OJZ 724 - Němčina 4


Kód: OJZ 724

Název: Němčina 4

Zkratka: NĚ4

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B1

Kredity: 3

Počet studentů: 15

Cílová skupina studentů: Kurs je určen všem studentům PřF

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: Pro zájemce s úrovní A2

Cíl: Rozvíjení znalostí z předchozích kursů

Obsah/charakteristika kurzu: Kurs je zaměřen na upevnění gramatiky (slovosled a větný rámec, systém vedlejších vět, skloňování přídavných jmen, zájmena, záporné výrazy, neurčitá, tázací a přivlastňovací zájmena), rozšíření a upevnění slovní zásoby (kultura, oblečení, vzhled, zaměstnání; vyjádření názoru, pozvání, konfrontace názoru). Velká pozornost bude věnována poslechu. Vedle stanovené učebnice budou používány doprovodné materiály z učebnice Tangram, Themen atd. a z internetu (Mein Weg nach Deutschland). Během semestru se proberou 3 lekce: 1, 2, 3.

Hodnocení/ zápočet/příprava: Pravidelná účast (3 povolené absence). Zkouška na konci semestru - písemný test (úspěšné zvládnutí nad 70%) a ústní.

Materiály: Sprechen Sie Deutsch, díl 2: učebnice a nahrávka

Další požadavky: Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.