Katedrové semináře


Studenti oborů Biomedicínská laboratorní technika, Klinická biologie a Infekční biologie prezentují své bakalářské, magisterské a dizertační práce na katedrových seminářích, které běží v zimním i v letním semestru. Katedrové semináře se konají v rámci kurzu Seminář magisterských oborů – Klinická biologie.

- Bakalářští studenti mají povinnost prezentovat průběh a výsledky své bakalářské práce minimálně dvakrát za studium, což odpovídá 1 x za rok od zadání bakalářské práce. Prezentace je požadována v českém jazyce v délce max. 20 minut včetně diskuze. U bakalářů je prezentace výsledků nebo rešerše podmínkou k získání zápočtu z kurzu  KME/890, reps. KME/891.

Magisterští studenti mají povinnost prezentovat svou diplomovou práci jedenkrát za rok. Prezentace (slidy) jsou požadovány v anglickém jazyce, projev v českém jazyce. Maximální délka prezentace je 20 minut včetně diskuze. Současně si magisterští studenti v semestru, ve kterém budou prezentovat na semináři, zapisují předmět KME/179 (Seminář mag. oborů - Klinická biologie) a mají povinnost se seminářů účastnit (je vedena docházka s tolerancí max. 3 absence).

- Doktorandští studenti mají povinnost prezentovat pokroky a výsledky své disertační práce také jedenkrát za rok. Prezentace (slidy) i projev jsou požadovány v anglickém jazyce v délce max. 30 minut včetně diskuze

 

V případě, že studenti budou obhajovat svoji práci na jiné katedře či ústavu než KME, budou muset průběh a výsledky své práce prezentovat na semináři příslušné katedry, na které budou obhajovat. Prezentace na semináři KME je však třeba stále.

 

Požadavky na strukturu prezentace:

 1. Úvod / Introduction
 • uvedení do problematiky studentské práce, tj. shrnutí současných poznatků o dané problematice v návaznosti na cíl/cíle studentské práce
 • tyto poznatky by měly pocházet z vědecké literatury (peer-review časopisů)
 • požadavky na počty použité literatury v úvodu:
  • bakalářský student– min. 5 vědeckých článků, v případě rešeršní práce min. 15-20 vědeckých článků
  • magisterský student – min. 8 vědeckých článků
  • doktorandi – dle uvážení

 

 1. Cíle / Aims
 • výstižně a jasně formulovaný cíl nebo cíle práce

 

 1. Materiál & metodika / Material & methods
 • výstižné shrnutí použitých metod

 

 1. Závěry / Conclusions
 • shrnutí výstupů práce a nových poznatků v návaznosti na cíle práce

 

 1. Poděkování / Acknowledgement