Státní závěrečná zkouška


 

Státní závěrečná zkouška (SZZ) v bakalářském stupni studia BMLT se skládá z obhajoby bakalářské práce a ze zkoušky ze tří předmětů (předmětových okruhů), kdy student skládá povinně zkoušku z předmětu Biomedicínská laboratorní technika a poté vybírá další dva předměty z pětice (Biologie rostlin, Biologie živočichů, Buněčná biologie a genetika, Fyziologie a vývojová biologie živočichů a rostlin, Biologická chemie). Student je z jednotlivých okruhů zkoušen zvlášť. Otázky k jednotlivým předmětovým okruhům jsou uvedeny na konci stránky.

Obhajoba bakalářské práce probíhá před komisí formou prezentace dlouhé maximálně 15 minut, během níž student představí svou bakalářskou práci a poté zodpoví dotazy oponenta, zkušební komise, případně publika.

Ke státním zkouškám a obhajobám se studenti přihlašují písemně. Na studijní oddělení v termínech uvedených v akademickém kalendáři pro daný akademický rok odevzdají vyplněnou přihlášku k obhajobě bakalářské práce a k SZZ a odevzdají potřebný počet výtisků práce.

Tři pracovní dny před SZZ musí mít student uzavřený index (kontrola studia na studijním oddělení).