OJZ 555 - English for Intercultural Communication


Popis kurzu:

Kód: OJZ 555

Název: English for Intercultural Communication

Zkratka: E4IC

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B2 a výše

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Studenti bakalářkých, magisterských i doktorských studijních programů, kteří si chtějí rozvíjet schopnost komunikovat s lidmi různých kulturních pozadí prostřednictvím angličtiny - např. studenti, kteří se chtějí přípravit na studijní či pracovní pobyt v zahraničí (stáž v rámci ERASMU apod.); zahraniční studenti, kteří studují na JČU; studenti doktorských studijních programů.

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: doporučená úroveň je B2 a výše

Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Zlepšení komunikačních schopností v angličtině. Příprava na studijní či pracovní pobyty v zahraničí, příprava na studium na JČU pro zahraniční studenty. Prohloubení pochopení role, kterou má kultura v komunikaci mezi lidmi různých zemí a národností. Zvýšení schopnosti používat za tímto účelem angličtinu, rozvoj mluvené i psané formy jazyka. Zdokonalení praktických “soft skills”, tedy komunikačních dovedností potřebných pro práci v mezinárodním teamu.

Obsah/charakteristika kurzu: Teoretický úvod do problematiky mezikulturní komunikace, rozvoj souvisejících jazykových a komunikačních kompetencí (tzv. “soft-skills“).

- Teoretická část: Stručný úvod do základních teoretických konceptů týkajících se mezikulturní komunikace. Seznámení se s klíčovými myšlenkami, jejich kritická diskuze a jejich aplikace na konkrétní příklady. Analýza případových studií i vlastních zkušeností. Reflexe a analýza vlastního kulturního prostředí a faktorů, které formují naši „individuální kulturu“.

- Jazyková část: Rozvoj komunikačních kompetencí v anglickém jazyce s ohledem na následující koncepty: zdvořilost, formálnost/neformálnost, přímost/nepřímost komunikace apod. Rozvoj související slovní zásoby, potřebné frazeologie i jazykových struktur, analýza vlastního jazykového projevu i jazykového projevu kolegů, následná zpětná vazba (“peer analysis“).

- Praktické komunikační dovednosti (“soft skills”): využití jazykových dovedností pro praktické účely – např. emailová komunikace v pracovním prostředí, vedení vyjednávání či konzultace, řešení vzniklého nedorozumění, dovednosti potřebné ke spolupráci v mezinárodním teamu.

Hodnocení/zápočet/příprava: Zápočet je udělen za docházku, splňení dílčích úkolů a aktivní zapojení se do výuky.

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.