OJZ 726 - Němčina 6


Popis kurzu:

Kód: OJZ 726

Název: Němčina 6

Zkratka: NE6

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B1

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: Kurz je určen všem studentům se zájmem o německý jazyk.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: A2. Kurz je pokračováním kursu Němčina 5.

Cíl: Rozvíjení znalostí z předchozích kursů, německé reálie

Obsah/charakteristika kurzu: Kurz je zaměřen na rozšíření a upevnění slovní zásoby probíraných témat (oblékání, popis vzhledu, nakupování, bezpečnost, orientace ve městě, historie). Velká pozornost bude věnována poslechu a schopnosti uplatnit jazykové dovednosti v diskusi. Nová gramatika obsahuje koncovky adjektiv, neurčitá zájmena, zápor, směrová příslovce a řadové číslovky. Vedle stanovené učebnice budou používány doprovodné materiály.

Během semestru se proberou 3 lekce učebnice SSD2: 2, 3, 4.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Zkouška na konci semestru – písemný test (úspěšné zvládnutí nad 70 %)
  • Ústní zkouška.

Materiály: Sprechen Sie Deutsch, díl 2, lekce: 2-4: učebnice a nahrávka

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.