Rozhodnutí děkanky Přírodovědecké fakulty k aktuálnímu vývoji koronavirové epidemie v ČR

25. 3. 2020


25.3. 2020

Dodatek č. 1 k Opatření děkana o organizaci akademického roku 2019/2020 pro všechny studijní programy a obory (Akademický kalendář 2019/2020)

S ohledem na výluku výuky způsobenou opatřeními v souvislosti epidemií viru SARS-CoV-2 a návaznosti na Opatření rektora č. 423 vyhlašuji aktualizaci Opatření děkana o organizaci akademického roku (2019/2020), a to pro všechny studijní programy. Termíny akademického kalendáře pro letní semestr se mění takto:

Odevzdání bakalářských a diplomových prací a přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v bakalářských a navazujících magisterských programech 22. 5. 2020
Obhajoby diplomových prací a magisterské státní závěrečné zkoušky mimo přeshraničních oborů 13. – 17.7. 2020
Obhajoby bakalářských prací mimo přeshraničních oborů 13. – 17.7. 2020
Bakalářské státní závěrečné zkoušky mimo přeshraničních oborů 20.-24.7.2020
Obhajoby kvalifikačních prací a státní závěrečné zkoušky přeshraničních oborů
(přesná data určí garanti oborů po dohodě s partnerskou univerzitou)
13. – 31. 7. 2020
Zkoušející zveřejní termíny zkoušek nejpozději 3. 8. 2020
Zápočtový týden 24.- 28. 8. 2020
Zkouškové období končí 30. 9. 2020
Přihlášky do bakalářského studia v hlavním termínu 15. 5. 2020
Přihlášky do navazujícího magisterského studia 22. 5. 2020
Přijímací zkoušky do bakalářského studia v hlavním termínu 14. 7. 2020
Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia 4. 8. 2020
Přihlášky do doktorského studia 22. 6. 2020
Přijímací zkoušky do doktorského studia 13. – 31. 7. 2020
Promoce září nebo říjen 2020

Další změny:
• Přednášky budou realizovány průběžně s maximálním využitím možností výuky na dálku.
• Praktická cvičení, která nelze nahradit dálkovou výukou budou realizována blokově v období červen – srpen dle závazného rozpisu zveřejněného fakultou v průběhu května. Změny termínu konání blokové výuky v odůvodněných případech povoluje studijní proděkan.
• Zápočty a zkoušky mohou být realizovány průběžně, studenti musí být o termínu jejich konání informováni nejméně tři týdny předem, nejpozději však do 3. 8. 2020.

Ostatní termíny včetně elektronického zápisu do zimního semestru akademického roku 2020/2021 či povinnosti kontroly studia nejpozději tři pracovní dny před konáním státní závěrečné zkoušky zůstávají v platnosti.

19.3. 2020

V souvislosti s aktuálním vývojem koronavirové epidemie v ČR, nařízením vlády ČR a na základě Rozhodnutí
rektora JU č. 3, vydává děkanka Přírodovědecké fakulty JU následující pokyny pro pracovníky a studenty JU:
- Menza je uzavřena do odvolání.
- Dětská skupina je uzavřena do odvolání.
- Zakazují se návštěvy na kolejích JU do odvolání.
- Pokladna PřF je uzavřena pro veřejnost a studenty. Pro pracovníky PřF je otevřena pouze v tyto dny: ÚT,
ČT vždy od 10 do 14 hod. Podrobnosti naleznete na webu PřF v aktualitách.
- Provoz děkanátu je po dobu trvání nouzového stavu omezen. Podrobnosti naleznete na webu PřF
- Budovy PřF jsou uzavřené pro veřejnost a je zrušena veškerá výuka vyžadující přítomnost studentů
Děkanka PřF povoluje studentům pokračovat na jejich výzkumných projektech, aby nebyla porušena
kontinuita jejich výzkumu. Nutnost pokračovat ve výzkumné práci potvrdí školitel daného studenta. Dále
děkanka povoluje, pokud nelze zařídit jinak, konzultace jednotlivých studentů se školitelem nebo
vyučujícím.. Toto povolení se netýká skupinové práce studentů. Budovy PřF jsou přístupné pouze přes
zaměstnanecké nebo studentské karty.
- Schůze kolegia děkanky a porady vedení se ruší do odvolání. Urgentní záležitosti, které nesnesou odklad,
se schvalují elektronicky per rollam
- Návrat zahraničních studentů do domovských zemí se řeší v koordinaci s příslušnými zastupitelskými úřady
a zahraničním oddělením PřF.
- Umístění do karantény u studentů a pracovníků, kteří nemají možnost trávit karanténní pobyt v místě
bydliště v ČR, se řídí pokyny sekretáře krizového štábu JU (Miloslav Švarc). Transport dotyčné osoby a
zajištění karantény zajišťuje příslušná fakulta, kam student či pracovník spadá. V případě potřeby má JU
vyčleněny pokoje na koleji K5. Všechny případy musí být řešeny prostřednictvím sekretáře krizového štábu
JU.
- Dle Rozhodnutí rektora je doporučeno na PřF převedení co nejvíce zaměstnanců na práci z domova (tzv.
home-office) nebo poskytnutí placeného volna (při aplikaci § 208 ZP). Lze také čerpat náhradní volno. Na
pracovištích ať zaměstnanci zůstanou pouze v nezbytné míře v případech, kdy je danou práci nutné zajistit
a nelze ji vykonat z domova. Je potřeba zajistiti evidenci reálné doby pobytu na pracovišti (dle pokynů
nadřízeného). Při svém rozhodování postupujte uvážlivě a prosíme o zohlednění těchto faktorů:
a) skutečnou potřebu fyzické přítomnosti pracovníka v prostorách JU,
b) rizika spojená s prací dotyčné osoby,
c) věk a zdravotní stav pracovníka s ohledem na riziko nákazy,
d) způsob dopravy pracovníka na pracoviště (v co největší míře je třeba se vyhnout hromadné dopravě),
e) možnost návštěvy pracoviště pouze v některé dny v míře nezbytné k tomu, aby byly provedeny
nejnutnější úkony k zajištění chodu instituce,
f) minimalizovat na naprosto nezbytnou míru všechny pracovní schůzky jak s lidmi mimo JU, tak uvnitř JU.
Toto doporučení platí po dobu platnosti karanténních opatření vydaných vládou ČR.
Veškeré informace k situaci a hlášení nenadálých událostí je možno předávat na e-mail:
jsamata@prf.jcu.cz a svarc@jcu.cz.

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU