OJZ 723 - Němčina 3


Kód: OJZ 723

Název: Němčina 3

Zkratka: NE3

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: A2

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: Kurz je určen všem studentům se zájmem o německý jazyk.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR - A1. Kurz plynule navazuje na Němčinu 2.

Cíl: Rozvíjení znalostí z předchozích kurzů

Obsah/charakteristika kurzu: Kurz je zaměřen na upevnění základní gramatiky (slovesa zvratná a s předponami, imperativ, slovesa se změnou, předložky, časové údaje, stupňování příslovcí a adjektiv, zeměpisné názvy, spojky souvětí), rozšíření a upevnění slovní zásoby (dovolená, domácí práce, program dne, sport a volný čas). Vedle stanovené učebnice budou používány doprovodné materiály.

Během semestru se proberou 3 lekce: 7, 8, 9.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Zkouška na konci semestru – písemný test (úspěšné zvládnutí nad 70 %)
  • Ústní zkouška.

Materiály: Sprechen Sie Deutsch, díl 1, lekce 7-9: učebnice a nahrávka.

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.