OJZ 725 - Němčina 5


Popis kurzu:

Kód: OJZ 725

Název: Němčina 5

Zkratka: NE5

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B1

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: Kurz je určen všem studentům se zájmem o německý jazyk.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: A2. Kurz plynule navazuje na Němčinu 4.

Cíl: Rozvíjení znalostí z předchozích kurzů, německé reálie

Obsah/charakteristika kurzu: Kurz je zaměřen na upevnění gramatiky (vazby sloves, zájmenná příslovce, rozdíl als a wie, shrnutí slovosledu, vzájemné postavení příslovečných určení, účelové věty s damit), rozšíření slovní zásoby (doprava a cestování, orientace ve městě, pohovor pro zaměstnání, kultura a film). Vedle stanovené učebnice jsou používány doprovodné materiály.

Během semestru se proberou 3 lekce: 13, 14 a 1/II.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Zkouška na konci semestru – písemný test (úspěšné zvládnutí nad 70 %)
  • Ústní zkouška.

Materiály: Sprechen Sie Deutsch, díly 1 a 2, lekce: 13, 14 a 1/II: učebnice a nahrávka.

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.