Zdravotnická akreditace


Co je zdravotnická akreditace?

Zdravotnická akreditace je nutná pro výkon zdravotnických povolání a umožňuje absolventovi být zaměstnán v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních. Akreditace se týká přibližně 40-ti zákonem definovaných zdravotnických nelékařských povolání. Studentů a absolventů oborů zajišťovaných KME, tj. oborů Biomedicínská laboratorní technika (BMLT) a Klinická biologie (KB) se týká odst. 1b §26 Zákona č. 96/2004 Sb., který definuje možnosti získání zdravotnické akreditace pro výkon povolání "Odborný pracovník v laboratorních metodách".

Výňatek ze Zákona č. 96/2004 Sb. §26:

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků se získává absolvováním

a) akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu odborného pracovníka v laboratorních metodách, nebo

b) akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu odborné zdravotnické laboratorní metody nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody v asistované reprodukci nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků nebo

c) akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného, elektrotechnického nebo matematicko-fyzikálního zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu odborné laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

Studentů oboru Klinická biologie se týkají tučným písmem zvýrazněné pasáže.

Mají obory BMLT a KB zdravotnickou akreditaci?

Vzhledem k zákonem stanoveným podmínkám není prakticky možné získat zdrav. akreditaci pro studijní obor bez spolupráce s fakultní nemocnicí, která, bohužel, v Českých Budějovicích chybí. Studijní obory BMLT a KB proto nemají zdravotnickou akreditaci, nicméně tato situace je řešena absolvováním akreditovaného kurzu po úspěšném ukončení magisterského studia (viz níže).

Pozn. V současné době v ČR není nabízen akreditační kurz, který by vedl k získání zdrav. akreditace po absolvování pouze bakalářského studia. Takový kurz by umožňoval vykonávat regulované povolání "Zdravotní laborant". Vzhledem k tomu, že akreditovaný obor Zdravotní laborant je nabízen na mnoha zdravotnicky zaměřených fakultách v ČR, včetně ZSF JU CB v Českých Budějovicích, není po takovémto akreditačním kurzu poptávka. Absolventi bakalářského oboru Biomedicínská laboratorní technika proto NEMOHOU vykonávat regulované povolání Zdravotní laborant, ani nemají možnost absolvovat příslušný akreditační kurz! Je nutné, aby dokončili magisterské studium, nejlépe v oboru Klinická biologie.

Jak je tato situace řešena na PřF JU?

Studentům oboru Klinická biologie na PřF JU hradí fakulta poplatek za akreditační kurz, jenž je pořádán každoročně Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (pozn. tento kurz nahrazuje dříve hrazený akreditační kurz pořádaný Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, který již v současné době hrazen není). Příspěvek fakulty je realizován formou mimořádného stipendia pro studenty končící magisterský studijní obor Klinická biologie. Studenti musí na začátku kalendářního roku nahlásit vedoucímu katedry, že mají v úmyslu v daném roce (nebo v lednu roku následujícího) ukončit studium a před ukončením studia osobně požádat vedoucího katedry o vypsání mimořádného stipendia. Po ukončení studia již studentovi mimořádné stipendium nelze vyplatit.