Státní závěrečná zkouška


Státní závěrečná zkouška (SZZ) v magisterském stupni studia se skládá z obhajoby diplomové práce a ze zkoušky ze tří okruhů, kdy student skládá povinně zkoušku z Obecné biologie, Klinické biologie a poté si volí jeden okruh z výběru šesti možných okruhů (Buněčná a molekulární biologie, Farmakologie, Hematologie, Imunologie, Klinická biochemie, Mikrobiologie). Na rozdíl od bakalářské zkoušky je student zkoušen ze všech tří okruhů najednou a k magisterské zkoušce nejsou žádné předem stanovené zkušební otázky. Zkouška trvá cca 30 minut.

 

Ke státní zkoušce a k obhajobě se studenti přihlašují písemně - na studijní oddělení v termínech uvedených v akademickém kalendáři pro daný akademický rok odevzdají vyplněnou přihlášku k obhajobě diplomové práce a k SZZ a odevzdají předepsaný počet výtisků práce.

 

Nejpozději tři pracovní dny před SZZ musí mít student uzavřený index (kontrola studia na studijním oddělení). V případě, že student absolvoval některé z povinných či povinně volitelných předmětů (netýká se předmětů vstupního minima!) již v průběhu bakalářského studia, je potřeba podat prostřednictvím studijního oddělení žádost o uznání těchto předmětů.

 

Obhajoba diplomové práce probíhá před komisí, před níž student během maximálně 20-ti minut představí svou diplomovou práci, zodpoví na dotazy dvou oponentů a dotazy komise, případně publika.