Bakalářská práce


Nejpozději na začátku pátého semestru studia v bakalářském studijním programu je student povinen ve spolupráci se školitelem zvolit téma bakalářské práce a odevzdat na studijní oddělení zadávací protokol bakalářské práce opatřený všemi potřebnými podpisy (formulář ke stažení ZDE). V pátém semestru nejpozději musí mít student zapsán kurz Bakalářská diplomová praxe I. (FBI/890). V navazujícím semestru si student zapisuje kurz Bakalářská diplomová praxe II. (FBI/891). Pokud student prodlužuje studium, zapisuje si kurz Bakalářská diplomová praxe (FBI/893).

 I přesto, že je student povinen zvolit téma nejpozději až na začátku pátého semestru, doporučuje se, aby bylo téma bakalářské práce zvoleno co nejdříve a to především z důvodu časové náročnosti některých prací (netýká se to pouze experimentálních prací, dostatečné množství času je potřeba i pro kvalitní zpracování rešeršních témat).

Téma bakalářské práce si shání každý student sám dle svého zájmu. Práci lze vypracovávat jak pod vedením školitele přímo z KME, tak i na některém ze spolupracujících ústavů (Biologické centrum AV ČR, Katedra chemie Přf JU, aj.). Možné jsou také bakalářské práce vedené externími školiteli např. z Nemocnice České Budějovice. V případě externích školitelů je doporučeno věnovat zvýšenou pozornost formální stránce práce, aby nedošlo k případným nedorozuměním způsobeným odlišnými požadavky kladenými na práci ze strany Přf JU a školitele (více o formálních požadavcích na bakalářské a diplomové práce naleznete v Opatřením proděkana pro studium P1 o předkládání bakalářských a diplomových prací na PřF JU).

Základní rady, jak správně postupovat při psaní práce a nejčastější chyby, kterým je třeba se vyhnout, naleznete shrnuté v přiložené prezentaci.

O průběhu přípravy a dílčích výsledcích bakalářské práce student referuje nejméně jedenkrát za studium na katedrovém semináři (viz Semináře KME).

Bakalářskou práci odevzdává student v příslušném termínu (viz Kalendář akademického roku) na studijní oddělení a to v počtech 2 práce v elektronické podobě na CD spolu s jednou vytištěnou stránkou s anotací a 2 práce tištěné (z toho jedna práce v pevné knižní vazbě). Před odevzdáním jsou studenti povinni nahrát elektronickou verzi do databáze STAG.