Závěrečná magisterská zkouška z angličtiny

Formát zkoušky do LS 2019/20 včetně


Závěrečná magisterská zkouška z angličtiny se skládá ze tří částí:

 1. TOEFL ITP nebo TOEIC Listening and Reading
 2. Esej
 3. Ústní část

Obsah stránky

1. Certifikovaná zkouška

Studenti si mohou zvolit mezi zkouškami

 • OJZ 930 Magisterská zkouška z angličtiny – TOEFL
 • OJZ 935 Magisterská zkouška z angličtiny – TOEIC

Obě zkoušky se liší pouze v certifikované části, kde si studenti volí mezi zkouškou TOEFL ITP nebo TOEIC Listening and Reading. Pro obě zkoušky zůstává společná ústní část – debata, a písemná část (esej). 

Student si volí zkoušku dle své preference nebo doporučení katedry ve svém oboru. Studentům, kteří mají v úmyslu pokračovat v doktorandském studiu, se doporučuje zvolit OJZ 930, protože TOEFL ITP je jeho povinnou součástí.

Studenti se na zkoušky TOEFL ITP nebo TOEIC LR nehlásí, pouze si ve STAGu zapíší Magisterskou zkoušku z angličtiny (OJZ 930 nebo OJZ 935). Jiná registrace není nutná, zkoušku hradí PřF.

The TOEFL tests vs the TOEIC tests: what’s the difference? (oficiální web ETS)

Zkouška TOEFL ITP

Testuje schopnost studenta efektivně se zapojit do dění v anglicky mluvícím akademickém prostředí a skládá se ze tří částí. Je tedy vhodná pro studenty, kteří po ukončení magisterského studia chtějí pokračovat v doktorandském studiu a věnovat se vědecké dráze.

Poslech

Poslechová část zkoušky testuje schopnost studenta porozumět mluvené angličtině v akademickém prostředí. Student poslouchá krátké texty a odpovídá na různé typy testových otázek. Skládá se ze tří částí. Otázek je 50 a test trvá 35 minut.

 • Část 1: Krátké dialogy
 • Část 2: Rozhovor
 • Část 3: Krátká přednáška

Gramatika a větné struktury

Tato část ověřuje znalost správných gramatických struktur v psaném akademickém jazyce. V této sekci student čte testový materiál a odpovídá na otázky svým vlastním tempem. Otázek je 40 a test trvá 25 minut.

 • Část 1: Dokončování vět
 • Část 2: vyhledávání chyb

Čtení

Tato část zkoušky testuje schopnost studenta porozumět psanému textu. V této sekci student čte testový materiál a odpovídá na otázky svým vlastním tempem. Test využívá úryvky z univerzitních skript a otázky s nimi spojené se zaměřují na celkové porozumění textu a na práci se slovní zásobou. Otázek je 50 a test trvá 55 minut.

Studenti musí získat minimálně 543 bodů – úroveň B2 dle SERR.

Zkouška TOEIC Listening and Reading

Testuje schopnost studenta efektivně se zapojit do dění v anglicky mluvícím pracovním prostředí a skládá se ze dvou částí. Je tedy vhodná pro studenty, kteří po ukončení magisterského studia chtějí nastoupit do praxe.

Poslech

Poslechová část zkoušky testuje schopnost studenta porozumět mluvené angličtině v pracovním prostředí. Student poslouchá krátké texty a odpovídá na různé typy testových otázek. Skládá se ze čtyř částí. Otázek je 100 a test trvá 45 minut.

 • Část 1: Fotografie
 • Část 2: Otázka – odpověď
 • Část 3: Rozhovor
 • Část 4: Krátká řeč

Čtení

Tato část zkoušky testuje schopnost studenta porozumět psanému textu. V této sekci student čte testový materiál a odpovídá na otázky svým vlastním tempem. Test využívá autentické texty z oblasti obchodní angličtiny. Skládá se ze tří částí. Otázek je 100 a test trvá 75 minut.

