Defended Bachelor theses


2021

Bouberlová Kateřina. Diverzita a evoluce myxozoí v ancestrálních hostitelích: retrospektivní pohled do evoluce žahavců.
supervisor: RNDr. Pavla Sojková, Ph.D.

Branišová Vendula. Motolice čeledi Hemiuridae na Svalbardu.
supervisor: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Bürgerová Monika. Myxozoa parazitující na rybách v přehradních nádržích v deltě řeky Rýna: morfologická a molekulární charakterizace.
supervisor: Mgr. Martina Lisnerová

Filcová Kristýna (KBD FZE). Původci svrabu u domácích zvířat (psi, kočky, drobní savci).
supervisor: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Tesařová Šárka. Kokcidie u myší domácích (Mus musculus): detekce, diverzita, distribuce, prevalence a fylogenetické vztahy.
supervisor: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Zadinová Zuzana. Rekonstrukce metabolických drah bakterií Legionella polyplacis a Candidatus Riesia pediculischaeffi, symbiontů vší.
supervisor: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Žánová Veronika. Střevní paraziti ptáků na Svalbardu.
supervisor: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

2020

Koláčná Karolína. Mikrosporidiální infekce akvarijních ryb se zaměřením na Pleistophora hyphessobryconis.
supervisor: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Wolfová Stanislava. Biogeografie a populační diverzita v systému parazit - hostitel: ektoparazité galapážských hrdliček.
supervisor: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

2019

Čenková Miroslava. Mnohobuněční parazité akvarijních ryb rodu Symphysodon a životní cyklus tasemnice Schyzocotyle acheilognathi.
supervisor: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

Flegrová Tereza. Analýza populační struktury parazita Dicyema moschatum v hostiteli Eledone moschata pomocí mikrosatelitních markerů.
supervisor: Mgr. Marie Drábková

Kamiš Jan. Fylogenetické vztahy kokcidií parazitujících u myšice temnopásé (Apodemus agrarius) na základě sekvencí COX3 genu.
supervisor: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Limpouchová Zlata. Diverzita kryptosporidií u pěvců.
prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Novotný David. Životní cyklus a diverzita motolic čeledi Opecoelidae na Svalbardu.
supervisor: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

2018

Charvátová Klára. Variabilita TLR2 receptoru u hrabošovitých hlodavců (Arvicolinae) napříč Evropou, v závislosti na parazitovanosti hostitele.
supervisor: MVDr. Jana Kvčerová, Ph.D.

Jachníková Nikola. Porovnání populační struktury hostitele a parazita na systému Sépie obecná – Dicyemida.
supervisor: Mgr. Marie Drábková

Tomancová Veronika. Diverzita kryptosporidií parazitujících u divokých kachen.
supervisor: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

2017

Juhaňáková Eliška. Mikrobiomy komářích hostitelů: metodologická revize dosavadní praxe s využítím amplikonového sekvenování na Illumina platformách.
supervisor: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Křepelková Simona. Diverzita mikrobiomů vybraných druhů ovádů (Diptera: Tabanidae) a její vliv na přenos trapanosom (Trypanosoma sp.).
supervisor: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Levá Jana. Sledování změn genové exprese interleukinu 10 u potkana jako modelového organizmu v průběhu infekce tasemnicí Hymenolepis diminuta.
supervisor: MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.

Řežábková Lucie. Molekulárně-fylogenetická charakteristika izolátu Hymenolepis diminuta udržovaného v laboratorních podmínkách.
supervisor: MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.

Škochová Veronika. Mikrobiomy krevsajících ploštic podčeledi Triatominae.
supervisor: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Žižková Kateřina. Diverzita a populační struktura bakteriálních symbiontů vší rodu Polyplax.
supervisor: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

2016

Lhotská Zuzana. Axenizace buněk střevního prvoka rodu Blastocystis.
supervisor: MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.

Machová Kamila. RNA biology of symbiotic bacteria in insects.
supervisor: RNDr. Filip Husník, Ph.D.

