Menu

Přijímací zkouška do magisterského studia


Požadavky

Zkouška prověřuje schopnost uchazeče porozumět formálnímu psanému textu v angličtině a napsat akademickou esej.

Část čtení sestává z článku a deseti otázek, u kterých se nabízí výběr správné odpovědi z několika možností.

V písemné části uchazeč napíše esej v rozsahu 150-180 slov.

Příklad zadání:

Souhlasíte s následující tezí?

Attending a live performance (for example, a play, concert, or sporting event) is more enjoyable than watching the same event on television.

 Uveďte konkrétní důvody a příklady pro obhajobu vašeho stanoviska.

Písemná část se hodnotí dle následujících kritérií:

  • splnění úkolu
  • větná struktura
  • slovní zásoba
  • pravopis a interpunkce
  • rozsah

Minimální požadovaná úroveň čtení a psaní je B1 dle stupnice CEFR.
Zkouška se hodnotí  na stupnici 1-100 bodů.
Výsledek zkoušky je prospěl(a) nebo neprospěl(a).

Zkouška trvá 70 minut.

Informace o termínu přijímacích zkoušek poskytuje Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty.