Závěrečná bakalářská zkouška z angličtiny


Požadavky

  • Gramatika a všeobecná slovní zásoba na úrovni B2 dle SERR
  • Znalost slovní zásoby z výukových textů
  • Doporučená literatura: Murphy, R.: English Grammar in Use

Popis

Závěrečná bakalářská zkouška z angličtiny má písemnou formu. Je rozdělena do čtyř částí: poslech, gramatika, práce se slovní zásobou a práce s textem. Každá část je hodnocena max. počtem 30 bodů (celkem 120). Délka trvání je 120 minut bez přestávky.

Poslech

Jedná se o dva texty čtené rodilým mluvčím. Při poslechu prvního textu studenti doplňují chybějící informace v testu. Při poslechu druhého textu se všeobecnou tematikou studenti odpovídají na otázky (True/ False questions). Každý text je čten dvakrát.

Gramatika

Gramatická část má celkem 30 položek, typu "multiple choice", kde úkolem studentů je určit správný výraz, z nichž jeden a pouze jeden je správný.

Slovní zásoba

Jedná se o cvičení na slovní zásobu z výukových textů za poslední 4 semestry a skládá se ze tří cvičení. První z nich je gap-fill, tedy doplňování slov z výběru do vět. Ve druhém cvičení studenti vybírají ze čtyř možností slovo, které nejlépe odpovídá dané definici. Třetí cvičení je tzv. multiple-choice, tedy výběr z možností. Studenti vybírají ze čtyř slov jedno, které nejvhodněji doplňuje danou větu.

Práce s textem

Skládá se ze tří částí. V první části studenti odpovídají na otázky týkající se souvislého textu formou multiple choice. Ve druhé části doplňují do textu chybějící části (nadpis nebo větu) podle kontextu. Třetí část tvoří dva upravené úryvky z výukových textů. V každém z nich studenti vyhledávají synonyma ke slovům a slovním spojením, která jsou uvedena pod texty.

Hodnocení

Dosažená úroveň (%) Hodnocení
91 - 100 výborně
84 - 90 výborně minus
77 - 83 velmi dobře
71 - 76 velmi dobře minus
66 - 70 dobře
0 - 65 neprospěl/a

Od ZS 2013/2014 si jako alternativu k bakalářské zkoušce studenti mohou zapsat
zkoušku TOEIC Listening and Reading.

Více informací o této možnosti najdete zde.