Morávková Veronika. Diversity and geographical distribution of tapeworms of the order Diphyllobothriidea in Pinnipedia.
supervisor: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Růžková Jiřina. Zavedení vhodného experimentálního in vivo modelu pro studium střevního prvoka rodu Blastocystis.
supervisor: MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.

Školková Simona. Améby skupiny Euamoebida (Amoebozoa, Tubulinea): vývoj názorů na jejich taxonomii a fylogenezi.
supervisor: Mgr. Martin Kostka, Ph.D.

2015

Hoblíková Aneta (now Trefancová). Fylogenetické vztahy kokcidií rodu Eimeria a Isospora u hlodavců z podčeledi Arvicolinae.
supervisor: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Jedličková Martina (now Lisnerová). Fylogeneze améb čeledi Flabellulidae.
supervisor: Mgr. Martin Kostka, Ph.D.

Ježková Jana. Biologie a diverzita kryptosporidií suchozemských želv.
supervisor: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Kočová Pavlína. Genetická struktura populací tasemnice Ligula intestinalis.
supervisor: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Říhová Jana. Symbiotické bakterie vší rodu Polyplax: Základní fylogenetická a genomická charakterizace.
supervisor: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Zemanová Zuzana (now Šmejkalová). Detection and quantification of tick-transmitted pathogens from the selected localities of the Czech Republic.
supervisor: RNDr. Ondřej Hajdušek, Ph.D.

2014

Huclová Kristýna. Kryptosporidiové infekce ježků.
supervisor: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Kyslík Jiří. Nové fylogenetické markery pro rekonstrukci fylogeneze myxozoí.
supervisor: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Maršíková Aneta. Fylogeneze a populační struktura krevních parazitů suchozemských želv rodu Testudo.
supervisor: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Slabá Hana. Identifikace genu pro nový peptid, TILIr, s inhibiční aktivitou proti serinovým proteázám v klíštěti Ixodes ricinus.
supervisor: Nataliia Rudenko, Ph.D.

Šochová Eva. Intracelulární symbionti krevsajících dvoukřídlých skupiny Hippoboscoidea.
supervisor: RNDr. Filip Husník, Ph.D.

Tichá Lucie. Senzitivita spirochét komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato ke komplementu různých druhů domácích i divokých zvířat a člověka: vztah hostitel-patogen.
supervisor: Nataliia Rudenko, Ph.D.

Vejsada Lukáš. Parazitace a diverzita v genech MHC u drobných hlodavců.
supervisor: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

2012

Matějková Michaela (now Fickerová). Koevoluce hlodavců a jejich ektoparazitů na populační úrovni.
supervisor: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Mynářová Anna (now Jandová). Vliv blízkého kontaktu člověka s lidoopy na mikrosporidiové a kryptosporidiové infekce.
supervisor: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Šedivá Pavla. Porovnání metod pro fixaci a přípravu vzorků tasemnic pro skenovací elektronovou mikroskopii.
supervisor: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

2011

Čapková Lenka. Virus klíšťové encefalitidy v urbánní oblasti Českých Budějovic.
supervisor: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Jíchová Michaela. Hostitelské spektrum a geografické rozšíření tasemnice Bothriocephalus acheilognathi (Cestoda: Bothriocephalidea).
supervisor: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

Leštinová Kateřina. Charakterizace defensinu klíštěte Dermacentor marginatus.
supervisor: Mgr. Tereza Chrudimská (roz. Matějovská)

Myšková Eva. Paleoparazitologická analýza organických sedimentů archeologického naleziště na Národní třídě, Praha.
supervisor: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Pelikánová Markéta. Mikrosporidiové infekce lidí.
supervisor: RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.

Šarounová Petra. Effect of temperature on emergence of cercariae.
supervisor: Aneta Kostadinova, Ph.D.