 • Část 5: Dokončování vět
 • Část 6: Doplnění slov v textu
 • Část 7: Porozumění textu

Studenti musí získat minimálně 785 bodů – úroveň B2 dle SERR.
Oficiální tabulka pro převod bodů na úrovně dle SERR (CEFR) (pdf)

TOEFL ITP a TOEIC LR  podrobně

2. Esej

Tato část ověřuje schopnost studenta jasně a logicky argumentovat písemnou formou v angličtině. Esej studenti píší na počítači v textovém editoru Microsoft Word a mají k dispozici on-linovou verzi monolingvního slovníku Oxford Advanced Learner's Dictionary.

 • Čas: 120 minut
 • Délka: Minimálně 300 slov, za optimální je považováno 400 slov.
 • Téma: Vyjádření souhlasu/nesouhlasu s obecným kontroverzním tématem. Studenti si vybírají jedno ze dvou témat.

Příklad: Do you agree or disagree with the following statement? Playing a game is fun only when you win. Use specific reasons and examples to support your answer.

Hodnotí se:

 • splnění úkolu (vyjádření názoru, argumentace, příklady, vysvětlení),
 • organizace textu (úvod, logické členění do odstavců, závěr),
 • formální aspekty (jednota a koherence),
 • gramatika,
 • slovní zásoba.

Zkouška je hodnocena nezávisle alespoň dvěma hodnotiteli. Hodnotí se na stupnici 5–1 (5, 4, 3 = uspěl; 2, 1 = neuspěl).

Nastavení kontroly pravopisu pro anglický jazyk: Review – Language – Set proofing language – English (vyberte United Kingdom NEBO United States)

Ke stažení: Master's essay basic guidelines

3. Ústní část

V ústní části student prokazuje schopnost vyjádřit v angličtině svůj názor, zúčastnit se diskuse a argumentovat. Zkouška se skládá ze dvou částí – samostatného monologu (3 minuty) a diskuse se zkoušejícím (7 minut).

Celkový čas: 10 minut

Téma: Student si téma zkoušky losuje den před zkouškou. Má tak možnost dohledat k tématu potřebné informace,  aby mohl zaujmout jednoznačné stanovisko podpořené relevantními argumenty.

DOPORUČENÍ

Magisterská ústní zkouška má dvě části:

1) Úvodní monolog (3 min.)

 • Pozorně si přečtěte zadání.
 • Téma si nastudujte a dohledejte další fakta a příklady.
 • Monolog musí být relevantní k tématu.
 • Poznámky si můžete sepsat v bodech, které však smíte použít  pouze k nahlédnutí.
 • Při argumentaci nepoužívejte příklady z osobního života.
 • Na závěr monologu zcela jasně uveďte svůj postoj – zda jste pro či proti.

2) Debata (7 min.)

 • Při debatě zkoušející zaujme opačný postoj.
 • Svůj názor podpořte alespoň 3 argumenty.
 • Pozorně poslouchejte námitkám zkoušejícího, ukažte, že jim rozumíte, a reagujte vhodnými protiargumenty.
 • Při zkoušce používejte formální jazyk.

Zdá-li se vám těžké o tématech diskutovat z osobních či emocionálních důvodů, kontaktujte vedoucího oddělení jazyků.

HODNOCENÍ

Váš výkon během zkoušky se bude hodnotit dle následujících kritérií:

a) Vaše schopnost prezentovat téma bez pomoci zkoušejícího
b) Vaše dovednost debatovat o tématu se zkoušejícím, když obhajujete své stanovisko a prezentujete nové argumenty
c) Správnost používané gramatiky
d) Používání pokročilé slovní zásoby včetně spojovacích výrazů (discourse markers) a neutrálního stylu jazyka
e) Plynulost projevu, dobrá výslovnost a intonace

Zkouška je hodnocena nezávisle dvěma hodnotiteli.
Hodnotí se na stupnici 5–1 (5, 4, 3 = uspěl; 2, 1 = neuspěl).

 Přehled kurzů vhodných pro magisterské studium najdete na stránce Přehled jazykových kurzů 

Celkové hodnocení

Pro celkové hodnocení mají jednotlivé (dílčí) části zkoušky stejnou váhu:

Certifikovaná TOEFL ITP 60% (Listening 20%, Sentence Structure 20%, Reading 20%)
zkouška TOEIC L&R 60%
Esej 20%
Ústní část 20%

Převod na CEFR

Oficiální tabulku pro převod bodů na SERR (CEFR) naleznete zde.