Diplomová práce


Téma diplomové práce v navazujícím magisterském studijním programu si všichni studenti volí během prvního semestru studia a na studijní oddělení odevzdávají vyplněný zadávací protokol magisterské práce opatřený všemi potřebnými podpisy (formulář ke stažení ZDE). Téma diplomové práce může (ale nemusí) navazovat na bakalářskou práci.

Magisterská diplomová práce musí být, na rozdíl od bakalářské práce, experimentální. Je možné zpracovat klinické téma, kdy student důkladně a za použití vhodných statistických metod vyhodnotí klinická data pacientů. Příklad takovéto diplomové práce ZDE.

V případě externích školitelů je doporučeno věnovat zvýšenou pozornost formální stránce práce, aby nedošlo k případným nedorozuměním způsobeným odlišnými požadavky kladenými na práci ze strany Přf JU a školitele (více o formálních požadavcích na bakalářské a diplomové práce naleznete v Opatřením proděkanky pro studium P1 o předkládání bakalářských a diplomových prací na PřF JU (https://www.prf.jcu.cz/data/files/8/81/151/2591opap1nove.pdf)).

O přípravě diplomové práce student referuje nejméně jedenkrát za rok na katedrovém semináři.

Diplomovou práci odevzdává student v příslušný termín (viz Kalendář akademického roku) na studijní oddělení v počtu 2 práce na CD, 1 vytištěnou stránku s anotací, 2 práce tištěné. Před odevzdáním jsou studenti povinni nahrát elektronickou verzi do databáze STAG.