Opatření vedoucí oddělení jazyků k výuce jazyků během zimního semestru 2020/2021 v souvislosti s pandemií COVID-19


Výuka jazyků probíhá v souladu s opatřeními rektora JU a děkana PřF JU.

V případě karantény nebo onemocnění studenta zapsaného na kurz OJZ  je student povinen neprodleně informovat svého vyučujícího a domluvit se s ním na postupu individuální/distanční výuky. Veškerou práci a účast na distanční výuce je student povinen doplnit v souladu s dohodou s vyučujícím. Pokud se student výuky neúčastní bez řádné omluvy a dohody s vyučujícím (více než tři absence), je kurz automaticky hodnocen jako nesplněný.

V případě karantény nebo onemocnění vyučujícího přechází výuka do online prostředí. O této skutečnosti bude studenty vyučující neprodleně informovat. Studenti jsou povinni dále postupovat a účastnit se výuky dle jeho pokynů.

Mgr. Klára Pavlínová
Vedoucí OJZ