Závěrečná magisterská zkouška z angličtiny

Formát zkoušky do LS 2019/20 včetně


Závěrečná magisterská zkouška z angličtiny se skládá ze tří částí:

 1. TOEFL ITP nebo TOEIC Listening and Reading
 2. Esej
 3. Ústní část

Obsah stránky

1. Certifikovaná zkouška

Studenti si mohou zvolit mezi zkouškami

 • OJZ 930 Magisterská zkouška z angličtiny – TOEFL
 • OJZ 935 Magisterská zkouška z angličtiny – TOEIC

Obě zkoušky se liší pouze v certifikované části, kde si studenti volí mezi zkouškou TOEFL ITP nebo TOEIC Listening and Reading. Pro obě zkoušky zůstává společná ústní část – debata, a písemná část – esej. 

Student si volí zkoušku dle své preference nebo doporučení katedry ve svém oboru. Studentům, kteří mají v úmyslu pokračovat v doktorandském studiu se doporučuje zvolit OJZ 930, protože TOEFL ITP je jeho povinnou součástí.

The TOEFL tests vs the TOEIC tests: what’s the difference? (oficiální web ETS)

Zkouška TOEFL ITP

Testuje schopnost studenta efektivně se zapojit do dění v anglicky mluvícím akademickém prostředí a skládá se ze tří částí. Je tedy vhodná pro studenty, kteří po ukončení magisterského studia chtějí pokračovat v doktorandském studiu a věnovat se vědecké dráze.

Poslech

Poslechová část zkoušky testuje schopnost studenta porozumět mluvené angličtině v akademickém prostředí. Student poslouchá krátké texty a odpovídá na různé typy testových otázek. Skládá se ze tří částí. Otázek je 50 a test trvá 35 minut.

 • Část 1: Krátké dialogy
 • Část 2: Rozhovor
 • Část 3: Krátká přednáška

Gramatika a větné struktury

Tato část ověřuje znalost správných gramatických struktur v psaném akademickém jazyce. V této sekci student čte testový materiál a odpovídá na otázky svým vlastním tempem. Otázek je 40 a test trvá 25 minut.

 • Část 1: Dokončování vět
 • Část 2: vyhledávání chyb

Čtení

Tato část zkoušky testuje schopnost studenta porozumět psanému textu. V této sekci student čte testový materiál a odpovídá na otázky svým vlastním tempem. Test využívá úryvky z univerzitních skript a otázky s nimi spojené se zaměřují na celkové porozumění textu a na práci se slovní zásobou. Otázek je 50 a test trvá 55 minut.

Studenti musí získat minimálně 543 bodů – úroveň B2 dle SERR.

Zkouška TOEIC Listening and Reading

Testuje schopnost studenta efektivně se zapojit do dění v anglicky mluvícím pracovním prostředí a skládá se ze dvou částí. Je tedy vhodná pro studenty, kteří po ukončení magisterského studia chtějí nastoupit do praxe.

Poslech

Poslechová část zkoušky testuje schopnost studenta porozumět mluvené angličtině v pracovním prostředí. Student poslouchá krátké texty a odpovídá na různé typy testových otázek. Skládá se ze čtyř částí. Otázek je 100 a test trvá 45 minut.

 • Část 1: Fotografie
 • Část 2: Otázka – odpověď
 • Část 3: Rozhovor
 • Část 4: Krátká řeč

Čtení

Tato část zkoušky testuje schopnost studenta porozumět psanému textu. V této sekci student čte testový materiál a odpovídá na otázky svým vlastním tempem. Test využívá autentické texty z oblasti obchodní angličtiny. Skládá se ze tří částí. Otázek je 100 a test trvá 75 minut.

 • Část 5: Dokončování vět
 • Část 6: Doplnění slov v textu
 • Část 7: Porozumění textu

Studenti musí získat minimálně 785 bodů – úroveň B2 dle SERR.
Oficiální tabulka pro převod bodů na úrovně dle SERR (CEFR) (pdf)

TOEFL ITP a TOEIC LR  podrobně

2. Esej

Tato část ověřuje schopnost studenta jasně a logicky argumentovat písemnou formou v angličtině. Esej studenti píší na počítači v textovém editoru Microsoft Word a mají k dispozici on-linovou verzi monolingvního slovníku Oxford Advanced Learner's Dictionary.

 • Čas: 120 minut
 • Délka: Minimálně 300 slov, za optimální je považováno 400 slov.
 • Téma: Vyjádření souhlasu/nesouhlasu s obecným kontroverzním tématem. Studenti si vybírají jedno ze dvou témat.

Příklad: Do you agree or disagree with the following statement? Playing a game is fun only when you win. Use specific reasons and examples to support your answer.

Hodnotí se:

 • splnění úkolu (vyjádření názoru, argumentace, příklady, vysvětlení),
 • organizace textu (úvod, logické členění do odstavců, závěr),
 • formální aspekty (jednota a koherence),
 • gramatika,
 • slovní zásoba.

Zkouška je hodnocena nezávisle alespoň dvěma hodnotiteli. Hodnotí se na stupnici 5–1 (5, 4, 3 = uspěl; 2, 1 = neuspěl).

Nastavení kontroly pravopisu pro anglický jazyk: Review – Language – Set proofing language – English (vyberte United Kingdom NEBO United States)

Ke stažení: Master's essay basic guidelines

3. Ústní část

V ústní části student prokazuje schopnost vyjádřit v angličtině svůj názor, zúčastnit se diskuse a argumentovat. Zkouška se skládá ze dvou částí – samostatného monologu (3 minuty) a diskuse se zkoušejícím (7 minut).

Celkový čas: 10 minut

Téma: Student si téma zkoušky losuje den před zkouškou. Má tak možnost dohledat k tématu potřebné informace,  aby mohl zaujmout jednoznačné stanovisko podpořené relevantními argumenty.

DOPORUČENÍ

Magisterská ústní zkouška má dvě části:

1) Úvodní monolog (3 min.)

 • Pozorně si přečtěte zadání.
 • Téma si nastudujte a dohledejte další fakta a příklady.
 • Monolog musí být relevantní k tématu.
 • Poznámky si můžete sepsat v bodech, které však smíte použít  pouze k nahlédnutí.
 • Při argumentaci nepoužívejte příklady z osobního života.
 • Na závěr monologu zcela jasně uveďte svůj postoj – zda jste pro či proti.

2) Debata (7 min.)

 • Při debatě zkoušející zaujme opačný postoj.
 • Svůj názor podpořte alespoň 3 argumenty.
 • Pozorně poslouchejte námitkám zkoušejícího, ukažte, že jim rozumíte, a reagujte vhodnými protiargumenty.
 • Při zkoušce používejte formální jazyk.

Zdá-li se vám těžké o tématech diskutovat z osobních či emocionálních důvodů, kontaktujte vedoucího oddělení jazyků.

HODNOCENÍ

Váš výkon během zkoušky se bude hodnotit dle následujících kritérií:

a) Vaše schopnost prezentovat téma bez pomoci zkoušejícího
b) Vaše dovednost debatovat o tématu se zkoušejícím, když obhajujete své stanovisko a prezentujete nové argumenty
c) Správnost používané gramatiky
d) Používání pokročilé slovní zásoby včetně spojovacích výrazů (discourse markers) a neutrálního stylu jazyka
e) Plynulost projevu, dobrá výslovnost a intonace

Zkouška je hodnocena nezávisle dvěma hodnotiteli.
Hodnotí se na stupnici 5–1 (5, 4, 3 = uspěl; 2, 1 = neuspěl).

 Přehled kurzů vhodných pro magisterské studium najdete na stránce Přehled jazykových kurzů 

Celkové hodnocení

Pro celkové hodnocení mají jednotlivé (dílčí) části zkoušky stejnou váhu:

Certifikovaná TOEFL ITP 60% (Listening 20%, Sentence Structure 20%, Reading 20%)
zkouška TOEIC L&R 60%
Esej 20%
Ústní část 20%

Převod na CEFR

Oficiální tabulku pro převod bodů na SERR (CEFR) naleznete zde.