Mezinárodní letní škola Soil and Water 2020

15.10.2020

Ve dnech 8. až 17. září organizovala Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích již devátý ročník mezinárodní letní školy Soil & Water, jejímž hlavním cílem je rozšíření a propojení znalostí o půdě, vodě a rostlinách, přičemž důraz je kladen na interakce těchto složek v rámci různých typů ekosystémů.


Kurz je každoročně pořádán v rámci mezinárodní spolupráce Katedry biologie ekosystémů (PřF JČU) s Ulm University (Německo), Aix Marseille Universite (Francie) a Estonian University of Life Sciences (Estonsko). Letošního ročníku se kvůli mnoha omezením zúčastnili studenti z naší a německé university a vyučující z ČR, Německa a Francie, avšak ani to neubralo letní škole na kvalitě. Samotná letní škola proběhla formou terénních exkurzí, výukový materiál ke studiu ve formě přednášek byl studentům poskytnut v elektronické podobě.

Letní škola byla zahájena na bavorské straně Šumavy, kde jsme za doprovodu odborníků prošli oblast Svarohu a Černého jezera, dále navštívili infocentrum NP Bayerische Wald, vystoupali na vrch Luzný a uspořádali exkurzi kolem Boubínského pralesa. Studenti získali informace a diskutovali o historickém vývoji tohoto krajinného celku, způsobech hospodaření člověka v minulosti, významu bezzásahových zón v rámci NP a probíhajících výzkumných aktivitách.

V okolí Stožce byl pro studenty připraven dvoudenní program ve spolupráci s NP Šumava v rámci projektu LIFE for MIRES. První den se účastníci aktivně zapojili do revitalizace lokality Nové Údolí (obnova potůčku, vymělčování odvodňovacího kanálu). Druhý den následovala exkurze zaměřená na typy rašelinišť, dynamiku vodních toků a monitoring úspěšnosti revitalizačních opatření.

   

  

Další dny se kurz přesunul na třeboňsko a dačicko. Navštívili jsme „eddy covariance“ věž pro měření bilance uhlíku na mokrých loukách u Třeboně a vegetační čistírnu odpadních vod ve Slavošovicích, která jako přírodní technologie slouží k čištění komunálních odpadních vod. Další exkurze nás zavedla do okolí rybníka Karhov, který slouží jako vodárenská nádrž pro okolní obce (Studená). Zde vznikl velký problém s kvalitou vody v důsledku změn složení lesa a acidifikace půd v celém povodí rybníka Karhov. Poslední exkurze byla zaměřena na rybniční a lesní ekosystémy v okolí Dačic, které v současnosti procházejí obrovskou disturbancí a změnou po odumření většiny smrkových monokultur.  

Více informací o letní škole a partnerských univerzitách najdete zde:  https://www.uni-ulm.de/en/nawi/educational-network-on-soil-and-plant-ecology-and-management/

Více informací o projektu LIFE for MIRES zde: http://life.npsumava.cz/