OJZ 440 - Debate and Discussion in English


Popis kurzu:

Kód: OJZ 440

Název: Debate and Discussion in English

Zkratka: DDE

Délka kurzu: 1 semestr

Úroveň (CEFR): B1+ - B2

Počet kreditů: 2

Cílová skupina studentů:

Studenti magisterských i bakalářských oborů a doktorandi. Kurz je otevřen pro všechny studenty se zájmem o zdokonalení se v prezentačních dovednostech a akademických řečových dovednostech. Vítáni jsou i studenti z jiných fakult.

 

Vstupní požadavky/úroveň (CEFR): B1

Studenti se zájmem o účast v tomto kurzu by měli mít počáteční úroveň B1. Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

 

Cíle kurzu:

Seznámení studentů s technikami a dovednostmi, které jsou nezbytné při vedení diskuze, interakce na akademické úrovni a konfrontace s názory ostatních debatujících. Zvyšování míry sebevědomí, jasné vyjádření a obhajoba vlastních názorů na dané téma s využitím odpovídajícího jazykového fondu. Příprava studentů k debatám s využitím relevantních informací a odkazů získaných při analýze vědeckých článků.

Obsah kurzu:

Dvojice nebo menší skupiny studentů budou ve čtrnáctidenních cyklech diskutovat a následně analyzovat obsah jednotlivých debat a individuálních výkonů s cílem zdokonalování svých interaktivních schopností. V hodinách mezi těmito intervaly pak budou zpracovávat náměty k diskuzi. Studenti se v praxi naučí používat akademický jazyk, formulovat své názory, žádat o vysvětlení nejasností a taktéž vyjadřovat nesouhlas s názory ostatních. Studenti budou analyzovat probíhající diskuze a debaty audio-vizuální formou a hodnotit výkony všech zúčastněných, což přispěje k jejich individuálnímu růstu.

Hodnocení/příprava:

 

  • Pravidelná účast v kurzu /maximálně 3 absence/
  • Aktivní účast minimálně ve 4 diskuzních debatách

Tento kurz je vhodný zejména pro velmi časově vytížené studenty, jelikož veškeré aktivity budou probíhat na místě za přímé asistence pedagoga a okamžité zpětné vazby od ostatních účastníků a bez nutnosti domácích příprav. 

Materiály k výuce: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.