Katedrové semináře


Studenti oborů Biomedicínská laboratorní technika, Klinická biologie a Infekční biologie prezentují své bakalářské, magisterské a dizertační práce na katedrových seminářích, které běží v zimním i v letním semestru. Katedrové semináře se konají v rámci kurzu Seminář magisterských oborů – Klinická biologie.

- Bakalářští studenti mají povinnost prezentovat průběh a výsledky své bakalářské práce minimálně jedenkrát za studium, přičemž je doporučeno prezentovat během předposledního semestru studia. Obvykle je to tedy 5. semestr, kdy nejpozději musí mít student zapsán kurz Bakalářská diplomová praxe I. (FBI/890). (Pozn. Vedoucí katedry před začátkem semestru vyzve studenty BMLT, kteří mají zapsaný kurz FBI/890, FBI/891 nebo FBI/893 a jsou minimálně ve třetím ročníku studia, aby svou práci odprezentovali.)

Magisterští studenti mají povinnost prezentovat svou diplomovou práci jedenkrát za rok. Současně si magisterští studenti v semestru, ve kterém budou prezentovat na semináři, zapisují předmět KME/179 (Seminář mag. oborů - Klinická biologie).

- Doktorandští studenti mají povinnost prezentovat pokroky a výsledky své disertační práce také jedenkrát za rok.

 

V případě, že studenti budou obhajovat svoji práci na jiné katedře či ústavu než KME, mohou průběh a výsledky své práce prezentovat na semináři příslušné katedry, na které budou obhajovat. Tuto skutečnost je třeba nahlásit vedoucímu KME.