Vice Dean for Studies

Translated with DeepL.com (free version)

Instrukce k promocím konaným 5. března 2024

Vážení čerství absolventi,

úspěšně jste zakončili bakalářské, magisterské či doktorské studium na Přírodovědecké fakultě, k čemuž Vám srdečně blahopřeji. Nyní Vás čeká ještě promoce, která se bude konat 5. března 2024 v DK Metropol na Senovážném náměstí.

Moc bychom si přáli, aby Vám a Vašim blízkým zůstaly na promoci hezké vzpomínky, proto spoléhám, že i Vy se budete spolu s námi snažit, aby průběh promoce byl hladký a důstojný. K tomu je mimo jiné potřeba, abyste se před vlastním obřadem seznámili s jeho scénářem a vyzkoušeli si některé části. Proto Vás prosím, abyste se dostavili včas k instruktáži, která začíná v 9:45 hodin.

Začátek promočního obřadu je stanoven na 10:30 hodin.
Hostům, které si na promoci pozvete, sdělte, že cca 20 minut před zahájením obřadu (tedy od 10:10) budou moci zaujmout místa v sále. Míst k sezení by měl být dostatek.

Pokud někdo z Vás ví určitě, že se promočního obřadu nezúčastní, prosím, aby to sdělil na studijní oddělení.

Ještě jednou blahopřeji k úspěšnému zakončení studia a těším se na shledanou s Vámi v den promoce.

 


Tomáš Hauer
proděkan pro studium

Jarní promoce

Jarní promoce absolventů všech stupňů studia se posouvá na 8. dubna 2022.

Josef Svoboda (16. 7. 1929 - 22. 11. 2022)

Dne 21. 11. 2022 zemřel ve věku 93 let profesor Josef Svoboda, celosvětově uznávaný obdorník na polární botaniku a ekologii.

Josef Svoboda se narodil v Praze, vyrůstal v Kralupech a poté se přestěhoval do Brna, kde se přihlásil ke studiu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V pouhých 19 letech byl zatčen a odsouzen na 11 let za protistátní činnost a velezradu. Prošel celkem 17 věznicemi i pracovními tábory, nakonec byl ale v rámci amnestie po 9 letech propuštěn. Pracoval pak brněnské v zoo, potom při průzkumu kvality podzemních vod a nakonec jako technik Botanického ústavu Československé akademie věd v Brně. Přitom dálkově studoval biologii na Univerzitě Karlově v Praze.

V roce 1968 emigroval do Kanady, kde se ve svých 38 letech znovu přihlásil na univerzitu, kde si dodělal bakalářský titul v oboru biologie a rovnou se přihlásil do doktorského studia. Během něj se poprvé dostal do Arktidy. Po získání titulu v roce 1973 přechází na univerzitu v Torontu. Zde také zůstává až do roku 2005, kdy odchází do důchodu.

Výzkumné směry, jimiž se prof. Svoboda během života zabíval, jsou široké - zkoumal diverzitu cévnatých rostlin na konkrétních stanovištích v Arktidě a studoval i fyziologické funkce rostlin, často v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami a reakcemi arktického ekosystému na ně. V této souvislosti Josef významně přispěl k zavedení experimentálních otevřených komor (open-top chambers), v nichž se dá napodobit vliv oteplení na vegetaci tundry. Na torontské univerzitě po 30 let vedl letní expedice studentů a spolupracovníků do kanadské vysoké Arktidy. Poslední expedici uspořádal v r. 2002, kdy mu bylo 73 let.

Během svého života ovlivnil a inspiroval mnoho lidí. Mimo jiné i prof. Josefa Elstera, který na základě zkušeností, získaných během expedice Josefa Svobody do Sverdrupova průsmyku na ostrově Ellesmere, později založil Centrum polární ekologie na PřF JU, které spolupracuje s českou arktickou výzkumnou stanicí na Špicberkách, nesoucí jméno právě Josefa Svobody.

V roce 1995 obdržel Josef Svoboda čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2010 byl zvolen členem Učené společnosti ČR. V roce 2017 mu byl v Praze udělen papežský Řád svatého Silvestra a obdržel též cenu Nadace Neuron. V roce 2021 pak obdžel i kanadské nejvyšší státní vyznamenání - Řád Kanady.

Několik rozhovorů z posledních let s prof. Svobodou si můžete přečíst či poslechnout zde:

Aktuálně.cz 2022: Dávej si pozor, aby tě Američané neposlali na měsíc

ČT24 2022: Zemřel česko-kanadský polární ekolog Josef Svoboda

Živa 2019: 90 let Josefa Svobody a jeho zřetelná stopa v kanadské Arktidě

ČRo 2018: V Arktidě ticho až bolí

ČRo 2017: Kriminál byla univerzita prvního řádu

 

Kandidáti navržení na funkci děkana Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Volební komise oznamuje členům akademické obce, že ve stanoveném termínu byli navrženi dva kandidáti na funkci děkana, prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. a prof. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.


Prof. Kaštovský svou kandidaturu odmítl. Prof. Vácha s kandidaturou souhlasil a členové akademické obce PřF JU mohou členům volební komise k jeho kandidatuře podat písemné připomínky do 29. listopadu 2022 do 12:00.

Představení prof. Váchy a jeho představ o dalším směřování PřF JU proběhne na shromáždění akademické obce PřF JU 29. listopadu 2022 od 16:00 v učebně B2 Blažkova pavilónu.

V Českých Budějovicích, 22. listopadu 2022

RNDr. Petr Nguyen, Ph.D.

za volební komisi

 

Přiložené dokumenty:

Plán aktivit volba děkana 2022

 CV. prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Nová postdoktorská pozice

Centrum polární ekologie hledá postdoktorského pracovníka, který by rozšířil nově vznikající skupinu vedenou Vojtěchem Kubelkou, Ph.D., zabývající se evoluční ekologií.

Více informací ZDE.

Polar Ecology Course 2024

We are very exited to announce  that there will be another Polar Ecology Course in the summer of 2024.

The theoretical part will take place in the CPE building in České Budějovice on May 20-24, the practical part in Svalbard in the first half of July (the date will be specified).

You can find all the necessary information in the presentation here, and also on our website, in the section For students. You can also contact us with any additional questions.

If you are interested, just fill out the online questionnaire and write a motivation letter (max. 5000 characters). The deadline for applications is 15 January 2024.

489e6325-0cec-4450-9ec2-12d29f84044b  11999773_908190455929664_1657929378165280284_o  20045454_1424777277604310_4205478109892818316_o

  • 1
  • 2

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 University of South Bohemia
Cookies

1

0