OJZ 630 – Academic Writing for Crossborder Studies


OJZ 630 – Academic Writing for Crossborder Studies

Kód: OJZ 630

Název: Academic Writing for Crossborder Studies (Akademické psaní pro přeshraniční studijní program)

Zkratka: AW1

Délka trvání: jeden semestr

Úroveň dle SERR: B2 – C1

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: studenti bakalářského studijního programu Biological Chemistry

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: B1 - B2

Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Seznámit studenty se současnými pravidly akademického a vědeckého psaní, aby tak získali potřebné dovednosti pro psaní disertačních prací a vědeckých pojednání. Prohloubit povědomí o nebezpečí plagiarismů a pravidel souvisejících se správným citováním zdrojů informací. Provádět vzájemně zpětnou vazbu. Napsat abstrakt o délce 250 slov.

Obsah/charakteristika kurzu: Studenti si vyhledají odbornou stať charakteristickou pro jejich studijní obor, již budou nadále využívat jako hlavní materiál v kurzu. Budou analyzovat stylistické a jazykové aspekty zvoleného článku, aby se tak seznámili se současnými pravidly vědeckého psaní. Budou psát stručné přehledy konkrétních i smyšlených vědeckých pojednaní a tím dále rozvíjet své dovednosti vědeckého psaní. Studenti budou pracovat ve skupinách i samostatně. Kurz je zakončen písemným zápočtem 

Hodnocení/zkouška/příprava:

Získání kreditů:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Splnění min. 8 písemných úkolů
  • Dosažení minimální 60% v závěrečné zkoušce

Náročnost domácí přípravy se různí, ale v průměru je to cca1 hodina týdně.

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.