Tesařová Zuzana (now Radičová). Významné proteiny klíšťat jako inspirace pro biomedicínu.
supervisor: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Zikmundová Jana (now Roháčová). Is there a soldier cast in freshwater echinostome trematodes?
supervisor: Aneta Kostadinova, Ph.D.

2010

Barankiewicz Miroslav. Ekologie krevních protist skokanů Pelophylax ridibundus.
supervisor: Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D.

Husník Filip. Molekulární fylogeneze primárních endosymbiontů hmyzu.
supervisor: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Mácová Anna. Kokcidie u myšovitých hlodavců rodu Apodemus.
supervisor: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

2009

Havran Jiří. Identifikace a izolace genu kódujícího peroxiredoxin, detoxifikačního enzymu zapojeného do antioxidativní obrany klíštěte Ixodes ricinus.
supervisor: Nataliia Rudenko, Ph.D.

Chromá Věra. Dynamika zastoupení CD4 a CD8 T-lymfocytů ve střevě a mesenterických lymfatických uzlinách u králíčat různého věku infikovaných kokcidiemi Eimeria intestinalis a E. flavescens.
supervisor: RNDr. Michal Pakandl, CSc.

Jalovecká Marie. Imunitní odpověď myší na infekci žaludečními kryptosporidiemi.
supervisor: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Jedličková Lucie. Izolace a analýza genu Salp25D, homologu glutathionperoxidázy, klíštěte obecného Ixodes ricinus.
supervisor: Nataliia Rudenko, Ph.D.

Kociánová Jitka. Osud oocyst kryptosporidií v prostředí, při kontaktu s různými skupinami bezobratlých.
supervisor: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Máca Ondřej. Parazitičtí korýši sladkovodních ryb neotropické oblasti.
supervisor: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

Skála Benjamín. Molekulární fylogenetika primárních endosymbiontů hmyzu.
supervisor: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Šrámová Eliška. Genotypizace izolátů Giardia intestinalis.
supervisor: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

2008

Bednářová Andrea. Vývoj cerkárií motolic v prvním mezihostiteli: současný stav znalostí a perspektivy.
supervisor: RNDr. Anna Faltýnková, Ph.D.

Burianová Alena. Srovnávací studium tasemnic rodů Polyonchobothrium, Senga a Tetracampos (Cestoda: Bothriocephalidea), cizopasníků sladkovodních ryb Afriky a Asie.
supervisor: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

Černotíková Eva. Možnosti využití HPMPA v terapii mikrosporidiózy.
supervisor: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Dupejová Jarmila (now Štěrbová). Izolace a biochemická charakteristika proteinů FREP u klíštěte Dermacentor marginatus.
supervisor: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Marvanová Tereza (now Kreysová). Genealogická struktura populací parazitického hlísta Hemonchus contortus.
supervisor: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Moravcová Lenka. Trachipleistophora hominis v kultuře in vitro.
supervisor: RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.

Papáčková Zuzana. Mikrosporidiové infekce prasat.
supervisor: RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.

Rozkošná Petra. Žaberní monogenea cichlidy Cichlasoma amazonarum z peruánské části Amazonie.
supervisor: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Smrčková Jana. Ovlivňuje heterogenita ribozomálních genů fylogenetické analýzy sekundárních symbiontů hmyzu?
supervisor: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Suchanová Eva. Ultrastruktura spermiogeneze a spermie motolice Aspidogaster limacoides (Trematoda, Aspidogastrea).
supervisor: Céline Levron, Ph.D.

Šípková Lenka. Spermiogeneze a ultrastruktura spermií tasemnice Parabothriocephalus gracilis (Eucestoda), cizopasníka bathypelagické ryby Psenopsis anomala.
supervisor: Céline Levron, Ph.D.

2007

Beránková Kateřina. Možnosti využití HPMPA v terapii kryptosporidiózy.
supervisor: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Brůčková Petra. Role vířníků při filtraci oocyst kryprosporidií ve vodním sloupci.
supervisor: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Bučinská Lenka. Spirochéty Lymeské boreliózy: kultivace in vitro, molekulární identifikace druhového složení izolátů a pokus o průkaz vázat sacharidy.
supervisor: Nataliia Rudenko, Ph.D.

