Závěrečná magisterská zkouška z angličtiny

Formát zkoušky do LS 2019/20 včetně


Od zimního semestru akademického roku 2020–2021 se formát zkoušky mění.
Podrobné informace naleznete na odkazu níže.

Nový formát zkoušky

Závěrečná magisterská zkouška z angličtiny se skládá ze tří částí:

 1. TOEFL ITP
 2. Esej
 3. Ústní část

Po zkoušce TOEFL se studenti v učebně zapíší na konkrétní čas ústní části zkoušky a vylosují si číslo tématu, jehož znění obdrží emailem jeden den před zkouškou.
Ve STAGu se studenti zapisují pouze na termín zkoušky TOEFL. Na ostatní části (ústní, esej) se ve STAGu nezapisují.

Je bezpodmínečně nutné, aby byli všichni studenti zapsáni na termín zkoušky ve STAGu do konce listopadu (ZS) /dubna (LS).

Bez včasné registrace nebude možné test objednat a ke zkoušce student nebude  připuštěn.

1. TOEFL ITP

Zkouška TOEFL ITP testuje schopnost studenta efektivně se zapojit do dění v anglicky mluvícím akademickém prostředí.
Poslechová část se zaměřuje na porozumění krátkým  a středně dlouhým dialogům z univerzitního prostředí a středně dlouhým přednáškám.
Druhá část, větné struktury, ověřuje znalost správných gramatických struktur.
Část čtení obsahuje pět krátkých úryvků z univerzitních skript a otázky s nimi spojené se zaměřují na celkové porozumění textu a na práci se slovní zásobou.

Části testu Čas Počet otázek Bodování
Poslech 35 minut 50 otázek 31 až 68 bodů
Větné struktury 25 minut 40 otázek 31 až 68 bodů
Čtení 55 minut 50 otázek 31 až 67 bodů
Celkem 115 minut 140 otázek 310 až 677 bodů

Hranice pro složení zkoušky je 480 bodů.
Převod získaných bodů na úrovně CEFR (A1 - C1) naleznete zde.

Vzorové testy naleznete zde:

Ke stažení: TOEFL ITP Test Taker Handbook (pdf, 3 MB)

2. Esej

Tato část ověřuje schopnost studenta jasně a logicky argumentovat písemnou formou v angličtině. Esej studenti píší na počítači v textovém editoru Microsoft Word a mají k dispozici on-linovou verzi monolingvního slovníku Oxford Advanced Learner's Dictionary.

 • Čas: 120 minut
 • Délka: Minimálně 300 slov, za optimální je považováno 400 slov.
 • Téma: Vyjádření souhlasu/nesouhlasu s obecným kontroverzním tématem. Studenti si vybírají jedno ze dvou témat.

Příklad: Do you agree or disagree with the following statement? Playing a game is fun only when you win. Use specific reasons and examples to support your answer.

Hodnotí se:

 • splnění úkolu (vyjádření názoru, argumentace, příklady, vysvětlení),
 • organizace textu (úvod, logické členění do odstavců, závěr),
 • formální aspekty (jednota a koherence),
 • gramatika,
 • slovní zásoba.

Zkouška je hodnocena nezávisle  dvěma hodnotiteli. Hodnotí se na stupnici 5 -1 (5,4,3 -  uspěl; 2,1 -  neuspěl).

Nastavení kontroly pravopisu pro anglický jazyk: Review - Language - Set proofing language - English (vyberte United Kingdom NEBO United States)

Ke stažení: Master's essay basic guidelines

3. Ústní část

V ústní části student prokazuje schopnost vyjádřit v angličtině svůj názor, zúčastnit se diskuse a argumentovat. Zkouška se skládá ze dvou částí – samostatného monologu (3 minuty) a diskuse se zkoušejícím (7 minut).

Celkový čas: 10 minut

Téma: Student si téma zkoušky losuje den před zkouškou. Má tak možnost dohledat k tématu potřebné informace,  aby mohl zaujmout jednoznačné stanovisko podpořené relevantními argumenty.

DOPORUČENÍ

Magisterská ústní zkouška má dvě části:

1) Úvodní monolog (3 min.)

 • Pozorně si přečtěte zadání.
 • Téma si nastudujte a dohledejte další fakta a příklady.
 • Monolog musí být relevantní k tématu.
 • Poznámky si můžete sepsat v bodech, které však smíte použít  pouze k nahlédnutí.
 • Při argumentaci nepoužívejte příklady z osobního života.
 • Na závěr monologu zcela jasně uveďte svůj postoj -  zda jste pro či proti.

2) Debata (7 min.)

 • Při debatě zkoušející zaujme opačný postoj.
 • Svůj názor podpořte alespoň 3 argumenty.
 • Pozorně poslouchejte námitkám zkoušejícího, ukažte, že jim rozumíte, a reagujte vhodnými protiargumenty.
 • Při zkoušce používejte formální jazyk.

Zdá-li se vám těžké o tématech diskutovat z osobních či emocionálních důvodů, kontaktujte vedoucího oddělení jazyků.

HODNOCENÍ

Váš výkon během zkoušky se bude hodnotit dle následujících kritérií:

a) Vaše schopnost prezentovat téma bez pomoci zkoušejícího
b) Vaše dovednost debatovat o tématu se zkoušejícím, když obhajujete své stanovisko a prezentujete nové argumenty
c) Správnost používané gramatiky
d) Používání pokročilé slovní zásoby včetně spojovacích výrazů (discourse markers) a neutrálního stylu jazyka
e) Plynulost projevu, dobrá výslovnost a intonace

Zkouška je hodnocena nezávisle dvěma hodnotiteli.
Hodnotí se na stupnici 5 -1 (5,4,3 - uspěl; 2,1 - neuspěl).

 

Celkové hodnocení

Pro celkové hodnocení mají jednotlivé (dílčí) části zkoušky stejnou váhu:

TOEFL ITP 60% (Listening 20%, Sentence Structure 20%, Reading 20%)
Esej 20%
Ústní část 20%

Převod na CEFR

Oficiální tabulku pro převod bodů na SERR (CEFR) naleznete zde.