Povinnosti doktoranda


Všechny nezbytné informace, týkající se povinností a práv studentů studujících v doktorských studijních programech na PřF JU naleznete v opatření děkana č. 62  o organizaci studia v doktorských studijních programech na PřF JU.

 

Stručný seznam základních povinností:

  

- do 2 měsíců od zahájení studia musí student předložit oborové radě prostřednictvím studijního oddělení Plán doktorandského studia

- nejpozději do konce prvního roku studia student vypracuje a předloží kritickou literární rešerši problematiky disertační práce a na katedrovém semináři prezentuje metodiku a záměry disertace

- student každoročně prezentuje pokroky a výsledky své práce na katedrovém semináři

- každoročně student odevzdá na předepsaném formuláři Výroční zprávu o průběhu studia, ve které doloží plnění povinností a stručně popíše pokroky ve své vědecké práci (uvedou se mj. absolvované předměty, plnění pedagogických povinností, prezentace výsledků na konferencích, publikování dílčích výsledků disertační práce, zahraniční stáže apod.). Výroční zpráva se odevzdává vždy k 31.10.

- do konce standardní doby studia musí student doložit: a) pedagogickou činnost v rozsahu 42 hodin za dobu studia, b) úspěšné absolvování stanovených předmětů a angličtiny, c) prezentaci svých výsledků na mezinárodní konferenci, do konce studia dále publikaci alespoň části výsledků své doktorské práce (v časopise s IF nad 0,5) a absolvování zahraniční stáže v rozsahu alespoň 3 měsíce.

- standardní doba studia v doktorském programu je 4 roky. Před jejím koncem se musí student přihlásit ke státní doktorské zkoušce.

Studenti jsou povinni důsledně dbát na etiku vědecké práce včetně publikování získaných výsledků. Na všech publikacích vzniklých v souvislosti s řešením doktorské disertační práce i na případných jiných výstupech vždy uvádějí jako své pracoviště Přírodovědeckou fakultu JU.