Menu

Infekční biologie


V říjnu 2013 získala Přírodovědecká fakulta JU akreditaci nového doktorského studijního oboru Infekční biologie v rámci studijního programu Biologie. Akreditace je výsledkem dlouhodobé snahy Katedry medicínské biologie zajistit studentům magisterského programu Klinická biologie možnost pokračovat ve studiu biomedicíny v doktorském studijním programu. Akreditační žádost vznikla na základě spolupráce mezi Přírodovědeckou a Zdravotně sociální fakultou JU, na nabízených přednáškách pro doktorandy se podílejí pedagogičtí pracovníci obou fakult.

Doktorský studijní obor Infekční biologie je orientován na diagnostiku, kliniku, imunologii a epidemiologii infekčních nemocí a ekologii infekčních agens. Odráží potřebu připravit odborníky zejména pro včasnou diagnostiku emergentních infekčních nákaz. Důležitou součástí znalostí, které získají budoucí doktorandi, jsou oblasti, v nichž biologie spolupracuje s medicínou.