Drobníková Petra. Vitelocyty karyofylidních tasemnic.
supervisor: RNDr. Magdaléna Bruňanská, CSc.

Jirsová Dagmar. Molekulární fylogeneze motolic čeledi Opisthorchiidae a Heterophyidae.
supervisor: prof. RNDr. Tomáš Scholz, Ph.D.

Kašičková Denisa (now Sýkorová). Mikrosporidiové infekce ptáků: prevalence u volně žijících, synantropních a v zajetí chovaných druhů.
supervisor: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Kodádková Alena (now Lövy). Výskyt kryptosporidií u exotických zvířat chovaných v zoologických zahradách.
supervisor: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Martinů Jana. Parazitičtí roztoči vyvolávající patogenní léze u divoce žijících ptáků.
supervisor: RNDr. František Dusbábek. DrSc.

Ondráčková Zuzana. Infektivita Cryptosporidium andersoni pro různé druhy hlodavců.
supervisor: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Šurganová Michaela. Vztah mezi symbiotickou bakterií Arsenophonus triatominarum a jejím hostitelem.
supervisor: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Tyml Tomáš. Nálevníci z žaber mořských ryb simultánně kolonizovaných amfizoickými amébami.
supervisor: MVDr. Iva Dyková, DrSc.

Vodička Tomáš. Sledování dynamiky imunitní odpovědi vůči infekci Eimeria intestinalis a Eimeria flavescens u králíků metodou blastické transformace.
supervisor: RNDr. Michal Pakandl, CSc.

Zajícová Hana (now Pechová). Manipulace hostitele Deroceras reticulatum infekcí Phasmarhabditis hermaphrodita. Vliv způsobu usmrcení D. reticulatum na potravní nabídku pro potenciální bezobratlé mrchožrouty.
supervisor: RNDr. Pavel Foltan, Ph.D.

2006

Jelínková Alena. Srovnání endogenního vývoje původního kmene a oslabené linie králičí kokcidie Eimeria piriformis.
supervisor: RNDr. Michal Pakandl, CSc.

Nováková Eva. Distribuce a fylogeneze bakterie rodu Arsenophonus u hostitelských skupin Hippoboscidae a Nycteribiidae (Hippoboscoidea, Diptera).
supervisor: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Richterová Lenka. Posouzení vhodnosti modelu kuřat imunosuprimovaných cyklosporinem A pro studium infekce mikrosporidií Encephalitozoon hellem.
supervisor: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Ryvolová Kamila. Interakce mezi mlži a kryptosporidiemi.
supervisor: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Šubrtová Karolína. Vliv extraktu ze slinných žláz (SGE) klíštěte Ixodes ricinus na vývoj apoptózy indukované boreliovou infekcí.
supervisor: prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

Vlčková Romana. Morfometrická analýza eurasijských druhů tasemnic rodu Triaenophorus (Cestoda: Pseudophyllidea).
supervisor: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

2005

Hönig Václav. Analýza mezidruhových rozdílů spirochét lymské boreliózy metodami molekulární biologie.
supervisor: Nataliia Rudenko, Ph.D.

Chrudimský Tomáš. Heteroxenous coccidia of genus Sarcocystis in poikilotherm hosts as a model of coevolution of host and parasite.
supervisor: prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D.

Mach Jan. Fylogenetická analýza genů LSU rDNA a myosin heavy chain type II u vybraných druhů myxosporeí.
supervisor: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Štěpánová Věra. Vnitrodruhová variabilita Cryptosporidium andersoni.
supervisor: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

2004

Kopečná Jana. Sporocyst excystation structures and phylogeny of coccidia from reptilian and invertebrate hosts determined by nuclear SSU rDNA sequences.
supervisor: prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D.; prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

.